"billions of" translation into Swedish

EN

"billions of" in Swedish

See the example sentences for the use of "billions of" in context.

Similar translations for "billions of" in Swedish

billion noun
of preposition

Context sentences for "billions of" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA second element: many billions of euros are invested in trans-European networks.
En andra faktor: det har investerats många miljarder euro i transeuropeiska nät.
EnglishIt is about the daily lives and employment opportunities of billions of people.
Det handlar om miljarder människors dagliga liv och sysselsättningsmöjligheter.
EnglishBillions of dollars are spent every year, all over the globe, on these charlatans.
Miljarder dollar spenderas varje år, över hela världen, på dessa luredrejare.
EnglishWe lost billions which could have been used to cut taxation on employment.
Man förlorade miljarder som hade kunnat användas för att sänka skatten på arbete.
EnglishIn my country alone, assets measurable in billions are dependent on this approach.
Redan i mitt land är förmögenhetsvärden i miljardklassen beroende av det förfarandet.
EnglishBillions of ECU, in any case, which stray every year from the European Union budget.
Det handlar i varje fall om miljarder ecu som varje år förskingras ur EU: s budget.
EnglishThe European Union used to earn billions from the export of textile machinery.
Europeiska unionen tjänade tidigare miljarder på export av textilmaskiner.
EnglishThe European Union used to earn billions from the export of textile machinery.
Europeiska unionen tjänade tidigare miljarder på export av textilmaskiner.
EnglishCompanies would not invest billions in advertising if it did not have any effect.
Företagen skulle inte satsa miljarder på reklam om den inte hade effekt.
EnglishIn the meantime billions of euros will be spent into the next generation.
Under mellantiden kommer miljarder euro att spenderas på den kommande generationen.
EnglishAnd again, you have billions of cells undergoing this process right now inside of you.
Och återigen så har vi miljarder celler som genomgår denna process just nu inom oss.
EnglishIt is about the daily lives and employment opportunities of billions of people.
Detta prat leder till orosspridning, och det skriver jag inte under på.
EnglishIt is the Commission which grants billions in subsidies for these relocations.
Det är kommissionen som för dessa faktiska omlokaliseringar beviljar stöd med miljarder.
EnglishWe send it billions of euro, on top of which we now have to provide humanitarian aid.
Vi skickar miljarder euro dit och utöver detta måste vi nu bidra med humanitärt stöd.
EnglishThe Brenner Base Tunnel must not become a black hole for billions of euro.
Brennerbastunneln får inte bli ett svart hål där det försvinner flera miljarder euro.
EnglishWe kill billions of animals for meat, for skins and for a variety of economic needs.
Vi avlivar miljarder djur för kött, skinn och för olika ekonomiska behov.
EnglishBillions of pounds are spent caring for workers who have been injured or become ill.
Miljarder pund läggs på att omhänderta arbetstagare som har skadats eller blivit sjuka.
EnglishWe have already invested billions in research and we still have not made any progress.
Man har redan investerat miljarder i forskning, och det görs inga framsteg.
EnglishThis does of course seem miserly compared with the billions from the United States.
Detta verkar naturligtvis snålt tilltaget om man jämför med Förenta staternas miljarder.
EnglishThe train infrastructure, in particular, will cost citizens billions in the future.
I synnerhet järnvägens infrastruktur kommer att kosta medborgarna miljarder i framtiden.

Other dictionary words

English
  • billions of

Translations into more languages in the bab.la English-Arabic dictionary.