"billionaire" translation into Swedish

EN

"billionaire" in Swedish

EN billionaire
volume_up
{noun}

billionaire
volume_up
miljardär {comm. gen.}
They are also owned by an American billionaire, so their European nature is also to be questioned.
De ägs dessutom av en amerikansk miljardär, så deras europeiska natur kan också ifrågasättas.
I never have enough, even if I'm a billionaire, I don't have enough.
Jag har aldrig tillräckligt, även om jag är miljardär så har jag inte tillräckligt.

Context sentences for "billionaire" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI don't think they tried to market it to the billionaire, BASE-jumping crowd.
De försökte nog inte marknadsföra det åt miljadärer som gillar basejumping.
EnglishA billionaire will pay tax at exactly the same rate as an employee earning the lowest income.
Miljardären betalar exakt lika mycket skatt som den anställda som har sämst betalt.
EnglishIt sanctions the appetite for profit of multinationals and their billionaire bosses.
Den bidrar till att sanktionera den vinsthunger som driver de multinationella företagen och deras miljardärchefer.
EnglishIt is a tax which is paid at the same rate by the poorest and by the wealthiest, by the unemployed worker and by the billionaire.
Denna skatt är lika stor för den fattigaste som för den rikaste, för den arbetslöse som för miljardären.
EnglishUnfortunately, these oppressed people look to the billionaire and former Prime Minister, Thaksin Shinawatra, for a solution.
Tyvärr söker sig detta förtryckta folk till miljardären och förre premiärministern Thaksin Shinawatra för en lösning.
EnglishThe Donald Sinclair, the billionaire?
EnglishYes, the billionaire.
EnglishIn other news today...... billionaire Bruce Wayne extended his profit-sharing program...... to the employees of the successful electronics branch of Wayne Enterprises.
Miljardären Bruce Wayne utvidgar sitt vinstandelssystem... till de anställda på den mycket lönsamma elektronikavdelningen.
EnglishIn that case, Mr President of the Commission, I have to ask you whether he was with you in the Maoist youth movement, for if he were, that would make him the only Maoist billionaire in Europe.
Med sådana medlemmar i er grupp som den ni just har vänt er till, herr Poettering, har ni inget ytterligare behov av politiska motståndare.
EnglishWhile Europe and the West took action, those extremely wealthy nations, those multi-billionaire countries and regimes that profess Islam excelled in their parsimony.
Medan Europa och väst vidtog åtgärder briljerade dessa oerhört rika nationer, dessa för miljarder goda länder och regeringar som bekänner sig till islam i sin njugghet.