"bribery" translation into Swedish

EN

"bribery" in Swedish

EN bribery
volume_up
{noun}

bribery
volume_up
bestickning {comm. gen.} (muta)
Obtaining statements by force or through bribery is an everyday event.
Att lura till sig uttalanden under våld eller genom bestickning är en vardagsföreteelse.
The bill of indictment states that the company has been involved in a long-term bribery process.
I anklagelseakten anges att företaget har varit inblandat i bestickning under en lång tid.
Until recently, the German Government did not prosecute bribery outside its borders and pretended that it knew nothing of these events.
Fram tills nyligen väckte den tyska regeringen inte åtal mot bestickning utanför landets gränser och låtsades vara ovetande om dessa händelser.
bribery
volume_up
mutning {comm. gen.} (muta)

Synonyms (English) for "bribery":

bribery
English

Context sentences for "bribery" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere was talk of money laundering, bribery, betting and tax fraud, amongst others practices.
Det talades bland annat om penningtvätt, mutor, vadslagning och skattebedrägerier.
EnglishUnder the third pillar, bribery within the European Union is a criminal offence.
Enligt den tredje pelaren utgör erläggande av mutor en kriminell handling i Europeiska unionen.
EnglishAccusations and admissions have been made of its using bribery and corruption.
Det har förekommit anklagelser och medgivanden om att detta företag använder sig av mutor och korruption.
EnglishAdopting these cost regulations would eliminate electoral bribery and illegal funding.
Om vi godkänner dessa kostnadsbestämmelser skulle vi undanröja valbestickning och olaglig finansiering.
EnglishWe recently had a very bad experience in Greece: the discovery of bribery and corruption in the judicial system.
En tråkig sak inträffade nyligen i Grekland: avslöjandet om mutor och korruption i rättssystemet.
EnglishSubject: OECD recommendations on combating bribery
Angående: OECD: s rekommendationer om bekämpning av mutor
EnglishThey use it for bribery, corruption and the free flow of drugs and laundered money throughout the Community.
De används till mutor, korruption och fritt flöde av narkotika och tvättade pengar inom hela gemenskapen.
EnglishThis protocol criminalised bribery by or against national or Community officials which affects the EU budget.
Detta protokoll kriminaliserade mutor som påverkar EU-budgeten från eller till nationella eller EU-tjänstemän.
EnglishI would simply like to point out that the recent scandals we have witnessed are attempts at bribery, and nothing else.
Jag vill bara påpeka att de skandaler vi har sett den senaste tiden är försök till mutor, inget annat.
EnglishHow will the Commission ensure that the funds allocated to the GFATM are not used for bribery and corruption?
Vad kommer kommissionen att göra för att se till att de medel som tilldelats fonden inte går till mutor och korruption?
EnglishWe recently had a very bad experience in Greece: the discovery of bribery and corruption in the judicial system.
Liksom andra länder i Europa som har stött på liknande korruption i sina rättssystem vet är detta mycket mycket svårt.
EnglishThe lack of transparency leads to huge cost and time overruns, and it also facilitates bribery and corruption.
Bristen på transparens leder till att kostnads- och tidsramar grovt överskrids och banar också väg för mutor och korruption.
EnglishIt appears that his death was due essentially to the weakness of the Afghan Army and police, who succumbed to bribery.
Det verkar som att hans död främst orsakades av brister hos den afghanska militären och polisen, vilka givit efter för mutor.
EnglishThe pièce de résistance is OLAF's own dreamed up charge of bribery against a journalist who was too well informed for OLAF's liking.
Löken på laxen är OLAF:s egen iscensatta anklagelse mot en journalist som var alltför väl insatt för att behaga byrån.
EnglishThe post-Soviet structures, which remained untouched for many years, became a source of bribery and other criminal activity.
De postsovjetiska strukturerna, som förblev oförändrade under många år, blev en källa för mutor och annan kriminell aktivitet.
EnglishThere are also used by employers as a means of pressure and bribery so that they can apply pressure on employees and jobs.
De utnyttjas också av arbetsgivarna som ett påtrycknings- och utpressningsmedel för att upprätthålla trycket på lönerna och sysselsättningen.
EnglishCroatia is a country which is characterised by endemic bribery, corruption, crony capitalism and unexplained wealth amongst the political classes.
Kroatien är ett land som kännetecknas av inhemska mutor, korruption, vänskapskapitalism och oförklarligt välstånd bland politiker.
EnglishIn 1994 and 1996 OECD member states adopted at ministerial level a set of recommendations on combating bribery in international business relations.
OECD: s medlemsstater antog på ministernivå, 1994 och 1996, ett antal rekommendationer om bekämpning av mutor i internationella affärsrelationer.
EnglishThe OECD Convention signed in December 1997 criminalises the bribery of foreign officials in the context of international business transactions.
OECD-konventionen som undertecknades i december 1997 kriminaliserar givande av mutor till utländska tjänstemän i samband med internationella affärshändelser.
EnglishTo give you an example, disallowing tax deductibility only where there has been a conviction of a foreign official for bribery is not enough.
För att ge er ett exempel: att endast förbjuda skatteavdrag i de fall där det finns en fällande dom rörande muta till en utländsk tjänsteman är inte tillräckligt.