"bind us together" translation into Swedish

EN

"bind us together" in Swedish

See the example sentences for the use of "bind us together" in context.

Context sentences for "bind us together" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is the similarities that bind us together and ultimately will be the key to Europe's success.
Det är likheterna som binder oss samman och som i sista hand kommer att utgöra nyckeln till Europas framgång.
EnglishThis should not be the case any longer, as today it is not only economic principles that bind us together.
Detta borde inte längre vara så, för i dag är det inte bara ekonomiska principer som binder oss samman.
EnglishThis brings home the connections which bind us together.
Detta klargör de samband som binder oss tillsammans.
EnglishThis shows us that we share common principles that bind us together irrespective of the disagreements of everyday politics.
Detta visar att vi delar gemensamma principer som binder oss samman, oavsett oenigheterna i vardagspolitiken.
EnglishWould we in Europe have been able to act as quickly, as decisively and as consistently without the single currency to bind us together?
Skulle vi i Europa kunnat agera så snabbt, så beslutsamt och så konsekvent utan den gemensamma valutan som förenar oss?
EnglishIt is these which bind us together, not Mammon or money but the common culture and view of human life that unites us as Europeans.
Det är dessa som binder oss samman, inte Mammon eller pengar, utan den gemensamma kultur och människosyn som förenar oss européer.
EnglishWe should take care to nurture these common roots more carefully in future, because they serve to bind us together and will do so all the more in the future.
Vi måste i framtiden skänka mer uppmärksamhet åt dessa gemensamma rötter. De lämpar sig för att garantera sammanhållningen, inte minst i framtiden.
EnglishFor the European Union and our Member States, respect for human rights, democratic principles and the rule of law are fundamental principles that bind us together.
För EU och våra medlemsstater är respekten för de mänskliga rättigheterna, de demokratiska principerna och rättstatsprincipen grundläggande principer som förenar oss.
EnglishIn those and other efforts, by working with people of all ethnic backgrounds we are for them and also working for the purposes and values that bind us together.
I dessa och andra ansträngningar, och genom att arbeta med människor av alla etniska bakgrunder, arbetar vi för dem, men också för de mål och värderingar som binder oss samman.
EnglishAlmost as crucial as the procedures are the values that bind us together, for if we have no awareness of values, we have no foundation on the basis of which we can take political action.
Det gläder oss att flera av våra värden som vi ser som kristna har inkluderats: människovärde, äldre människors värdighet och dessutom barns värdighet.
EnglishAlmost as crucial as the procedures are the values that bind us together, for if we have no awareness of values, we have no foundation on the basis of which we can take political action.
Nästan lika viktigt som förfarandena är de värden som förenar oss. För om vi inte är medvetna om värden har vi ingen grund att stå på för att vidta politiska åtgärder.

Other dictionary words

English
  • bind us together

Even more translations in the English-French dictionary by bab.la.