Naturally, we cannot break the rules or breach legislation.
Naturligtvis kan vi inte bryta mot bestämmelserna eller lagstiftningen.
This creates pressure on fish stocks and is an incentive for fishermen to break the rules.
Detta skapar belastning på fiskbestånden och ger fiskarna motiv att bryta mot reglerna.
Madam President, I asked to speak but I did not want to break the Rules of the House.
Jag ville tala, men ville inte bryta mot kammarens arbetsordning.
We should break off the accession negotiations as quickly as possible.
Vi bör avbryta anslutningsförhandlingarna så fort som möjligt.
Gentlemen, I hate to break up the party before it really gets out of hand...
Mina herrar, jag avskyr att avbryta festen innan den har ballat ur helt.
We cannot, though, have a break, as that would disrupt the timetable.
Men vi kan inte avbryta förhandlingarna, eftersom vi då rubbar vår tidsplan.
We must strike a positive note if we are to try to break through the situation.
Vi måste slå an en positiv ton för att kunna åstadkomma ett genombrott.
But in doing so, we want to break new ground with the HACCP system.
Men vi vill i det sammanhanget också slå in på nya vägar med det s.k.
You just need to break out of that boring routine.
Du måste bara slå dig ur dina tråkiga rutiner!
Jag ska bara förstöra den här hyllan.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I do not want to break up this joyful atmosphere.
Jag vill inte förstöra denna positiva stämning.
It is by no means the Commission’s intention to break up or bring about the destruction of the labour market in any country.
Kommissionen har ingen som helst avsikt att lösa upp eller förstöra arbetsmarknaden i något land.
Etter 24 timmar kan kulorna spricka.
Time and time again, peace accords seem to break down because of mutual suspicion and the breaking of agreements by both sides.
Återigen förefaller fredsavtal att spricka genom ömsesidig misstro och ömsesidigt brytande av avtal.
When the hype around stem cells first broke out, human embryos were the target.
När den första stora stamcellshajpen bröt ut var det mänskliga embryon som var målet.
efter hennes stora chans.
 How much EU money has been set aside for this purpose, and how does it break down (by Member State and project)?
 Hur stora är de EU-medel som avsatts därtill och hur fördelas de (efter medlemsstater och projekt)?
Cut off from the outside world, Vientiane is trying to break this people.
Isolerad från yttervärlden försöker Vientiane bryta ner det här folket.
When talking about those reasons, let's break down certain preconceptions.
Så när vi nu pratar om dessa anledningar kan vi bryta ner vissa förutfattade meningar.
- (DE) I would like to break this question down a bit more.
- (DE) Jag vill bryta ner denna fråga lite till.
And I thought, "Well, maybe I can break the little glass ceiling of cartooning," and so I did.
Och jag tänkte, "Jag kanske kan krossa det lilla glastaket för serietecknande."
When your dad sees the look on Grandma's face... it's... it's gonna break his heart.
När din far ser din farmors min, så kommer det att krossa hans hjärta.
Han kommer att krossa hjärtan.
I bet we could break that in half real quickly hey?
Henne skulle vi knäcka i två delar rätt fort?
It was impossible to stifle or break our spirit, however, and we continued to live as free people.
Det visade sig dock vara omöjligt att kväva eller knäcka oss, utan vi fortsatte att leva som fria människor.
På tre ska vi knäcka den bjälken.
It's one thing to break boundaries, another to blow your Iife to pieces.
En sak är att spränga gränser, en annan att spränga sitt liv i luften.
This must be what is meant by breaking boundaries.
Det måste vara detta som menas med att spränga gränser.
It was a small loss that he fittingly celebrated with his colleagues as being the first to break the psychological barrier of USD 100 a barrel.
Det var en liten förlust som han firade på lämpligt sätt med sina kolleger som den förste att spränga den psykologiska gränsen på 100 US-dollar per fat.
Barometers may break or leak, so that mercury ends up in the environment anyway.
Barometrar kan sönder och läcka så att kvicksilvret ändå hamnar i naturen.
Mr Barnier, you have just used the metaphor of a thermometer and said that it must not be broken.
Ni använde metaforen med en termometer och sade att den inte får sönder.
Om den skulle sönder har man inga fler.
Det kan bära eller brista.
The current system of mutual recognition means we are open to chains breaking at their weakest link.
Det nuvarande systemet med ömsesidigt erkännande innebär att kedjan kan brista i sin svagaste länk.
Det skulle fått hans hjärta att brista.
But it needs economic success, otherwise nationalism will break out there again.
Men landet behöver ekonomiska framsteg, annars kommer nationalismen att bryta ut igen.
Will war break out between Azerbaijan and Armenia at the end of the summer?
Kommer krig att bryta ut mellan Azerbajdzjan och Armenien i slutet av sommaren?
Drug use will reach epidemic proportions, revolutions will break out, governments will fall!
Knarket kommer nå epidemiska proportioner, revolutioner kommer bryta ut, regeringar kommer falla!
In any case, I will never be involved in breaking this confidence.
Jag kommer hur som helst aldrig att bidra till att svika ett sådant förtroende.

Context sentences for "to break" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo do you have any other skills...... or do you just break people out of prisons?
Så har du några andra färigheter...... eller du friger bara fångar på fängelser?
EnglishBarometers may break or leak, so that mercury ends up in the environment anyway.
Barometrar kan gå sönder och läcka så att kvicksilvret ändå hamnar i naturen.
EnglishIt is also very clear that a break in current trends is vital, to put it mildly.
Att det måste ske ett trendbrott - för att uttrycka det milt - är också helt klart.
EnglishSelect this option if you want to apply a certain Page Style after a page break.
Markera den här kryssrutan, om Du vill använda en viss sidmall efter sidbrytningen.
EnglishThey want nothing more than for this Union to break down into a free trade area.
De vill ingenting annat än att denna union löses upp i ett frihandelsområde.
EnglishThis sort of incident could have resulted in the break up of the European Union.
En sådan händelse hade kunnat leda till en upplösning av Europeiska unionen.
EnglishThe width of all the columns located behind the break is changed proportionately.
Alla kolumner efter den kolumn som ändras förskjuts i förhållande till sina bredder.
EnglishThe inserted column break is indicated by a blue border at the top of the new column.
En sådan kolumnbrytning markeras genom att den nya kolumnen får en blå överkant.
English" Though passion may have strained, it must not break the bonds of our affection
" Fastän passionen har blivit lite ansträng, får den inte bryta våra känsloband. "
EnglishThe Commission wants to break the link between economic growth and transport growth.
Kommissionen vill bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och trafikökningen.
EnglishWhen exporting however, only the character set and paragraph break can be defined.
Vid export går det dock bara att bestämma teckenuppsättningen och styckebrytningen.
EnglishAnd the only way to break the Member States ' resistance is by working jointly.
Och endast gemensamt kommer vi att kunna bryta igenom motståndet hos medlemsstaterna.
EnglishThey do not break down, but accumulate in our bodies and in the whole food chain.
De bryts inte ned utan de ackumuleras i vår kropp och i hela näringskedjan.
EnglishThe intended objective of the content is to break up national constituencies.
Den målsättning som eftersträvas är att bryta upp de nationella valkretsarna.
EnglishBut it needs economic success, otherwise nationalism will break out there again.
Men landet behöver ekonomiska framsteg, annars kommer nationalismen att bryta ut igen.
EnglishEurope must make it clear to Deby that he cannot break his word with impunity.
Europa måste göra det tydligt för Deby att han inte kan bryta sina löften ostraffat.
EnglishWill war break out between Azerbaijan and Armenia at the end of the summer?
Kommer krig att bryta ut mellan Azerbajdzjan och Armenien i slutet av sommaren?
EnglishMr President, before we break, I would just like to give a point of information.
(EN) Herr talman! Innan vi tar paus vill jag ta upp en informationsfråga.
EnglishThe Parliament and Commission should break the habit of a lifetime and forget about it.
Parlamentet och kommissionen borde bryta denna sedvana och glömma bort det hela.
EnglishWould the Commission break down the figures requested by EU Member State and by year?
Kommissionen ombeds att ta fram en uppställning uppdelad på EU-medlemsland och år.