"binding legal" translation into Swedish

EN

"binding legal" in Swedish

See the example sentences for the use of "binding legal" in context.

Context sentences for "binding legal" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe resolution on Croatia is a political resolution with no legal binding force.
Resolutionen om Kroatien är en politisk resolution som inte är rättsligt bindande.
EnglishThe Charter must have fully binding legal status by being incorporated in the Treaty.
Stadgan skall vara juridiskt bindande, tack vare att den införlivas i fördraget.
EnglishThe rapporteur has provided a very critical analysis of non-binding legal provisions.
Föredraganden har gjort en mycket kritisk analys av icke-bindande lagstiftning.
EnglishIn this way they will gradually become de facto legally binding legal norms.
Därigenom utvecklas de så småningom även de facto till rättsligt bindande rättsnormer.
EnglishHowever it imposes a binding legal requirement that they should not harm the environment.
Däremot medför det ett juridiskt bindande krav på att de inte skadar miljön.
EnglishFor data-sharing, though, it must be a robust and binding legal framework of data protection.
För uppgiftsutbytet krävs det också en fast och bindande rättslig ram för dataskydd.
EnglishThe absence of such a binding legal basis has, to date, allowed a great deal of flexibility.
Frånvaron av en sådan bindande rättslig grund har hittills tillåtit en ganska stor flexibilitet.
EnglishWe need legal binding and not just another public political statement.
Vi behöver juridiskt bindande åtaganden och inte bara ytterligare ett offentligt politiskt uttalande.
EnglishThat is why it is also vital to amend the Treaty of Lisbon so that our Charter has binding legal value.
Därför är det också avgörande att vi ändrar Lissabonfördraget så att vår stadga får bindande status.
EnglishThe Commission does not possess binding legal instruments to oblige the Member States to comply with framework decisions.
Kommissionen saknar bindande instrument för att kräva att medlemsstaterna följer rambesluten.
EnglishIt seems that the conditions are not yet in place for a binding legal framework specifically designed for this region.
Det verkar som om villkoren ännu inte uppfyllts för en bindande skräddarsydd rättslig ram för regionen.
EnglishAs this resolution has no binding legal force, it cannot be used to exert pressure to liberalise abortion.
Eftersom resolutionen inte är rättsligt bindande kan den inte användas för att utöva påtryckningar för en legalisering av abort.
EnglishStrategy papers are technical documents, and so by their nature are not suited to take the form of binding legal acts.
Strategidokumenten är tekniska dokument, och bör på grund av sin natur därför inte utformas som bindande rättsakter.
EnglishThere is also an age gap in terms of the provisions of the Millennium Goals and the ILO's binding legal provisions.
Det finns också en åldersklyfta när det gäller bestämmelserna i millennieutvecklingsmålen och ILO:s bindande rättsliga bestämmelser.
EnglishIn conjunction with adoption of the new reform treaty, the Charter will be a binding legal document ranking equally with the treaties.
När det nya reformfördraget antas kommer stadgan att bli ett bindande rättsligt dokument som jämställs med fördragen.
EnglishThe rapporteur asked why our group opposes a binding legal framework, but the explanations she has given have not convinced us.
Föredraganden frågade varför vår grupp motsätter sig en bindande rättslig ram, men de förklaringar hon har gett har inte övertygat oss.
EnglishThis is a binding legal instrument for the application of common principles, which in this case is exactly what we are looking for.
Detta är ett bindande rättsligt instrument för tillämpningen av gemensamma principer, vilket i det här fallet är precis vad vi söker.
EnglishWe firmly believe that it is not a matter for the legislature to prescribe the use of one particular toll system in a binding legal instrument.
Vi anser fullt och fast att användningen av ett visst vägtullsystem inte bör föreskrivas i ett rättsligt bindande dokument.
EnglishI, for my part, have never supported this idea and today it seems that its adoption would not have any binding legal value.
Jag har för min del aldrig stött denna idé och i dag visar det sig att dess antagande inte skulle innebära något motstridigt lagstiftningsvärde.
EnglishThis indicates the desirability of a legally-binding instrument and specific legal protection for disabled people the world over.
Detta visar att det behövs ett bindande rättsligt instrument och ett specifikt lagligt skydd för alla funktionshindrade personer i världen.

Other dictionary words

English
  • binding legal

Moreover, bab.la provides the English-Swahili dictionary for more translations.