"breeding grounds" translation into Swedish

EN

"breeding grounds" in Swedish

See the example sentences for the use of "breeding grounds" in context.

Context sentences for "breeding grounds" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPoverty and injustice are fertile breeding grounds for terrorism.
De kommer att göra motstånd och kommer inte att låta denna politik genomföras.
EnglishIn many cities in France and England there are now slums, breeding grounds for many sorts of problems.
I många franska och engelska städer finns redan slumområden där många onda ting föds.
EnglishWe are in favour of the report focusing upon the breeding grounds for racism and xenophobia in Europe.
Vi stöder att betänkandet fokuserar på grogrunden för rasism och främlingsfientlighet i Europa.
EnglishPoverty and injustice are fertile breeding grounds for terrorism.
Fattigdom och orättvisa är goda grogrunder för terrorism.
EnglishIt is not surprising, therefore, that these refugee camps are breeding grounds for disease, discontent and disorder.
Det är därför inte överraskande att dessa flyktingläger är grogrunder för sjukdomar, missnöje och oordning.
EnglishThese camps are extremely dangerous breeding grounds.
EnglishOtherwise, there will always be new breeding grounds for fundamentalism and nationalism, and the Kurdish problem will get worse.
Annars kommer det alltid att finnas nya grogrunder för fundamentalism och nationalism och det kurdiska problemet kommer att bli än värre.
EnglishAll the fishermen I know are realists and they realise that it is necessary to have closed areas to protect the breeding grounds.
Alla yrkesfiskare jag känner är realister och de förstår att det är nödvändigt att ha förbjudna områden för att skydda fiskarnas lekplatser.
EnglishFor example, we would prefer to see avoidance of the use of sonar in marine breeding grounds adopted as part of a common EU strategy.
Vi skulle exempelvis vilja se att undvikandet av sonarsystem i marina fortplantningsområden godkänns som en del i en gemensam EU-strategi.
EnglishThe creation of a democratic society, open towards its people and the world about it, is the best way of destroying the breeding grounds of terrorism.
Att ha ett demokratiskt samhälle som är öppet mot medborgarna och omvärlden är det bästa sättet att motverka grogrunder för terrorism.
EnglishIn our countries, it is common for the lakes to be sources of drinking water or very sensitive natural areas, for example breeding grounds for birds.
I våra länder är det vanligt att sjöarna är dricksvattentäkter eller mycket känsliga naturområden, exempelvis häckningsområden för fåglar.
EnglishMr President, the Interreg, URBAN and Leader initiatives are breeding grounds for social and economic innovation which we must preserve at all costs.
Herr ordförande! Initiativen Interreg, Urban och Leader är försökslaboratorier för nya ekonomiska och sociala grepp; de måste vi absolut rädda.
EnglishThe value of our input in the eradication of breeding grounds for terror has increased by leaps and bounds, as will be seen, I hope, in the near future.
Värdet av våra insatser för att ta bort grogrunderna för terror har stigit rejält. Det kommer vi också, hoppas jag, att märka inom en snar framtid.
EnglishI fear, above all, an internal rift about the attitude with regard to America's role in the world, and hence about how to tackle the major breeding grounds of conflict.
Jag är främst rädd för en intern sprickbildning i fråga om Förenta staternas roll i världen och alltså om hanteringen av de stora konflikthärdarna.
EnglishMr President, I wish to start by congratulating Mr Martin on his excellent initiative, because it presents a new view of creating aquatic breeding grounds and aquaculture.
Herr talman! Jag vill börja med att gratulera Martin till hans utmärkta initiativ, för det uppvisar en ny syn på inrättandet av fiskodlingar och vattenbruk.
EnglishUntil now the navy has agreed to test their equipment a long way off from the coast, and away too from known marine mammal breeding grounds and migratory routes.
Flottan har hittills gått med på att testa sin utrustning på långt avstånd från kustområdena samt utanför områden som är kända fortplantningsområden eller vandringsleder för havsdäggdjuren.
EnglishThis information is essential if we are to understand and properly assess, for example, fishing stocks, breeding grounds, migration patterns and catchment methods.
Denna information är avgörande för att vi skall kunna förstå till exempel fiskbestånden, fortplantningsområdena, migrationsmönstren och fångstmetoderna, och kunna bedöma dessa ordentligt.
EnglishThis is because terrorism and criminality can only successfully be combated if political action is taken to address their causes in the breeding-grounds of the prophets of hatred and violence.
Detta beror på att terrorism och brottslighet bara kan bekämpas framgångsrikt om politiska åtgärder vidtas för att ta itu med deras orsaker vid grogrunden för profeterna av hat och våld.
EnglishHaving seen the plans, I am convinced that this reconstructed channel will destroy the local peat bogs, as well as disrupting water flow and destroying natural breeding grounds for birds.
Efter att ha sett planerna är jag övertygad om att denna ombyggda kanal kommer att förstöra de lokala torvmossarna och dessutom störa vattenflödet och förstöra naturliga häckningsplatser för fåglar.

Other dictionary words

English
  • breeding grounds

Even more translations in the Romanian-English dictionary by bab.la.