"binding legislation" translation into Swedish

EN

"binding legislation" in Swedish

See the example sentences for the use of "binding legislation" in context.

Context sentences for "binding legislation" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe must underpin these with binding legislation, in accordance with the WTO framework.
Vi måste stödja dessa med bindande lagstiftning, i enlighet med WTO:s ramavtal.
EnglishThe proposal for binding international legislation and an environmental court is very good.
Förslagen om bindande internationell lagstiftning och miljödomstol är väldigt bra.
EnglishIs the Commission considering binding legislation at European level?
Överväger kommissionären bindande lagstiftning på detta område på europeisk nivå?
EnglishWe need a legal basis for the matter, but not binding legislation.
Vi behöver en rättslig grund för verksamheten, men inte ett bindande regelverk.
EnglishDe facto, their transposition into binding Community legislation would bring legal certainty.
Att omforma dem till bindande gemenskapsrätt skulle i realiteten skapa rättssäkerhet.
EnglishIf it turns out that they fit the bill, they will have to be converted into binding legislation.
Om det visar sig att de är ändamålsenliga, bör de omsättas i bindande lagstiftning.
EnglishWe need strongly binding provisos for legislation and the protection of the environment.
Det behövs absolut bindande klausuler om att följa arbetslagstiftningen och om miljöskyddet.
EnglishWe also have reservations as regards legally binding legislation on sexual harassment.
Vi ställer oss också frågande till en rättsligt bindande lagstiftning om sexuella trakasserier.
EnglishThis will be binding legislation, subject to state enforcement.
Denna lagstiftning kommer att vara bindande och genomföras på statlig nivå.
EnglishClearly this is not an issue which can be resolved through legislation or binding measures.
Detta är naturligtvis inte en fråga som kan lösas genom lagstiftning eller obligatoriska åtgärder.
EnglishThis text is the first binding European legislation on the subject.
Den här texten är den första bindande lagstiftningen på området.
EnglishIf the state of the environment is to be improved, binding legislation still needs to be a priority.
För att miljön ska kunna förbättras måste bindande lagstiftning fortfarande vara en prioritering.
EnglishI do not think we should be calling for binding legislation to apply to every Member State.
Jag anser inte att vi bör uppmana till tvingande lagstiftning som ska vara tillämplig i alla medlemsstater.
EnglishBut credible action means effective, binding legislation.
Men trovärdiga åtgärder betyder effektiv, bindande lagstiftning.
EnglishIn this case, demands for binding legislation are justified.
I detta fall är krav på bindande lagbestämmelser befogade.
EnglishIt is thus a question of whether to introduce binding European legislation.
Ska vi införa en bindande lag eller inte?
EnglishIf not, we will at least propose binding legislation.
Om inte kommer vi åtminstone att föreslå bindande lagstiftning.
EnglishHowever, this requires money and binding legislation.
Detta kräver dock pengar och en bindande lagstiftning.
EnglishAlso, I would like to withdraw the word 'binding' in the second line, in the phrase 'binding legislation' .
Samtidigt vill jag på andra raden - vid "obligatoriska rättsliga bestämmelser" - ta bort ordet "obligatoriska" .
EnglishIt has to take into account the need for unanimity for any adoption of binding Community legislation in the tax field.
Hänsyn måste tas till behovet av enhällighet för antagande av bindande gemenskapslagar på skatteområdet.

Other dictionary words

English
  • binding legislation

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Finnish-English dictionary.