"binding obligation" translation into Swedish

EN

"binding obligation" in Swedish

See the example sentences for the use of "binding obligation" in context.

Context sentences for "binding obligation" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNevertheless, we would prefer it to be a more binding obligation, as you, of all people, are aware.
Men vi skulle vilja att det var en mer uttalad skyldighet och ni är de första som vet det.
EnglishThe first question is the extent to which there is a binding obligation for the Member States to collect waste by category.
Den första är om det finns någon skyldighet för medlemsstaterna att sortera avfall.
EnglishThis means that cities make a binding obligation to reduce CO2 by more than 20% by 2020.
Det innebär att städerna åtar sig i och med avtalet att minska sina koldioxidutsläpp med mer än 20 procent senast 2020.
EnglishThis must be a legally binding obligation.
Detta måste bli en rättsligt bindande skyldighet.
EnglishHere too, we agreed that there should be legislation imposing a binding obligation and setting out workers' rights to further training.
Även här har vi redan fattat beslut om lagar om ett obligatoriskt åtagande och om arbetstagarens rätt till vidareutbildning.
EnglishHere too, we agreed that there should be legislation imposing a binding obligation and setting out workers ' rights to further training.
Även här har vi redan fattat beslut om lagar om ett obligatoriskt åtagande och om arbetstagarens rätt till vidareutbildning.
EnglishFor each Member State, there will be a continued and binding obligation and need to consolidate public budgets on a sustained basis.
För varje medlemsstat kommer det oundvikligen att finnas en skyldighet och nödvändighet att konsolidera sin statsbudget på ett hållbart sätt.
EnglishFourth and last, there should be a more binding obligation to carry out an environmental impact study, not just a formal one as at present.
För det fjärde och sista borde utformningen av en miljökonsekvensutredning ha en mer förpliktande betydelse, inte bara en formell som i dag.
EnglishIts introduction remains, however, a task for them; it is not our responsibility to impose it at this level as a binding obligation on everyone.
Men att införa detta är en angelägenhet för medlemsstaterna, och det är inte vår uppgift att ge bindande föreskrifter om det för alla på den här nivån.
EnglishIt states that what is being proposed is a binding obligation on the Member States within the euro zone alone, not on all 27 Member States of the European Union.
I ändringsförslaget anges att den föreslagna regeln endast ska vara bindande för medlemsstaterna inom euroområdet, inte EU:s samtliga 27 medlemsstater.
EnglishThe Commission has therefore proposed to give competitive rules the edge over public interest and to create a new and binding obligation to put contracts out to tender.
Kommissionen föreslår därför att man prioriterar konkurrensreglerna framför det allmännas intresse och föreskriver ett allmänt obligatoriskt anbudsförfarande.
EnglishFinally, I would call on self-employed workers associations to regard it as their binding obligation to fight for the social situation of the spouses of their respective partners.
Avslutningsvis ber jag också förbunden för oberoende arbetare att de skall se det som sin strikta skyldighet att också kämpa för respektive medlemmars makars och makors sociala situation.
EnglishOn average, people tend to live longer, they have fewer children than before, and those children – men and women – are completely absorbed by the ever more binding obligation to work.
I genomsnitt tenderar människorna att leva längre, de får färre barn än förr, och dessa barn – män som kvinnor – är fullständigt uppfyllda av en alltmer tvingande skyldighet att arbeta.

Other dictionary words

English
  • binding obligation

Moreover, bab.la provides the Spanish-English dictionary for more translations.