"binding energy" translation into Swedish

EN

"binding energy" in Swedish

EN binding energy
volume_up
{noun}

1. chemistry

binding energy
volume_up
bindningsenergi {comm. gen.}

Synonyms (English) for "binding energy":

binding energy

Context sentences for "binding energy" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEnsure that we have binding energy efficiency targets that are actually complied with.
Se till så att vi får bindande energieffektivitetsmål som också efterlevs.
EnglishIn your report, you urged the Commission to propose a binding target for energy savings.
I betänkandet uppmanades kommissionen att föreslå ett bindande mål för energisparande.
EnglishWe have set binding targets for renewable energy for every Member State.
Vi har ställt upp bindande mål för förnybar energi för alla medlemsstater.
EnglishAbove all, we must make the target of 20% energy savings binding.
Vi måste framför allt göra målet med energibesparingar på 20 procent bindande.
EnglishECR MEPs do not, however, support binding energy efficiency targets.
ECR-gruppens ledamöter stöder emellertid inte de bindande målen för energieffektivitet.
EnglishThirdly, we need a new generation of binding energy interdependence clauses.
För det tredje behöver vi en ny generation av bindande klausuler om det ömsesidiga energiberoendet.
EnglishYou do not even dare to discuss a binding energy efficiency target.
Rådet vågar ju inte ens diskutera ett bindande energieffektivitetsmål.
EnglishBinding targets or not, energy efficiency is something on which we need to take a stand.
Vare sig vi har bindande mål eller inte är energieffektivitet något som vi måste ta ställning till.
EnglishWe need binding country-specific energy efficiency targets and targets for renewable energies.
Vi behöver bindande landsspecifika mål med avseende på energieffektivitet och förnybar energi.
EnglishWe are not in agreement when it comes to setting ambitious and binding targets for energy efficiency.
Vi har inte kommit överens när det gäller att sätta upp ambitiösa och bindande energieffektivitetsmål.
EnglishThat is why we need the binding target on energy efficiency.
Vi behöver därför ett bindande mål om energieffektivitet.
EnglishIn particular, a binding 20% energy efficiency target would mean a million European jobs.
Ett bindande mål på 20 procents energieffektivitet skulle framför allt innebära en miljon europeiska arbetstillfällen.
EnglishThat is why good binding agreements on energy, but also on climate change, are necessary for both parties.
Därför är goda bindande avtal om energi, men också om klimatförändringarna nödvändigt för båda parter.
EnglishCO2 targets in non-ETS sectors are in reality binding energy-efficiency targets in Member States.
Koldioxidmålen inom sektorer utanför systemet med utsläppsrätter är i själva verket energieffektiva mål i medlemsstaterna.
EnglishOur political group will not be able to accept the introduction of binding energy efficiency goals for the European system.
Vår politiska grupp kan inte acceptera att bindande mål införs för energieffektiviteten i det europeiska systemet.
EnglishWithin the current framework, we could only attain half of the potential without binding targets for energy efficiency.
Enligt det nuvarande regelverket kunde vi uppnå endast hälften av den kapaciteten utan bindande mål för energieffektivitet.
EnglishThe biggest disappointment is that the report does not contain any binding targets for energy saving and increasing efficiency - that is a shame.
Den största besvikelsen är att bindande mål för energibesparingar och effektivisering saknas i betänkandet - det är synd.
EnglishConcerning climate change, Europe is already the first region in the world to implement far-reaching, legally binding climate and energy targets.
När det gäller klimatförändringarna är EU redan den första regionen i världen som genomför långtgående, rättsligt bindande klimat- och energimål.
EnglishThe fact that we now have requested within this report legally binding sustainability criteria on energy-creating biomass is an important initiative.
Det faktum att vi inom ramen för detta betänkande nu har krävt rättsligt bindande hållbarhetskriterier för energiskapande biomassa är ett viktigt initiativ.
EnglishI particularly welcome the adoption of the binding energy savings target of 20% by 2020, which would enable the EU to save approximately EUR 100 billion.
Jag välkomnar särskilt antagandet av bindande energibesparingsmål på 20 procent till 2020, vilket skulle ge EU möjlighet att spara cirka 100 miljarder euro.