"binding effect" translation into Swedish

EN

"binding effect" in Swedish

See the example sentences for the use of "binding effect" in context.

Context sentences for "binding effect" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe need a binding commitment to the effect that any findings will be acted on.
Vi behöver en bindande förpliktelse som säger att de resultat som kommer fram också genomförs.
EnglishThe EU should apparently adopt what are called real convergence criteria, which would be binding and of real effect.
EU skall anta, som det heter, verkliga konvergenskriterier, som är bindande och effektiva.
EnglishMore specifically, as soon as the decision is announced in one Member State, this will have the same binding effect in all Member States.
Det innebär närmare bestämt att så snart en medlemsstat beslutat om underhållsskyldighet, kommer detta att vara bindande för alla medlemsstater.
EnglishThe Commission attaches great importance to the issue of a code of good administrative behaviour, with binding effect upon all the EU institutions and bodies.
Kommissionen fäster stor vikt vid frågan om en kodex för god förvaltningssed, som är bindande för alla EU-institutioner och EU-organ.
EnglishI share the rapporteur's view that, if we want a truly effective European instrument in this area, it must have binding effect within European territory.
Jag delar föredragandens mening att ett europeiskt instrument på detta område måste ha bindande verkan på hela EU:s territorium för att verkligen vara effektivt.
EnglishThe first is the fact that the Montreal Convention, which governs matters globally, has not yet been ratified by sufficient countries to give it binding effect.
Den första är det faktum att Montrealkonventionen, som allmänt styr situationen, ännu inte har ratificerats av tillräckligt många länder för att vara bindande.
EnglishFor the first time direct and indirect discrimination come within the scope of an EU law, with binding effect in fifteen Member States and soon in ten more.
Även direkt och indirekt diskriminering inbegreps för första gången i en EU-lag och förbudet blev därigenom obligatoriskt i 15 medlemsländer, och snart i ytterligare 10.
EnglishConsequently, the regulation stipulates that as soon as the decision on maintenance obligations is announced in Member States, this will have the same binding effect in all Member States.
Förordningen föreskriver följaktligen att så snart medlemsstaterna beslutat om underhållsskyldighet, kommer detta att vara bindande för alla medlemsstater.
EnglishIt is therefore a type of law, although the Court states that it is not intended to have a legally binding effect even in relation to the persons to whom it is applied.
I och med detta utgör de ett slags lag, även om domstolen hävdar att de inte är avsedda att ha rättsligt bindande verkan ens i förhållande till de personer som de gäller för.
EnglishWhat matters, though, is that the regulatory framework should have binding effect, with its application being monitored and with sanctions being imposed in the event of non-compliance.
Men det hänger på om ramen för bestämmelserna fungerar på ett bindande sätt, om tillämpningen av den kontrolleras och även om det medför sanktioner om den ignoreras.
EnglishMadam President, our resolution today will have no binding effect but it provides an important backdrop to the approach of the Member States and the Commission to the summit.
Fru ordförande! Vår resolution i dag kommer inte att få någon bindande verkan, men den utgör en viktig bakgrund till medlemsstaternas och kommissionens inställning till toppmötet.

Other dictionary words

English
  • binding effect

Translations into more languages in the bab.la English-Portuguese dictionary.