"blur" translation into Swedish

EN

"blur" in Swedish

EN blur
volume_up
{adjective}

blur

Context sentences for "blur" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThen their voices became a blur... and soon I couldn't even recognize their faces.
Sedan blev deras röster ett enda surr - - och snart kände jag inte ens igen deras ansikten.
EnglishThis would blur what the European Union should be doing at this time.
Det skulle göra det som Europeiska unionen borde göra just nu otydligt.
EnglishAnd then, as the other axis kicks in, those actually blur into a volume.
Och sedan, när den andra axeln börjar, blandas dessa till en volym.
EnglishThe Council is against anything that would tend to confuse or blur the different responsibilities.
Tendenser att blanda ihop de olika ansvarsområdena betraktar rådet som mycket negativa.
EnglishOnce you blur that distinction, it seems to me that you are on a very slippery slope indeed.
Om man inte är noga med att göra denna åtskillnad, anser jag att man verkligen är ute på hal is.
EnglishIt carries a risk that it may blur the distinction between asylum-seekers and other types of immigrants.
Det innebär en risk att gränsen mellan asylsökande och andra slags invandrare blir mindre skarp.
EnglishAll-embracing budget lines of this kind blur our cultural and political diversity and increase the distance between ourselves and the citizen.
Sådana konstruktioner sopar den kulturella och politiska mångfalden under mattan och ökar avståndet till medborgaren.
EnglishIt's all a blur.
EnglishEconomic interests must not now be allowed to blur the issue of human rights and prevent the call for the immediate release of prisoners of conscience.
Nu får inte ekonomiska intressen tillåtas skymma frågan om mänskliga rättigheter och hindra kravet på ett omedelbart frigivande av samvetsfångar.
EnglishIf we blur the defining lines, we are not just affecting quality, development and our traditions, but we are clouding further the already murky picture.
Om vi suddar ut skiljelinjerna påverkar vi inte bara kvalitet, utveckling och våra traditioner. Vi gör också en redan otydlig bild ännu grumligare.
EnglishIt is important too that any information they receive is objective and that the pharmaceutical industry does not blur the line between information and advertising.
Det är också viktigt att den information de får är objektiv och att läkemedelsindustrin inte suddar ut gränsen mellan information och reklam.
EnglishOtherwise we are going to blur the focus of our actions against systems such as antipersonnel landmines and the wide support which that sort of campaign attracts.
Annars kommer vi att tappa fokus i våra åtgärder mot system som antipersonella landminor och det breda stöd som den sortens kampanjer tilldrar sig.
EnglishFirstly, they blur the decisions taken by COBU and, secondly, the result is that fewer and fewer people are involved in decision-making, both within Parliament and within the political groups.
Det är aldrig lätt att representera denna kammare i budgetfrågor, vare sig i samband med kommissionens eller parlamentets budget.
EnglishIn this respect, I would like to point out, as the Commissioner did, that the changes in the way the armed forces are used can blur the image of humanitarian actors.
I detta avseende vill jag, precis som kommissionsledamoten, påpeka att förändringarna i användningen av väpnade styrkor kan grumla bilden av de humanitära aktörerna.
EnglishIt has recently been noticeable that, following the debate about the Television Directive, TV suppliers are attempting to blur the demarcation line between editorial content and advertising.
Jag är glad över att höra kommissionären säga att hon kommer att prioritera konsumentskydd i det här fallet om det sker någon åsiktsändring 2005.
EnglishWhen one looks at the report in detail, it is clear that what it is attempting to do is to blur the boundaries laid down by treaty between internal and external security.
När man studerar betänkandet i detalj står det klart att det man försöker göra är att göra de gränser som fördraget sätter upp mellan inre och yttre säkerhet otydligare.
EnglishIt has recently been noticeable that, following the debate about the Television Directive, TV suppliers are attempting to blur the demarcation line between editorial content and advertising.
Man har på senaste tiden kunnat fastställa att TV-programföretag i samband med diskussionen om TV-direktivet försöker sudda ut skiljelinjen mellan redaktionellt innehåll och reklam.