"blank cheque" translation into Swedish

EN

"blank cheque" in Swedish

EN blank cheque
volume_up
{noun}

1. British English

blank cheque (also: blank check)
volume_up
blankocheck {comm. gen.}
There is no question of our seeking or accepting a blank cheque.
Det handlar inte om att vi försöker att få eller accepterar en in blanko-check.
This positive opinion is not, however, either a rubber cheque, or a blank cheque.
Detta omdöme innebär emellertid inte vare sig en check utan täckning eller en in blankocheck.
So I cannot see that the Commission is being given a blank cheque.
Därför ser jag inte i vad ni skulle ge kommissionen en in blankocheck.

Synonyms (English) for "blank cheque":

blank cheque

Similar translations for "blank cheque" in Swedish

blank noun
blank adjective
to blank verb
cheque noun
cheques noun
Swedish

Context sentences for "blank cheque" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLet me be very clear on this: there cannot be a blank cheque for young farmers.
Här vill jag vara mycket tydlig: undantag kan inte göras för unga jordbrukare.
EnglishWhy should we therefore tie ourselves to this same thing with a blank cheque?
Varför ska vi således binda oss till detta genom en blankofullmakt?
EnglishWe cannot sign a blank cheque to bail out the countries of eastern Europe.
Vi kan inte ge carte blanche för att rädda de östeuropeiska länderna.
EnglishFor this reason I support Mr Barroso's candidacy, but this support is not a blank cheque.
Jag stöder därför José Manuel Barrosos kandidatur, men mitt stöd är inte något carte blanche.
EnglishIt must be well understood that this is not a blank cheque.
Det måste stå fullständigt klart att detta inte är något in blanco-löfte.
EnglishOur support is not, therefore, a blank cheque, but an investment.
Vårt stöd är därför inte ett carte blanche utan en investering.
EnglishOur purpose in clarifying its provisions is to avoid writing a blank cheque for secondary legislation.
Genom att klargöra direktivet undviker vi att lämna fältet fritt för sekundärlagstiftningen.
EnglishIn my mind that would amount to giving a blank cheque.
Enligt min mening skulle detta vara som att utfärda ett carte blanche.
EnglishHowever, the Socialist Group's motion for a resolution does not represent a blank cheque for the Commission.
Den socialdemokratiska gruppens kompromiss ger emellertid inte kommissionen fria händer.
EnglishContrary to what we are often told, it is not a protectionist instrument; nor is it a blank cheque.
I motsats till vad som ofta sägs är den inte ett protektionistisk instrument, inte en carte blanche.
EnglishThe Danish June Movement will not be party to the writing of such a blank cheque for centralisation.
Sådana fria händer till kommissionen för centralisering kommer Junirörelsen inte att ställa upp på.
EnglishThe European Parliament is not giving a blank cheque to Mr Barroso and the College of Commissioners.
Europaparlamentet ger inte någon blankofullmakt till José Manuel Barroso och kommissionsledamöterna.
EnglishIn conclusion, nothing about the situation in the eurozone can justify this blank cheque for the ECB.
Slutligen kan ingenting när det gäller läget inom euroområdet rättfärdiga detta carte blanche för ECB.
EnglishIn no way, however, will the size of the vote in favour ensure an indefinite vote of confidence or a sort of blank cheque.
Jag hoppas, herr ordförande, att ni kommer att ta hänsyn till detta faktum.
EnglishWe cannot expect anybody to give a blank cheque or promises if we do not bring something credible.
Vi kan inte förvänta oss att någon ska utfärda ett carte blanche eller löften om vi inte tillför något trovärdigt.
EnglishContrary to what we are often told, it is not a protectionist instrument; nor is it a blank cheque.
Det är inte fråga om att vi skall ge oss ut på korståg mot WTO eller – för att vara rättfram – mot Förenta staterna.
EnglishBecause the great concern we all have is that we may well be handing over a blank cheque to the Commission.
För det vi alla är oroliga över är att vi mycket väl kan lämna över en oinskränkt fullmakt till kommissionen.
EnglishThe Commission is also aware, however, that that support and that commitment cannot be seen as a blank cheque.
Kommissionen är dock också medveten om att detta stöd och engagemang inte kan betraktas som en check in blanco.
EnglishLast but not least, I am opposed in principle to giving a blank cheque to the Commission and the committees.
Sist men inte minst är jag principiellt emot att ställa ut en check in blanco till kommissionen och kommittéerna.
EnglishThis is not a blank cheque but a move of confidence in you, in a Europe which must forge ahead.
Detta är ingen in blanco-fullmakt, men det innebär att vi visar er förtroende, till gagn för Europa som måste utvecklas vidare.