EN

to bind [bound|bound] {verb}

volume_up
1. general
Understanding is the 'glue ' that is required to bind the European Union together.
Förståelse är det " lim " som skall till för att binda Europeiska unionen samman.
No democratic government can bind its successor with the irrevocable.
Ingen demokratisk regering kan binda sina efterträdare vid något oåterkalleligt.
Understanding is the 'glue' that is required to bind the European Union together.
Förståelse är det "lim" som skall till för att binda Europeiska unionen samman.
Will you repeat that promise here today in the Chamber, where it is binding?
Vill du upprepa löftet i dag här i kammaren, där det är förpliktande?
We also need binding limits for the years 2000 and 2005, because we have an internal market.
Vi behöver också förpliktande gränsvärden för år 2000 och 2005 p.g.a. den inre marknaden.
That only works, however, if all the institutions consider the model binding.
Men det fungerar bara om alla institutioner också uppfattar denna modell som förpliktande.
That directive is due to be implemented by the end of this month and it should also bind the European Patent Office.
Det direktivet beräknas genomföras i slutet av denna månad, och det bör också förbinda Europeiska patentbyrån.
However, attempts to bind those of us outside the euro zone with targets and processes designed to harmonise economic policy are unacceptable.
Det är dock oacceptabelt att man försöker förbinda de av oss som står utanför euroområdet med mål och förfaranden för att harmonisera den ekonomiska politiken.
It has been said, stressed, and I too repeat it, that the definitions now being adopted are wise ones in that they are not absolutely binding.
Det har sagts, det har betonats, och även jag upprepar att definitionerna som vi refererar till är kloka även om de inte är absolut förbindande.
Choices must not be made now which would bind our industries, while technology is evolving rapidly.
Vi får inte redan nu ålägga våra industrier vissa förbindande val, samtidigt som tekniken snabbt utvecklas.
Such undemocratic powers are illegal in the United Kingdom, because no British Parliament can bind its successors.
En sådan odemokratisk makt är olaglig i Storbritannien, för inget brittiskt parlament kan ålägga sina efterträdare något.
We cannot agree to this reform granting some states the right and the power to force binding texts on states which are unwilling.
Vi kan inte acceptera att denna reform ger vissa stater rätt och makt att ålägga dem som inte önskar det tvingande texter.
They are about binding the Union together through 21st-century infrastructure and regional investment.
Det handlar om att förena unionen genom 2000-talets investeringar i infrastruktur och regionala satsningar.
You contrasted 'binding' and 'differentiated', whereas I believe that it is possible to unite the two.
Du satte ”bindande” i motsatsställning till ”differentierade” men jag anser att det går att förena dem.
It is a way of combining conditionality with our various means of exerting pressure within the framework of a legally binding agreement.
Detta är ett sätt att förena konditionalitet med våra olika påtryckningsmedel inom ramen för en juridiskt bindande överenskommelse.
- Will the Council seek legally binding provisions in the new agreement which are as solid as those included in the ECT?
- Kommer rådet att försöka få till stånd rättsligt bindande bestämmelser i det nya avtalet som är lika fasta som de som ingår i energistadgefördraget?
- Will the Commission seek legally binding provisions in the new agreement which are as solid as those included in the ECT?
- Kommer kommissionen att försöka få till stånd rättsligt bindande bestämmelser i det nya avtalet som är lika fasta som de som ingår i energistadgefördraget?
Ultimately, there can be no turning back on this odyssey; Europe is duty bound not to abandon this ambition of political sharing.
Politisk integration är det enda sättet att göra beslutsprocessen effektiv, ge vårt värdesystem fasta grunder och se till att Europa talar med en enda röst.
We must now, in connection with enlargement, have a solidarity policy, and we must bind Europe together.
Nu i samband med utvidgningen måste vi ha en solidaritetspolitik, och vi måste hålla ihop Europa.
If this policy is to hold together, we also require binding rules on ozone emissions.
Om denna politik skall hålla ihop krävs också bindande regler för ozonutsläpp.
Important infrastructure projects can bind the region together.
Viktiga infrastrukturprojekt kan binda samman regionen.
The euro has not succeeded in its aim of binding EU citizens in ever-closer union.
Med euron har man inte lyckats med syftet att binda samman EU-medborgare i en allt tätare union.
But the crucial thing for me is to point out that the idea is to get this Europe repaired and bind it together again.
Men det helt avgörande för mig är att kunna slå fast, att det handlar om att reparera detta Europa och att kunna binda samman det igen.
Sea transport and sea ports contribute to and bind together the single EU market and the world economy.
Sjötransporten och hamnarna bidrar till att binda ihop EU:s inre marknad med världsekonomin.
to bind (also: to lash)
2. "about machines"
volume_up
kärva {vb} (om maskiner)
SV

binda [band|har bundit] {verb}

volume_up
Förståelse är det " lim " som skall till för att binda Europeiska unionen samman.
Understanding is the 'glue ' that is required to bind the European Union together.
Ingen demokratisk regering kan binda sina efterträdare vid något oåterkalleligt.
No democratic government can bind its successor with the irrevocable.
Förståelse är det "lim" som skall till för att binda Europeiska unionen samman.
Understanding is the 'glue' that is required to bind the European Union together.
Det är oförståndigt att på förhand binda sig vid en fastställd summa.
It is not prudent to commit to any fixed sum in advance.
Marker utan biologisk mångfald är till exempel mycket sämre på att binda kol, vilket accelererar klimatförändringarnas effekter.
For example, soils with depleted biological diversity are much less able to fix carbon, accentuating the effects of climate change even further.
Jag tror även att nya idéer som planktonfrösådd i havet, för att oåterkallerligt binda koldioxid2 till havsbottnen, behöver utforskas ytterligare.
I also believe new ideas such as planktonic oceanic seeding, to irreversibly fix CO2 to the ocean bed, need further investigation.
Varför ska vi således binda oss till detta genom en blankofullmakt?
Why should we therefore tie ourselves to this same thing with a blank cheque?
Vi får inte binda oss för tidigt; det kan fortfarande hända mycket.
We must not tie ourselves down too early, a lot can happen in the meantime.
Vi kan inte nödvändigtvis binda ihop frågor på det sättet.
We cannot necessarily tie such issues together.
Vi bör slutligen strikt binda oss till enhällighetsprincipen i fråga om utrikes- och försvarspolitik.
We must also remain strictly attached to the principle of unanimity in terms of foreign and defence policy.
Efter den traumatiska erfarenheten av den ryska kommunismen i det förflutna har Tjeckien nu gått till den motsatta ytterligheten genom att starkt och lydigt binda sig till USA.
Madam President, having had the traumatic experience of Russian Communism in the past, the Czech Republic has now gone to the extreme of attaching itself firmly and with obedience to the USA.
Vi kan emellertid se att ni förbereder marken för antagandet av en konstitution som kommer att tysta, försvaga och binda Europas institutioner.
However, we can see that you are preparing for the adoption of a Constitution which will silence, weaken and condition Europe’s institutions.
För oss handlar det o m att binda upp alla länder för att komma ur dessa tärande, ekologiskt och socialt skadliga villkor.
Our concern is to bring in all countries, so that we can escape from these deficitary, ecologically and socially damaging conditions.
binda (also: förbereda, spänna, rusta sig)
volume_up
to girt {vb} [oldfsh.]
Vi vill därför varna för att binda upp den europeiska ekonomin i mer byråkrati genom nationell lagstiftning eller gemenskapslagstiftning.
We would therefore caution against tying the European economy up in more red tape through national or European legislation.
Varför ska vi således binda oss till detta genom en blankofullmakt?
Why should we therefore tie ourselves to this same thing with a blank cheque?
Vi får inte binda oss för tidigt; det kan fortfarande hända mycket.
We must not tie ourselves down too early, a lot can happen in the meantime.
Vi kan inte nödvändigtvis binda ihop frågor på det sättet.
We cannot necessarily tie such issues together.

Synonyms (Swedish) for "binda":

binda

Context sentences for "to bind" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUnderstanding is the 'glue' that is required to bind the European Union together.
Förståelse är det "lim" som skall till för att binda Europeiska unionen samman.
EnglishUnderstanding is the 'glue ' that is required to bind the European Union together.
Förståelse är det " lim " som skall till för att binda Europeiska unionen samman.
EnglishNo democratic government can bind its successor with the irrevocable.
Ingen demokratisk regering kan binda sina efterträdare vid något oåterkalleligt.
EnglishWe should never forget our roots or lose sight of the values that bind us.
Vi får aldrig glömma våra rötter eller förlora våra värderingar ur sikte.
EnglishThe Lisbon targets bind us to a more flexible labour market than before.
Målsättningarna från Lissabon kräver en ännu mer flexibel arbetsmarknad.
English(ES) Mr President, agreements should be honoured and rules should bind everyone equally.
(ES) Herr talman! Avtal bör hållas och samma regler bör gälla för alla.
EnglishThe ties that bind us to the Venezuelan people and State run very deep.
De band som förenar oss med det venezuelanska folket och den venezuelanska staten är mycket djupa.
EnglishThe Indian, Pakistani and Kashmiri population must focus on the factors that bind them together.
Indierna, pakistanierna och kashmirierna måste inrikta sig på de faktorer som förbinder dem.
EnglishWhat we can say is that we are going to negotiate and afterwards try to bind them to our track.
Vi kan säga att vi ska försöka förhandla och sedan försöka binda dem till vår del av strategin.
EnglishThe ties that bind the United States and Europe are unique and historical.
Banden mellan USA och Europa är unika och historiska.
EnglishThere they bind together the approaches necessary for a single market to emerge.
Här sammankopplar man de förhållningssätt som är nödvändiga för att en ny gemensam marknad skall kunna växa fram.
EnglishSea transport and sea ports contribute to and bind together the single EU market and the world economy.
Sjötransporten och hamnarna bidrar till att binda ihop EU:s inre marknad med världsekonomin.
EnglishSo drugs bind to proteins and either turn them off, etc.
Mediciner binder på proteiner och får dem att stängas av, o.s.v.
EnglishWe must now, in connection with enlargement, have a solidarity policy, and we must bind Europe together.
Nu i samband med utvidgningen måste vi ha en solidaritetspolitik, och vi måste hålla ihop Europa.
EnglishImportant infrastructure projects can bind the region together.
Viktiga infrastrukturprojekt kan binda samman regionen.
EnglishIt is the similarities that bind us together and ultimately will be the key to Europe's success.
Det är likheterna som binder oss samman och som i sista hand kommer att utgöra nyckeln till Europas framgång.
EnglishFailed to bind to '' due to LDAP error '' (0x02X).
Bindning till '' misslyckades på grund av LDAP-felet '' (0x02X).
EnglishChoices must not be made now which would bind our industries, while technology is evolving rapidly.
Vi får inte redan nu ålägga våra industrier vissa förbindande val, samtidigt som tekniken snabbt utvecklas.
EnglishThat is the way to bind the Russian Federation to the EU.
Det är det sätt på vilket vi kan binda Ryssland till EU.
EnglishThis should not be the case any longer, as today it is not only economic principles that bind us together.
Detta borde inte längre vara så, för i dag är det inte bara ekonomiska principer som binder oss samman.