"to break away" translation into Swedish

EN

"to break away" in Swedish

EN to break away
volume_up
{verb}

Context sentences for "to break away" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishToday Europe needs to break away from conservative, managerial and neo-liberal perceptions.
EU måste nu bryta sig loss från konservativa, styrelseliknande och nyliberala idéer.
EnglishOur society must break away from the outdated system of school, work and pension.
Vårt samhälle måste frigöra sig från det förlegade systemet - skoltid, yrkesverksam tid, pension!
EnglishThis is why we must break away from neoliberal economic policies.
Därför måste vi upphöra med vår nyliberala ekonomiska politik.
EnglishIf it did not have consent, then there would be popular calls for referenda and those nations would be able to break away.
Om det inte fanns ett samtycke skulle folk kräva folkomröstning och dessa nationer skulle bryta sig ut.
EnglishBut, at the same time, we need to break away from the outmoded concept of industrialised, intensive livestock farming.
Men samtidigt bör vi göra oss av med den föråldrade företeelse som den industriella och intensiva djuruppfödningen är.
EnglishWe need to break away from planned economy subsidies in favour of a liberal policy which fosters personal responsibility.
Vi måste överge de planekonomiska subventionerna och komma fram till en liberal politik, som främjar det egna ansvaret.
EnglishWe have to break away from this European schizophrenia, which says that the Member States’ prerogatives should not be infringed.
Vi måste komma undan denna europeiska schizofreni, som säger att medlemsstaternas befogenheter inte får kränkas.
EnglishOnly by reconciling ourselves to history can we truly break away from the bonds imposed by the regimes of the past.
Endast genom att försona oss med historien kan vi riktigt bryta oss fria från de band som regimerna i det förflutna tvingade på oss.
EnglishWe therefore need to urgently break away from the neoliberal policies at Community level that have worsened the crisis in capitalism.
Vi måste omedelbart bryta oss loss ur den nyliberala politik på gemenskapsnivå som har förvärrat kapitalistkrisen.
EnglishFinally, although the regulation widens the scope of the legislation, it does not break away from the principle of subsidiarity.
Till sist, även om förordningen utökar lagstiftningens tillämpningsområde avviker den inte från subsidiaritetsprincipen.
EnglishThese can mainly be found in Africa, but also closer to home, like Transdniestria, the break-away section of Moldavia, for example.
Dessa finner vi framför allt i Afrika, men också på närmare håll. Ta exempelvis Transnistrien, den avskilda delen av Moldavien.
EnglishEndless imagination is used to justify the culling - yet in reality, very little imagination is needed to break away from this fixation with slaughter.
Det krävs en hel del fantasi för att förklara varför det måste ske, men inte mycket fantasi för att överge denna envisa ståndpunkt om avlivning.
EnglishYou have achieved a great deal over the years that have passed since then, but the conflicts in the break-away regions of South Ossetia and Abkhazia have become worse.
Ni har uppnått en hel del under åren som gått sedan dess, men konflikterna i utbrytarregionerna i Sydossetien och Abchazien har förvärrats.
EnglishWe have thus obtained the repeal of the opt-out clause, which allowed people to break away from the limit on working time and impose up to 65 working hours per week.
Vi har därmed lyckats avskaffa undantagsklausulen, som gav möjlighet att frångå arbetstidsbegränsningen och införa en veckoarbetstid på upp till 65 timmar.
EnglishAt the same time, there are some developments to the case of Mr Ernest Vardanyan in the break-away so-called state of Transnistria, which the initiators would like to examine.
Samtidigt sker det viss utveckling i fallet Ernest Vardanyan i den så kallade utbrytarstaten Transnistrien, som initiativtagarna skulle vilja undersöka.
EnglishAt the moment, the introduction of the euro in the new Member States is like a horse-race, with each state trying to break away from the pack and reach the euro area.
För närvarande är införandet av euron i de nya medlemsstaterna som en hästkapplöpning, där varje stat försöker bryta sig ur klungan och ansluta sig till euroområdet.
EnglishThe measures are outdated because auditors have repeatedly stated the need to break away from the guidelines of Directors-General who have control over them.
Åtgärderna är föråldrade därför att revisorer upprepade gånger har anfört behovet av att bryta sig loss från de riktlinjer som utarbetats av generaldirektörer som har kontroll över dem.
EnglishMy question is, if the international community grants Kosovo the right to break away, to become independent, why should it be given the entire region, even areas inhabited by Serbs?
Min fråga är om världssamfundet ger Kosovo rätt att bryta sig loss, att bli självständigt. Varför skulle Kosovo få hela området, också områden som bebos av serber?
EnglishWe must break away from this dialectic which promised us women's liberation but did not propose anything other than competition with our male partners so that we become superwomen.
Vi måste ta oss ur det motsatsförhållande som lovade kvinnorna frigörelse men endast erbjöd en tävling med våra manliga partner, för att vi skulle bli superkvinnor.
EnglishLast month, however, Putin informed Western journalists that if Kosovo were to be separated from Serbia, Ossetia, Abkhazia and Transnistria would definitely break away.
Men förra månaden informerade Putin journalister från väst om att såvida Kosovo skulle skiljas från Serbien skulle Ossetien, Abchazien och Transnistrien definitivt bryta sig ut.