"binding agreements" translation into Swedish

EN

"binding agreements" in Swedish

See the example sentences for the use of "binding agreements" in context.

Context sentences for "binding agreements" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe poorest countries only benefit from concrete and binding agreements.
Endast mycket konkreta, bindande överenskommelser för de fattigaste länderna framåt.
EnglishMr President, the summit will only be a success if binding agreements are reached.
Toppmötet kommer bara att bli framgångsrikt om bindande avtal uppnås.
EnglishThis is why I would call for binding agreements and warn against hypocrisy.
Därför pläderar jag för bindande avtal och varnar också för hyckleri.
EnglishWe believe that there are still opportunities to introduce binding agreements or partial agreements.
Vi tror att det fortfarande finns möjlighet att införa bindande avtal eller delavtal.
EnglishSuch statements must, however, be followed by the conclusion of legally binding agreements.
Sådana uttalanden måste dock följas av rättsligt bindande avtal.
EnglishThat is why good binding agreements on energy, but also on climate change, are necessary for both parties.
Därför är goda bindande avtal om energi, men också om klimatförändringarna nödvändigt för båda parter.
EnglishI believe the voluntary recycling commitments must be reinforced and turned into legally binding agreements.
Jag anser att de frivilliga åtagandena för återvinning måste förstärkas och bli till rättsligt bindande avtal.
EnglishIn the Netherlands there have been more than one hundred legally binding national agreements, dating back over many years.
I Nederländerna finns det sedan många år mer än ett hundra nationella, juridiskt bindande avtal.
EnglishBut we also have the necessary protection to make such agreements binding and to make the supplier liable.
Men vi har å andra sidan det nödvändiga skyddet för den bindande kraften i sådana avtal och för säljarens ansvar.
EnglishBut we would prefer them to come through convergence agreements rather than through binding agreements at European level.
Men vi skulle hellre se att det går via konvergerande avtal än via bindande avtal på europeisk nivå.
EnglishThe intention of the social dialogue is that management and labour should enter into binding agreements with one another.
Syftet med den sociala dialogen är att arbetsmarknadens parter skall ingå bindande avtal med varandra.
EnglishIt should deliver not merely political commitments but binding agreements and sanctions for non-compliance.
Det bör inte bara resultera i politiska utfästelser utan i bindande avtal och sanktioner för dem som inte följer det.
EnglishI also just want to emphasise that the two binding agreements mean that we must completely eliminate these poisonous substances.
Jag vill också bara betona att de två bindande avtalen innebär att vi måste eliminera dessa giftiga ämnen helt.
EnglishThe proposed directive fails to provide binding agreements in relation to the quality of services, security or environmental requirements.
I det föreslagna direktivet finns inga bindande överenskommelser om kvaliteten på tjänsterna, säkerheten eller miljökraven.
EnglishThe EU's response must be to use its resources to build new EU institutions capable of negotiating binding multilateral agreements.
EU:s svar måste bli att använda sina resurser för att bygga nya EU-institutioner som kan förhandla fram bindande multilaterala avtal.
EnglishThat is one of the reasons why it is quite wrong for us to go for binding agreements and binding regulations on all Member States.
Detta är en av anledningarna till att det är fel av oss att sträva efter bindande avtal och bindande förordningar med medlemsstaterna.
EnglishThe proposed directive fails to provide binding agreements in relation to the quality of services, security or environmental requirements.
. – Med det ” tredje järnvägspaketet ” görs ett försök att slå knockout på järnvägstrafiken för att öka storföretagens vinster.
EnglishThe entire world has its eyes on the EU model and looks on it with admiration, because we have the most progressive and binding agreements.
Hela världen hade ögonen på EU-modellen och ser på den med beundran, eftersom vi har de mest långtgående och bindande avtalen.
EnglishThere are and may be binding agreements, there are sectoral agreements, there is technology transfer and there is support for research.
Det finns och kan komma att finnas bindande avtal, det finns sektorsavtal, det finns tekniköverföring och det finns forskningsstöd.
EnglishIt appears that the Bush administration does not want any binding agreements, but favours voluntary, noncommittal agreements from the private sector.
Bushregeringen vill tydligen inte ha några bindande avtal, utan frivilliga engagemang som förblir utan förpliktelser inom den privata sektorn.

Other dictionary words

English
  • binding agreements

Moreover, bab.la provides the Vietnamese-English dictionary for more translations.