"binding mechanism" translation into Swedish

EN

"binding mechanism" in Swedish

See the example sentences for the use of "binding mechanism" in context.

Context sentences for "binding mechanism" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo I fear that, unless a binding dispute settlement mechanism is established, Canada's example will be followed by others.
Om vi inte hittar obligatoriska mekanismer för att avgöra internationella dispyter, så är jag rädd att exemplet Kanada snart kommer att få efterföljare.
EnglishI am however keen to stress that the absence of a binding dispute settlement mechanism is certainly not to our advantage.
Jag vill emellertid rikta er uppmärksamhet på det faktum att frånvaron av tvingande system för att lösa konflikter kanske inte är så där väldigt fördelaktigt för oss.
EnglishI would also pay tribute to the Commission, which is proposing a more binding mechanism for implementing the commitments that we made in Kyoto in 1997.
Jag skulle även vilja lyckönska kommissionen, som föreslår en mera bindande mekanism för att fullfölja de förpliktelser vi åtog oss i Kyoto 1997.
EnglishSurely developing countries are rightly expressing their bitterness in the face of the lack of any binding mechanism for financial solidarity with regard to them?
Uttrycker inte utvecklingsländerna med rätta sin bitterhet över bristen på bindande mekanismer för finansiell solidaritet när det gäller dem?
EnglishI would also pay tribute to the Commission, which is proposing a more binding mechanism for implementing the commitments that we made in Kyoto in 1997.
Jämförelsedatumet för mätningen av denna minskning måste fortfarande specificeras, givetvis utan att straffa de länder som inledde utsläppsminskningen tidigare.
EnglishThe convention must provide for a simple, unitary and binding mechanism for the resolution of disputes, enabling case law on cultural diversity to be developed within international law.
För att uppnå dessa mål krävs det att kommissionen intar en tydlig ståndpunkt och vidtar åtgärder för att åstadkomma bästa möjliga samordning mellan de 25 medlemsstaterna.
EnglishHowever, Commissioner, the success of the method, given the fact that it is not a binding mechanism, relies on the moral and political pressure that can be exerted.
Men hur pass framgångsrik metoden skall bli, fru kommissionär, med tanke på det faktum att det inte handlar om något tvingande system, beror på det moraliska och politiska tryck som kan utövas.
EnglishFurthermore, there is no proposal on a proper, legally binding burden-sharing mechanism and this, too, creates difficulties for a number of Member States, and indeed for this Parliament.
Det finns inte heller något förslag på en ordentlig, rättsligt bindande mekanism för kostnadsdelning, vilket också skapar svårigheter för flera medlemsstater och för parlamentet.

Other dictionary words

English
  • binding mechanism

Even more translations in the Dutch-English dictionary by bab.la.