"bland" translation into Swedish

EN

"bland" in Swedish

SV

"bland-" in English

EN

bland {adjective}

volume_up
1. general
They are going to be asked to pay for this so that the police can, without warrants and without any justification, bar this bland statement by yourself, say that this is done to fight crime.
De ombeds att betala för detta så att polisen, utan tillstånd och utan giltiga skäl, med stöd av ert milda uttalande, kan hävda att detta görs för att bekämpa brottslighet.
bland (also: smooth, soft, tender)
2. "about a meal"
bland
volume_up
smaklös {adj.} (om mat)
bland
volume_up
vattnig {adj.} (om mat)
SV

bland- {adjective}

volume_up
Kommissionens finansieringsmekanism får inte blandas ihop med dessa försvarsfrågor.
The Commission's financial facility should not be mixed up with these defence issues.
Således bränner vi inte blandat avfall som man i somliga länder gör.
The incineration of mixed waste is bad environmental policy.
De positiva förväntningarna blandas dock med en stor del oro och ängslan.
However, the positive expectations are mixed with a fair amount of anxiety and worry.
bland- (also: hybrid-)
Det finns en mängd sådana alternativ att välja bland, till exempel hybriddrivsystem.
There is a wide range of such options to choose from, for example hybrid-drive systems, amongst others.

Context sentences for "bland" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor one hour a day they're brought to these bleak and bland exercise yards.
Under en timme varje dag tas de ut till dessa dystra och alldagliga träningsgårdarna.
EnglishIt was a rather bland speech about what we could all do and how marvellous that would be.
Det var ett vackert tal om allt man skulle kunna göra och om hur bra det vore.
EnglishI seem to have heard a lot of bland speeches like that over the last few years!
Sådana vackra tal har jag de senaste åren hört både en och två gånger.
EnglishBland statements such as 'reducing demand is an important aspect' is not good enough.
Ljumma uttalanden såsom " att minska efterfrågan är en viktig aspekt" är inte bra nog.
EnglishIt is unfortunate that this awful tragedy has now become a bland, everyday statistic.
Det är beklagligt att denna hemska tragedi nu har förvandlats till vardaglig statistik.
EnglishBland statements such as 'reducing demand is an important aspect ' is not good enough.
Ljumma uttalanden såsom " att minska efterfrågan är en viktig aspekt " är inte bra nog.
EnglishTwenty-one years on, must we come up with such a bland formulation?
Är denna menlösa formulering allt vi har att komma med 21 år senare?
EnglishWe have seen that theoretical or bland citizenship, some vague feeling of belonging, makes Europe weaker.
Vi har sett hur ett teoretiskt eller urvattnat medborgarskap, en vag känsla av tillhörighet, gör Europa svagare.
EnglishSo how about finally forgetting those bland speeches, rolling up our sleeves and really getting something done!
Låt oss alltså sluta upp med de vackra talen och bege oss ut i verkligheten, så att de vackra talen också kan bli verklighet!
EnglishHarmonisation does not mean bland similarity.
Harmonisering innebär inte ren likhet.
EnglishThe governments of the Member States did not accept this definition, which is also rather simplistic and unduly bland.
Medlemsstaternas regeringar godkände inte den definitionen, som också är något förenklande och alldeles för intetsägande.
EnglishHow can President Santer be so bland!
Hur kan ordförande Santer vara så lugn?
EnglishIntensively produced, bland-tasting produce that looks nice is not real quality as even the big supermarkets are beginning to acknowledge.
Intensivproduktion, produkter med litet smak som ser fina ut är inte verklig kvalitet, vilket även stormarknaderna börjar erkänna.
EnglishWe must avoid sacrificing security on the altar of efficiency, while at the same time not letting efficiency be undermined by bland platitudes.
Vi måste undvika att offra säkerheten på effektivitetens altare, och samtidigt inte låta effektiviteten undermineras av menlösa plattityder.
EnglishThey are more aware of that than they are of the Treaty of Amsterdam, since, as a Spanish journalist said, the Treaty is colourless, odourless and bland.
De märker det mycket mer än Amsterdamfördraget, för Amsterdamfördraget, som en spansk journalist påpekade, är färglöst, doftlöst och smaklöst.
EnglishIn view of these objectives, which we have proposed ourselves, the paper that the European Council is going to work on is very lacking in ambition and somewhat bland.
Med tanke på dessa mål, som vi själva har föreslagit, saknar det dokument som rådet ska utarbeta i hög grad ambitioner och är ganska menlöst.
EnglishBecause I think you'll agree, they all summarize some aspect of TED, but to me they felt a bit bland, or they just had a certain aspect of TED in them.
För jag tror ni håller med, de sammanfattar alla någon aspekt av TED, men för mig kändes de lite intetsägande, eller så hade de bara en särskild aspekt av TED i dem.
EnglishThey are going to be asked to pay for this so that the police can, without warrants and without any justification, bar this bland statement by yourself, say that this is done to fight crime.
De ombeds att betala för detta så att polisen, utan tillstånd och utan giltiga skäl, med stöd av ert milda uttalande, kan hävda att detta görs för att bekämpa brottslighet.
EnglishThe only things we did agree at that conciliation were two bland statements, one on agriculture, one on category 5, but Parliament made a unilateral statement concerning the fisheries.
Det enda som vi var överens om vid förlikningen var två intetsägande uttalanden, ett om jordbruk, och ett om utgiftskategori 5, men parlamentet gjorde ett unilateralt uttalande om fiskeri.