Synonyms (English) for "blot":

blot
blotted out
blotting paper
English

Context sentences for "to blot" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishGuernica and the Condor Legion are and remain a blot on my country ’ s history.
Guernica och Condorlegionen är och förblir en skamfläck i mitt lands historia.
EnglishGuernica and the Condor Legion are and remain a blot on my country’s history.
Guernica och Condorlegionen är och förblir en skamfläck i mitt lands historia.
EnglishI would like to say that this report is, unfortunately, a blot in the UN's history.
Jag vill säga att den här rapporten tyvärr är en skamfläck i FN:s historia.
EnglishRivers have been polluted and motorways which blot the Tibetan landscape have appeared.
Floder har förorenats och motorvägar som skämmer det tibetanska landskapet har byggts.
English(PL) Madam President, Belarus, the Belarus of 2008, is a blot on the conscience of all of us.
(PL) Fru talman! Vitryssland, Vitryssland 2008, är en skamfläck för oss alla.
EnglishHuman rights violations are a blot on our civilisation, impunity even more so.
Skändningar av mänskliga rättigheter är en skamfläck inom vår civilisation, straffrihet ännu mer.
EnglishThis area is a real blot on the Swedish presidency' s copybook.
På detta område finns en verklig skamfläck för det svenska ordförandeskapet.
EnglishThis area is a real blot on the Swedish presidency's copybook.
På detta område finns en verklig skamfläck för det svenska ordförandeskapet.
EnglishIf they were to continue to back him, that would be a blot on the European Parliament's green escutcheon.
Om de trots allt gör det, så är det en fläck på Europaparlamentets gröna vapen.
EnglishIf they were to continue to back him, that would be a blot on the European Parliament' s green escutcheon.
Om de trots allt gör det, så är det en fläck på Europaparlamentets gröna vapen.
EnglishBelarus is a blot on the map of Europe, and unfortunately this blot is becoming blacker and blacker.
Vitryssland är en skamfläck på Europas karta, och denna skamfläck växer sig beklagligtvis allt större.
EnglishThere does not seem to be very good management of Question Time if you entirely blot out one Commissioner.
Det är inte ett särskilt bra sätt att sköta frågestunden att helt utradera en kommissionsledamot.
English(ET) Colleagues, Belarus is a blot on the map of Europe.
(ET) Kolleger! Vitryssland är en skamfläck på Europas karta.
EnglishIn this sense it is a blot on the European landscape.
På så sätt är det en skamfläck på det europeiska landskapet.
EnglishSo, finally I come to a blot on the EIB's Protocol.
Så slutligen till en plump i EIB:s protokoll.
EnglishWe must not blot out unpleasant issues.
För det andra, demokratin måste byggas på en bred grund.
EnglishWe must not blot out unpleasant issues.
Vi får inte sopa undan obehagliga frågor.
EnglishFourthly, I should like to point out to Mr Blot that we have the strongest institutions of any political regime existing on earth.
För det fjärde har vi, ärade Blot, de mest handlingskraftiga institutionerna av världens alla politiska regimer.
EnglishIran, however, is a genuine 'blot' in the region because all the countries which border it have already acceded to the Convention.
Iran är däremot en verklig ”skönhetsfläck” i området eftersom samtliga grannländer redan har anslutit sig till konventionen.
EnglishThank you, Mr Blot.