EN

breed {noun}

volume_up
1. general
breed (also: bang, bat, battle, belt)
This influx of marginalised individuals provides a breeding ground for all sorts of crime and exploitation.
Detta tillflöde av utslagna personer lämpar sig för alla slags brott och exploateringar.
volume_up
avel {comm. gen.}
Poultry breeding and rearing is the progressive, profitable sector of European livestock farming.
– Uppfödning och avel av fjäderfän är den progressiva och lönsamma sektorn inom EU: s animalieproduktion.
   Poultry breeding and rearing is the progressive, profitable sector of European livestock farming.
   – Uppfödning och avel av fjäderfän är den progressiva och lönsamma sektorn inom EU:s animalieproduktion.
I think it should be " rearing and breeding ' instead of " rearing and fattening '.
Jag tror att det skall vara uppfödning och avel i stället för uppfödning och gödning.
breed (also: brand, description, genre, kind)
volume_up
sort {comm. gen.}
Some cheeses of designated origin require the use of milk from specific dairy breeds, and in winegrowing, only traditional vine varieties may be used.
Vissa beteckningar för ostar kräver att mjölken skall vara av en specifik sort, och inom vinodlingen får bara traditionella druvsorter användas.
breed
volume_up
ras {comm. gen.}
At first reading, my Group also called for labelling the breed and region of origin of the animal involved.
Under den första behandlingen arbetade min grupp även för en angivelse av djurets ras och ursprungsregion.
The use of a memory chip will make it possible to store all the necessary information on origin, breed and ownership.
Ett lagringschip kommer att dokumentera all nödvändig information över ursprung, ras och ägare.
Farmers are in fact a dying breed, Commissioner, given that 3 % of them are lost every year.
Det finns faktiskt även ett problem med en utdöende ras, herr kommissionär, eftersom vi varje år förlorar 3 procent av jordbruksföretagarna.
breed (also: family, stem, stock, strain)
volume_up
stam {comm. gen.}
breed (also: kind, race)
2. American English
Jag tror han är halvblod, Boss.

Synonyms (English) for "breed":

breed

Context sentences for "breed" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPoliticians of a new breed have, as from now, taken their place in this Parliament.
En ny sorts politiker har från och med nu tagit plats i detta parlament.
EnglishDrugs breed crime and social destitution and tear many people' s lives apart.
Narkotikan föder kriminalitet, social misär och slår sönder mångas liv.
EnglishA budget that is born of euroscepticism will only breed more of it.
En budget som är resultatet av EU-skepsisen kommer endast att öka denna skepsis.
EnglishDrugs breed crime and social destitution and tear many people's lives apart.
Narkotikan föder kriminalitet, social misär och slår sönder mångas liv.
EnglishThe odd one out is an astronomer, and I am one of that strange breed.
Den enda som sticker ut är en astronom, och jag är en av den konstiga arten.
EnglishThe Norwegians breed salmon in the estuaries of rivers where there are stocks of natural salmon.
Norrmännen odlar lax vid mynningarna till de älvar där det finns naturlaxstammar.
EnglishThis comfortable situation of ours, however, should not breed complacency.
Men denna för oss så goda situation bör inte göra oss självbelåtna.
EnglishIf we feel we cannot do without them, then we must breed them.
Om man menar att dessa är oumbärliga måste de komma från uppfödning.
EnglishThe text adopted by Parliament is going to breed confusion.
Den text som Europaparlamentet röstat för kommer att sprida förvirring.
EnglishThat ignorance of each other breeds fear and distrust and eventually will breed conflict.
Vi måste stödja kommissionens förslag om grannskapsprogram.
EnglishThat had nothing to do with a spirit of cooperation and it certainly did not breed mutual trust.
Det hade ingenting att göra med samarbetsanda och det skapade verkligen inte ömsesidigt förtroende.
EnglishThat is because subsidies and legislation do not inspire artists - they breed bureaucrats and parasites.
Detta beror på att bidrag och lagstiftning inte inspirerar konstnärer - de alstrar byråkrater och parasiter.
EnglishIf you go on with this, you will breed the very intolerance and extremism that you say you want to stop.
Om ni fortsätter med det kommer ni att ge näring åt den intolerans och extremism som ni säger att ni vill stoppa.
EnglishWe in Ireland breed horses primarily for sporting purposes and meat does not end up at the end of the food chain.
I Irland föder vi främst upp hästar för sportändamål och köttet dyker inte upp i slutet av livsmedelskedjan.
EnglishThey need a humid, dark environment to breed.
de behöver mörker för att kunna växa.
EnglishThis is welcome news not only because I breed horses, but also because standards are definitely not being upheld in this area.
Det är välkomna nyheter, inte bara därför att jag föder upp hästar utan också därför att normerna definitivt inte upprätthålls inom detta område.
EnglishState aids lead to the postponement of inevitable structural change, to the distortion of competition, and breed inefficiency.
De statliga stöden leder till att nödvändiga strukturomvandlingar fördröjs, till snedvridning av konkurrensen och uppmuntrar till ineffektivitet.
Englishborn and breed
EnglishInbreeding, when closely related individuals breed, may impose costs to individuals due to the increased risk of expressing deleterious recessive alleles in the offspring.
En stor del av min forskning inom sexuell selektion har kretsat kring hur genetiskt släktskap påverkar partnerval och fortplantning.
EnglishThis breed of European politicians is prepared to do anything to impose its vision of Europe and to do so against the wishes of the people, if necessary.
Den här sortens europeiska politiker är beredda att göra vad som helst för att tvinga igenom sin vision av Europa och om nödvändigt att göra det mot folkets vilja.