"board meeting" translation into Swedish

EN

"board meeting" in Swedish

EN board meeting
volume_up
{noun}

board meeting (also: committee meeting)
Yeah, I wanted to play next Wednesday, but I've got a bloody board meeting.
Jag ville spela nästa onsdag, men jag har styrelsemöte.
Styrelsemöte i Boden 17 maj.

Synonyms (English) for "board meeting":

board meeting

Context sentences for "board meeting" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe bank will make its decision on this at its board meeting on 7 December.
Den kommer att fatta beslut om det vid sitt styrelsesammanträde den 7 december.
EnglishMr President, the board in this meeting room shows that today's topic is called innovative financing.
Herr talman! Tavlan här i kammaren visar att dagens ämne kallas innovativ finansiering.
EnglishThe decisions of the board and the shareholders' meeting are immediately registered with the Swedish Companies Registration Office.
Bolagsstämmans och styrelsens beslut anmäls genast till Bolagsverket för registrering.
EnglishThe IEA Governing Board, at its meeting on 15 September, reviewed the contributions of its member states to the release of stocks.
IEA:s styrelse granskade på sitt möte den 15 september bidragen från sina medlemsstater om frigörandet av lager.
EnglishI went to my first community board meeting -- which I'd never been to one before -- and sat next to another guy named Joshua David, who's a travel writer.
Jag gick på mitt första kommunstyrelsemöte -- som jag aldrig varit på tidigare -- och satt intill en annan kille som hette Joshua David, som är en reseskribent.
EnglishThe committee was appointed at the inaugural Board meeting after the Annual General Meeting and consists of Lars-Erik Nilsson (chairman and convener) and Olle Isberg.
Utskottet utsågs på det konstituerande sammanträdet efter årsstämman och består av Lars-Erik Nilsson (ordförande och sammankallande) och Olle Isberg.
EnglishIn the meantime, during the Board meeting called on 2 February, the Secretariat of the Global Fund proposed an external review to be carried out by the Global Fund oversight mechanism.
Vid styrelsemötet den 2 februari föreslog globala fondens sekretariat att en externrevision skulle göras genom globala fondens tillsynsmekanism.
EnglishAfter all, a governing board is not a meeting of shareholders but is supposed to represent the body of shareholders in day-to-day decision-making and to take rapid decisions.
En styrelse är trots allt inget årsmöte, utan styrelsens uppdrag är att företräda samtliga andelsägare i det dagliga beslutsfattandet och fatta snabba beslut.
EnglishIt is incumbent on the President and CEO, in consultation with the chairman of the board, to prepare the decision data, the notification and the agenda for each board meeting.
Det åligger verkställande direktören att, i samråd med styrelsens ordförande, utarbeta beslutsunderlag, kallelse och dagordning för varje styrelsesammanträde.
EnglishIt is therefore important to await the discussions that will take place first at the IAEA board meeting on 19 September and I would not wish to anticipate those discussions at this time.
Sajjad Karim tog upp frågan om muren, och jag vill bara upprepa det som jag påpekade om Europeiska rådets citerade ståndpunkt från så sent som i juni i år.
EnglishIf the composition of the board changes, the board will hold a meeting to decide who is authorised to sign on behalf of the company and to decide who will be the managing director (MD), if required.
Om styrelsens sammansättning ändras håller styrelsen ett sammanträde för att besluta om firmateckningen och eventuell verkställande direktör (vd).
EnglishThe notification is handled by the Research and Postgraduate Studies Board who should receive it at least two months before the proposed public defence and two weeks before the board's next meeting.
Disputationsanmälningar handläggs av forskarutbildningsnämnden och bör ha inkommit minst två månader före planerad disputation och två veckor före nämndens nästkommande sammanträde.