"billion euros" translation into Swedish

EN

"billion euros" in Swedish

See the example sentences for the use of "billion euros" in context.

Similar translations for "billion euros" in Swedish

billion noun
Euro noun
Swedish

Context sentences for "billion euros" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe have already agreed loans amounting to 24 billion euros for this programme.
Vi har redan samtyckt till lån på upp till 24 miljarder euro för detta program.
EnglishAfter all, Croatia will receive some EUR 4 billion euros after it joins the EU.
Kroatien kommer ju faktiskt att få runt fyra miljarder euro när landet gått med i EU.
EnglishYou think that, if you have a fund of say a billion euros, all will be well.
Bara ni får en fond med, säg, en miljard euro i så blir allt bra, tror ni.
EnglishThey promised one billion euros, and at least half of this was for Africa.
De utlovade en miljard euro, och åtminstone hälften var avsett för Afrika.
EnglishThe proposals will cost an extra six billion euros and make farmers a lot poorer.
Förslagen kommer att kosta sex miljarder euro extra och göra jordbrukarna mycket fattigare.
EnglishThe difference is about ECU 4 billion, soon to be four billion euros.
Skillnaden är cirka fyra miljarder ecu, eller euro som det snart skall heta.
EnglishAfter the floods, Pakistan had already been helped by Europe with almost half a billion euros.
Efter översvämningarna fick Pakistan hjälp av EU med nära en halv miljard euro.
EnglishA billion euros has been reserved in the Solidarity Fund for this purpose.
En miljard euro har reserverats i solidaritetsfonden för detta syfte.
EnglishAll these agencies spend around 1 billion euros a year of taxpayers' money.
Ca en miljard euro skattemedel årligen används av alla dessa byråer.
EnglishThat is why the Committee on Budgets increased payments by more than a billion euros.
Därför ökade budgetutskottet betalningarna med över en miljard euro.
EnglishThat is not a contentious issue; a nominal budget line of one billion euros should be maintained.
Det är ingen stridsfråga; en nominell budgetpost på en miljard euro bör bibehållas.
EnglishLast year' s accounts are astonishing: they show a surplus of more than eleven billion euros.
Förra årets bokslut var förvånande, över elva miljarder euro i överskott.
EnglishIt must be possible to give this fund an endowment of a billion euros.
Det måste vara möjligt att anslå en miljard euro till denna fond.
EnglishHalf a billion euros is supposed to be spent on mitigating the negative impact of globalisation.
En halv miljard euro ska spenderas på att mildra de negativa följderna av globaliseringen.
EnglishWhy does Greece find it so easy to reject several billion euros?
Varför är det så lätt för Grekland att avvisa flera miljarder euro?
EnglishIn Europe, several thousand billion euros have also gone up in smoke.
I Europa har också flera tusen miljarder euro gått upp i rök.
EnglishThe Member States have over two billion euros for the LIFE+ programme.
Medlemsstaterna har mer än två miljarder euro för Life+.
EnglishMerely in terms of medical expenses it costs between 200 and 600 billion euros per annum.
Enbart när det gäller sjukvårdsutgifter kostar passiviteten oss mellan 200 och 600 miljarder euro om året.
EnglishIn 1997, the recognised accountancy firm, Lloyd, estimated annual fraud at eight billion euros.
År 1997 uppskattade den erkända revisionsbyrån Lloyd de årliga bedrägerierna till åtta miljarder euro.
EnglishIt provides for 1 billion Euros to be allocated until 2010, according to strictly regulated criteria.
Den föreskriver att en miljard euro ska fördelas fram till 2010 enligt strikta reglerade kriterier.

Other dictionary words

English
  • billion euros

Search for more words in the French-English dictionary.