"blurred" translation into Swedish

EN

"blurred" in Swedish

EN blurred
volume_up
{adjective}

1. general

blurred (also: ambiguous, faint, feeble, ill-defined)
Yet this shared responsibility is blurred again by the wording that has now been proposed.
Genom den formulering som har föreslagits blir dock det delade ansvaret otydligt.
Moreover, as for supply, I think that we should not draw a distinction between old and new services because, in practice, the lines between the two are blurred.
När det gäller utbudet anser jag att vi inte bör göra åtskillnad mellan gamla och nya tjänster, eftersom gränsen mellan de båda i praktiken är mycket otydlig.
I shall be referring to amendments which have somewhat blurred matters by trying to bring other debates into what should be a clear statement of priorities.
Jag kan hänvisa till ändringsförslag som har gjort saken otydlig genom att man har försökt att få med andra diskussioner i något som endast borde ta upp de aktuella prioriteringarna.

2. "unclear, obscure"

blurred (also: blurry, fuzzy, hazy, smudgy)
volume_up
suddig {adj.}
Blurred vision, no balance, numb tongue.
Man ser suddigt, ingen balans, domnad tunga.
Therefore it would be very nice to also have a clear result on this to ensure that the future is not blurred but .
Därför skulle det också vara väldigt trevligt att få ett klart resultat i den frågan för att se till att framtiden inte blir suddig utan ”blairig”.
I should like to make clear that the reality of volunteering may still be somewhat blurred in the statistical data, in definitions and in their usage.
Jag skulle vilja klargöra att volontärarbetets verkliga roll fortfarande kan vara något suddig i statistik, definitioner och bruk.
blurred (also: ambiguous, blurry, clouded, cloudy)
volume_up
oklar {adj.}
We have to prevent criminal responsibilities from being blurred.
Vi måste undvika att få en oklarhet i det straffrättsliga ansvaret.
The ultimate goal of these operations, which are being stepped up, is becoming increasingly blurred as each day goes by and their vague strategy is startling.
För varje dag som går döljer man ännu lite mer det slutgiltiga målet för operationerna, som intensifieras mot bakgrund av en oklar strategi som kan ge svindel.
But I can assure you that the vote tomorrow will not produce a blurred picture, as may be assumed on the basis of tonight's debate, but a clearly defined one.
Men jag kan försäkra er om att morgondagens omröstning inte kommer att vara oklar, som kvällens debatt kan förefalla, utan kommer att ge ett mycket tydligt resultat.
blurred (also: ambiguous, blurry, cloudy, dark)
volume_up
dunkel {adj.}
blurred (also: blurry, diffuse, dreamy)
volume_up
diffus {adj.}
blurred (also: blurry, diffuse)
volume_up
oskarp {adj.}

Context sentences for "blurred" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYet this shared responsibility is blurred again by the wording that has now been proposed.
Genom den formulering som har föreslagits blir dock det delade ansvaret otydligt.
EnglishThe traditional distinction between internal and external security is becoming increasingly blurred.
Den traditionella åtskillnaden mellan inre och yttre säkerhet blir allt vagare.
EnglishThe images we have seen resemble slightly blurred black and white photographs of naked bodies.
Bilderna vi har sett påminner i viss mån om suddiga svart-vita fotografier av nakna kroppar.
EnglishWe have to prevent criminal responsibilities from being blurred.
Vi måste undvika att få en oklarhet i det straffrättsliga ansvaret.
EnglishIn the case of public provocation, this line is more blurred.
Denna gräns är otydligare i fråga om offentlig uppmaning.
EnglishTherefore it would be very nice to also have a clear result on this to ensure that the future is not blurred but.
Nu tycker ni att det jordbruksfinansieringspaket som ni för inte så länge sedan skrev på är oacceptabelt.
EnglishThe line between right and wrong had blurred.
Linjen mellan rätt och fel var utsuddad.
EnglishBlurred vision, no balance, numb tongue.
Man ser suddigt, ingen balans, domnad tunga.
EnglishOne of the problems in this debate is that definitions are sometimes blurred and can be manipulated for ideological reasons.
Ett av problemen i denna debatt är att definitionerna ibland är otydliga och kan manipuleras av ideologiska skäl.
EnglishYes, but unfortunately between yesterday and today the debate has progressed very little and the blurred areas are still with us.
Ja, men mellan i går och i dag har debatten tyvärr inte utvecklats särskilt mycket och de skuggade områdena kvarstår.
EnglishBefore publication on the Internet, the faces of passers-by as well as car number plates are blurred so as not to be recognised.
Före publicering på Internet görs förbipasserandes ansikten och bilars registreringsskyltar suddiga så att de inte kan kännas igen.
EnglishIt is not true to say that Ethiopia has not been crying for help for food aid over the past two years, but the war situation has blurred the vision of many looking on.
Jag besökte flyktingläger i båda länderna och såg vilka lidanden och vilken fattigdom människorna drabbats av.
EnglishWe need to inform over and over again in order to prevent current standards from becoming blurred in the eyes of the young people of Europe.
Det gäller att sprida information, åter och åter igen, för att undvika att gällande normer inte skall vara luddiga i våra unga européers ögon.
EnglishThis is no small matter, because the sometimes blurred boundary between 'product promotion' and 'product information' is liable to confuse patients.
Detta är en viktig fråga, eftersom den ofta otydliga gränsen mellan ”produktreklam” och ”produktinformation” kan förvirra patienterna.
EnglishInequalities between men and women on various levels, whether by profession, sector or various stereotypes, have become blurred over the years.
Bristen på jämställdhet mellan kvinnor och män på olika nivåer, oavsett om det gäller yrken, branscher eller olika könsstereotyper, har minskat under åren.
EnglishThe only circles who have an interest in this state of affairs are those who nurtured and benefited from the blurred distinctions between criminality and the state.
De enda kretsar som skulle välkomna denna situation är de som fostrats och dragit fördel av den otydliga linjen mellan brottslighet och stat.
EnglishI believe that it is important and that it befits our responsibility to ensure that the line between medicinal and food products does not become blurred or negotiable.
Jag anser att det är viktigt och ansvarsfullt att man inte låter gränserna mellan läkemedel och livsmedel få flyta samman eller ställas till förfogande.
English. - (PT) Inequalities between men and women on various levels, whether by profession, sector or different stereotypes, have become blurred over the years.
Den sneda könsfördelningen mellan män och kvinnor på olika nivåer inom olika yrken och sektorer och de stereotypa könsrollsmönstren har suddats ut under åren.
EnglishIt is not true to say that Ethiopia has not been crying for help for food aid over the past two years, but the war situation has blurred the vision of many looking on.
Det är inte sant om man säger att Etiopien inte skrikit efter livsmedelsbistånd under de senaste två åren, men krigssituationen har skymt blicken för många som tittat på.
EnglishWith the creation of a European social security card with very blurred boundaries it is the undermining and dismantling of national social security systems that is being achieved.
Med inrättandet av ett socialt trygghetskort med mycket otydliga gränsdragningar är det en urholkning och nedrustning av de nationella sociala trygghetssystemen som uppnås.

Other dictionary words