"to bleed" translation into Swedish

EN

"to bleed" in Swedish

EN to bleed
volume_up
[bled|bled] {verb}

1. general

I guess it didn't occur to you that you'll have to bleed to pull off this coup.
Du fattade aldrig att du kanske tvingades blöda för att lyckas med kuppen?
Let's do something that doesn't make the lamb squeal and bleed -- we're on in five continents, dude.
Vi gör något som inte får lammet att skrika och blöda -- vi sänder på fem kontinenter, kompis.
She's also in danger, when she damages this, of bleeding profusely.
Hon riskerar också, när hon skadar den, att blöda mycket kraftigt.
to bleed (also: to flay, to skin)
Neither does it mention the causes of the crisis, which is driving the Member States to agree to bleed their populations dry in order to reassure the financial markets.
Det står inte heller något om orsakerna till krisen, som driver medlemsstaterna att skinna sina befolkningar för att försöka lugna finansmarknaderna.
to bleed

2. technology

Context sentences for "to bleed" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would maintain that the Commission does not have to systematically bleed the other four-fifths.
Jag anser att kommissionen inte får förstöra de övriga fyra femtedelarna.
EnglishIf one of these cogs in the life cycle disappears, imbalances will appear and whole regions bleed to death.
Om ett av de här kugghjulen strejkar blir det ojämlikheter och hela regioner förblöder.
EnglishIn modern jet airliners cabin air is drawn directly from the engines and pumped into the cabin (bleed-air system).
I moderna jetflygplan tappas andningsluften direkt från motorn och leds in i kabinen.
EnglishThe speculators are stuffing themselves on taxpayers' money and are clearly set to bleed them dry.
Spekulanterna badar i skattebetalarnas pengar och har uppenbarligen som målsättning att torrlägga dem helt.
EnglishAnd it doesn't bleed energy below 300 knots like the MiG-28.
Och F-5 blöder inte energi under 300 knop som Mig-28.
EnglishI think of Shakespeare's Shylock: "If you prick us, do we not bleed, and if you tickle us, do we not laugh?"
Jag tänker på Shakespeares Shylock; "Om ni sticker oss, blöder vi inte? ~~~ Om ni kittlar oss, skrattar vi inte?"
EnglishLet me take a look at that wound before you bleed to death.
Låt mig kolla såret innan du förblöder.
EnglishYou bleed free my lord, May i tend to your wound?
Du blöder ers höghet låt mig vårda dig....
EnglishAll the stories began to bleed together.
Alla berättelserna började flyta ihop.
EnglishLet's see if you bleed green.
Englishto bleed dry
snylta på ngn tills pengarna är slut
EnglishIn their competing efforts to systematically bleed the planet, the big powers use political and military espionage as an instrument of their rivalry.
Det politiska och militära spionaget är ett instrument i rivaliteten mellan stormakterna, i deras konkurrerande ansträngningar att systematiskt utplundra världen.
EnglishI support Development Committee colleagues in their concerns that the inclusion of peace-support measures in this instrument should not bleed funds from the development budget.
Jag stöder kollegerna i utskottet för utveckling i deras oro över att införlivandet av fredsbevarande åtgärder i detta instrument inte bör åderlåta utvecklingsbudgeten på medel.