"billion tonnes" translation into Swedish

EN

"billion tonnes" in Swedish

See the example sentences for the use of "billion tonnes" in context.

Similar translations for "billion tonnes" in Swedish

billion noun

Context sentences for "billion tonnes" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTwo billion tonnes of waste is being generated within the EU on an annual basis.
Två biljoner ton sopor generas inom Europeiska unionen på en årlig basis.
EnglishEach year two billion tonnes of different goods pass through European ports.
Varje år passerar två miljarder ton varor genom de europeiska hamnarna.
EnglishWe produce 1.3 billion tonnes of waste annually, some 40 million tonnes of which is hazardous.
Vi producerar 1,3 miljarder ton avfall årligen, varav omkring 40 miljoner ton är farligt avfall.
English2 billion tonnes of waste are being generated within the EU each year.
Två miljarder ton avfall genereras varje år inom EU.
EnglishEvery year the EU has to contend with two billion tonnes of waste, 40 million tonnes of which are hazardous waste.
Varje år måste EU hantera två miljarder ton avfall, varav 40 miljoner ton utgör farligt avfall.
EnglishAcceptance would require the marking of cadavers, including pet animals, and 1.2 billion tonnes of manure.
Ett godkännande skulle kräva en märkning av kadaver, inklusive husdjur, och av 1,2 miljarder ton gödsel.
EnglishEU customs services handle nearly 20% of total world imports – over 2 billion tonnes of goods a year.
Tullmyndigheterna i EU hanterar nästan 20 % av världens import – det är mer än två miljarder ton varor per år.
EnglishAs Mrs Sommer has already pointed out, 110 billion tonnes/km of dangerous goods are transported in the EU every year.
Liksom Renate Sommer redan har påpekat transporteras 110 miljarder ton/km farligt gods inom EU varje år.
EnglishNearly 110 billion tonnes/km/year of these goods are transported annually in the EU, amounting to 8% of all goods transported.
Nästan 110 miljarder tonkilometer farligt gods transporteras varje år i EU, vilket motsvarar 8 procent av alla varutransporter.
EnglishAcceptance would require the marking of cadavers, including pet animals, and 1.2 billion tonnes of manure.
Jag lämnar det till er fantasi att föreställa er möjligheterna för den EU-skeptiska pressen att utnyttja detta krav för att undergräva vår trovärdighet.
EnglishFurthermore, greenhouse gas emissions will have been avoided over a 20-year period that are equivalent to more than 100 billion tonnes of CO2.
Dessutom kommer vi att ha undvikit utsläpp av växthusgaser under en 20-årsperiod som motsvarar över 100 miljarder ton koldioxid.
EnglishIt is known that 2.6 billion tonnes of waste is generated in the EU each year, about 90 million tonnes of which is classified as hazardous waste.
Det är känt att det genereras 2,6 miljarder ton avfall i EU varje år, varav ca 90 miljoner ton klassificeras som farligt avfall.
EnglishRecent studies estimate that, in 2018, maritime transport will increase in the Member States from 3.08 billion tonnes in 2006 to 5.3 billion.
Enligt färska studier beräknas sjötransporten i medlemsstaterna öka från 3,08 miljarder ton under 2006 till 5,3 miljarder ton under 2018.
EnglishIf they were all to aspire to eat a US diet we would need four planets the size of earth to produce the extra 9 billion tonnes of grain required.
Om de alla hoppas få äta en USA-kost skulle vi behöva fyra planeter i jordens storlek för att framställa de extra 9 miljarder ton spannmål som krävs.
EnglishThis represents 110 billion tonnes per kilometre a year, of which 58% is carried by road, which is an enormous amount, 25% by rail and 17% by inland waterway.
Detta uppgår till 110 miljarder tonkilometer per år, av vilket 58 procent transporteras på väg, vilket är en enorm mängd, 25 procent på järnväg och 17 procent på inre vattenvägar.

Other dictionary words

English
  • billion tonnes

Translations into more languages in the bab.la English-Italian dictionary.