EN binding
volume_up
{noun}

1. general

binding (also: band, edging, welt)
volume_up
bård {comm. gen.}
binding
volume_up
inbindning {comm. gen.}
binding (also: welt)
binding
volume_up
kantremsa {comm. gen.}

2. business

binding
volume_up
bindning {comm. gen.}
Growing leguminous plants is very important for binding CO2.
Att odla baljväxter är mycket viktigt för bindning av koldioxid.
In our study of thiol binding to Au for molecular electronics we pointed out the conside...
I vår studie av tiol bindningen till Au för molekylär elektronik har vi kunnat påvisa...
The Guidelines are not legally binding, but it is certainly accurate to speak of the political binding force of the Broad Economic Policy Guidelines.
Men man kan absolut tala om en politisk bindning till grunddragen i den ekonomiska politiken.

3. print

binding

Context sentences for "binding" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs it has been written into the articles, the provision is legally binding.
Eftersom det har skrivits in i artiklarna har bestämmelsen rättslig verkan.
EnglishThe motion calls for strict and legally binding regulations at EU level.
I förslaget efterlyser man stränga och rättsligt tvingande förordningar på EU-nivå.
EnglishHe was referring to the many declarations made at previous summits which were not binding.
Han hänvisade till de många oförbindliga förklaringarna vid tidigare toppmöten.
EnglishWe were awaiting serious commitments, multiannual commitments, binding commitments.
Vi förväntar oss seriösa åtaganden, som är både fleråriga och tvingande.
EnglishThe thresholds, or the value below which the directives are not binding.
Tröskelvärdena, det vill säga de värden under vilka direktiven inte behöver följas.
EnglishI agree, of course, that a recommendation does not have the power of a binding instrument.
Det är naturligtvis så att en rekommendation inte är ett tvingande instrument.
EnglishIt sees requirements for agriculture as being too vague and non-binding.
Där anses att kraven som berör jordbruket är alltför oprecisa och icke-förpliktigande.
EnglishSo both are an important step in terms of binding Turkey to the west in the long term.
Båda dessa faktorer är viktiga steg för Turkiets långfristiga anknytning till Västeuropa.
EnglishIn other words, this international agreement will become binding in 7 years' time.
Med andra ord blir detta internationella avtal tvingande inom 7 år.
EnglishFrom the outset the Convention worked on the assumption that the Charter would be binding.
Arbetshypotesen för konventet var redan från början att stadgan skulle vara tvingande.
EnglishIn other words, this international agreement will become binding in 7 years ' time.
Med andra ord blir detta internationella avtal tvingande inom 7 år.
EnglishThe Commission strongly supports opening negotiations on a legally binding arms trade treaty.
Det är nu två år sedan EU: s strategi mot spridning av massförstörelsevapen antogs.
EnglishThroughout this entire process the Commission has promoted the inclusion of binding objectives.
Under hela denna process har kommissionen talat för införandet av obligatoriska mål.
EnglishIn our study of thiol binding to Au for molecular electronics we pointed out the conside...
I vår studie av tiol bindningen till Au för molekylär elektronik har vi kunnat påvisa...
EnglishIt is there that we should produce binding recommendations on health care.
Vi bör ha en noggrann uppdelning mellan EU: s respektive medlemsstaternas behörighetsområden.
EnglishIt is time to remove the red tape from binding those trying to prevent that crime.
Det är dags att ta bort byråkratin som hindrar dem som försöker att förhindra denna brottslighet.
EnglishWe have voted in favour of introducing binding rules before the end of this parliamentary term.
Vi har röstat för att tvingande bestämmelser införs före utgången av denna valperiod.
EnglishThe timetable approved by the Council only contains two targets with binding dates.
Tidtabellen som rådet godkänt innehåller endast två målsättningar som är bundna till vissa datum.
EnglishCanada and Russia are finally willing to enter into binding commitments.
Tidigare såg man det europeiska initiativet enbart som en inblandning i inre angelägenheter.
EnglishThe Charter must be binding and embrace the European institutions.
Den skall inte vara tudelad eller innehålla en stor mängd hänvisningar.