EN to break down
volume_up
{verb}

to break down (also: to break)
When talking about those reasons, let's break down certain preconceptions.
Så när vi nu pratar om dessa anledningar kan vi bryta ner vissa förutfattade meningar.
The cells can then break down the material at the same time as they retain the functional adaptation.
Cellerna kan sedan bryta ner materialet, samtidigt som de bibehåller den funktionella anpassningen.
What kind of device can break down a wall?
Vad för påhitt kan bryta ner en mur?
to break down (also: to break, to collapse, to crack)
The main problem was that the number of people was so large that our capacity to examine asylum applications threatened to break down.
Huvudproblemet har varit att antalet flyende har varit så stort att vår kapacitet att granska asylansökningar har hotat att bryta samman.
But when it is national currencies that are being defended as opposed to multinational banks, there is a strong danger that multilateral coordination is going to break down.
Men när det är nationella valutor som försvaras i motsats till multinationella banker, finns det en stor risk för att denna multilaterala samordning kommer att bryta samman.
to break down (also: to assay, to assess, to work)
to break down (also: to batter, to bray, to break, to checkmate)
to break down (also: to collapse)
to break down (also: to break, to bust, to clear, to crack)
The machine has a great number of warning lights; if one of these lights red, it tells us that there is something wrong and that we must intervene immediately if the machine is not to break down.
På maskinen finns en massa kontrollampor som varnar oss och talar om att i fall en lampa lyser rött är det något fel och då måste man genast ingripa för att inte maskinen skall sönder.
This must come about, because something has to be done to break down the barriers between the people and the remote European institutions highlighted by all the surveys undertaken.
Det är så det skall vara eftersom något måste göras för att lösa upp knuten av distansering mellan folket och de högsta europeiska institutionerna, vilket understryks i alla enkäter.
to break down (also: to bog down, to fail, to founder)
to break down (also: to break, to crumple, to crumple up, to fail)
to break down (also: to biodegrade)
to break down (also: to collapse)
to break down
to break down (also: to collapse)
rasa samman psykiskt eller fysiskt
to break down (also: to stick)
to break down (also: to go through a crisis)

Similar translations for "to break down" in Swedish

break noun
to break verb
down noun
down adjective
down adverb
down preposition
to down verb

Context sentences for "to break down" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey want nothing more than for this Union to break down into a free trade area.
De vill ingenting annat än att denna union löses upp i ett frihandelsområde.
EnglishThey do not break down, but accumulate in our bodies and in the whole food chain.
De bryts inte ned utan de ackumuleras i vår kropp och i hela näringskedjan.
EnglishWould the Commission break down the figures requested by EU Member State and by year?
Kommissionen ombeds att ta fram en uppställning uppdelad på EU-medlemsland och år.
EnglishWe need to break down all the tariff barriers and phase out all the obstacles to trade.
Det återstår för oss att avskaffa alla tullmurar och avveckla alla handelshinder.
EnglishIt is therefore quite natural that we should break down the barriers that exist.
Därför är det helt naturligt att vi river ned de barriärer som finns.
EnglishWe all know that today we are emitting twice as much CO2 as plants can break down.
Vi vet att vi redan i dag släpper ut dubbelt så mycket koldioxid som växterna kan bryta ned.
EnglishBy using modern technologies, we can break down the walls which exist today.
Med hjälp av modern teknik kan vi riva ned de murar som finns i dag.
EnglishYou know, about how, when you break it down, it's really a very positive thing.
Du vet, när man bryter ner det, så är det faktiskt inte så dumt.
EnglishPFOS and PFOS-related substances are highly fluorinated and extremely difficult to break down.
PFOS och PFOS-relaterade ämnen är högfluorerade och extremt svårnedbrytbara.
EnglishWithout the codecision procedure we would not have managed to break down the Council's position.
Enbart på grund av medbeslutandeförfarandet lyckades vi bryta upp rådets position.
EnglishCan the Commission also break down these figures and percentages by Member State?
Kan kommissionen också lämna dessa uppgifter (och procentandelar) uppdelade på varje medlemsstat?
EnglishWithout the codecision procedure we would not have managed to break down the Council' s position.
Enbart på grund av medbeslutandeförfarandet lyckades vi bryta upp rådets position.
EnglishThe precise aim of the digital library is to break down these barriers.
Syftet med det digitala biblioteket är just att undanröja de hindren.
EnglishNow click the break and hold down the mouse button as you move the break to the desired position.
Klicka på skiljelinjen, håll musknappen nedtryckt och dra linjen till önskad position.
EnglishWe need very tough controls, and we need to see those who break the rules tracked down.
Vi behöver mycket hårda kontroller, och vi behöver få se att de som bryter mot reglerna fångas in.
EnglishThe reality is that we in the EU need to break down our absolute dependence on Russian energy supplies.
Faktum är att vi i EU måste göra slut på vårt fullständiga beroende av rysk energi.
EnglishEven if you get that mower runnin ' again, it may still break down.
Även om du får klipparen att fungera igen kommer den inte att hålla
EnglishLet me break it down like a fraction for you about my man Fred " Bud " Kelly.
Låt mig förklara mer exakt, om min polare Fred Bud Kelly
EnglishA first step here is consistently to break down all obstacles to the use of renewables.
En konsekvent minskning av alla hinder för användning av förnybara energikällor är här det första steget.
EnglishSo we must do all we can to break down the barriers that are in that particular region.
Vi måste således göra allt som står i vår makt för att bryta de hinder som finns i denna särskilda region.