"bridge" translation into Swedish

EN

"bridge" in Swedish

SV

"bridge" in English

volume_up
bridge {comm. gen.}
EN

bridge {noun}

volume_up
1. general
bridge (also: dock)
It appears that we have a tourism ship that is sailing the seas with nobody on the bridge to direct it or to control it.
Det verkar som om vi har ett turismfartyg som seglar över haven utan någon på bryggan som styr eller kontrollerar det.
Turkey could become a bridge between Europe and the Muslim world and provide us with significant opportunities to solve common problems and fight fanaticism and terrorism.
Turkiet skulle kunna bli en brygga mellan Europa och den muslimska världen och ge oss stora möjligheter att lösa gemensamma problem och bekämpa fanatism och terrorism.
Personally, I think it would be useful for a Muslim, but secularised, country to become a member of the Union, as a bridge between the cultures of Europe and the Arab world.
Jag tror personligen att det vore nyttigt att få ett muslimskt men sekulariserat land som medlem i unionen, som en brygga mellan kulturerna i Europa och arabvärlden.
bridge (also: back, backing, edge, ridge)
volume_up
rygg {comm. gen.}
bridge
volume_up
bro {comm. gen.}
The Women ’ s Forum established a bridge between countries of origin and destination.
Kvinnoforumet skapade en bro mellan ursprungsländer och destinationsländer.
I would like to emphasise that language and linguistic skills represent a bridge.
Jag vill betona att språkkunskaper och språkfärdigheter utgör en bro.
This means building an intellectual and cultural bridge across the Mediterranean.
Detta innefattar att bygga en intellektuell och kulturell bro över Medelhavet.
Mr President, Commissioner, the speech we just heard was in fact an excellent bridge to mine.
Det tidigare inlägget var i själva verket en utmärkt övergång till mitt inlägg.
However, this year we are taking care to create some bridging financing in order to facilitate a gradual shift from one activity to another.
I år skall vi emellertid se till att skapa viss överbryggande finansiering för att underlätta en stegvis övergång från en verksamhet till en annan.
bridge
bridge
2. "glasses"
bridge
volume_up
näsbrygga {comm. gen.} (glasögon)
3. "card game"
bridge
volume_up
bridge {comm. gen.} (kortspel)
We're wanted for the shootout on the Vincent Thomas Bridge.
Vi är efterlysta för skjutningen på Vincent Thomas Bridge.
Male Caucasian body, apparently dumped from the Bay Bridge.
Kroppen av en vit man har dumpats från Bay Bridge.
Det är enligt min uppfattning en bridge too far.
4. construction
bridge
volume_up
bro {comm. gen.}
The Women ’ s Forum established a bridge between countries of origin and destination.
Kvinnoforumet skapade en bro mellan ursprungsländer och destinationsländer.
I would like to emphasise that language and linguistic skills represent a bridge.
Jag vill betona att språkkunskaper och språkfärdigheter utgör en bro.
This means building an intellectual and cultural bridge across the Mediterranean.
Detta innefattar att bygga en intellektuell och kulturell bro över Medelhavet.
5. nautical science
bridge (also: berthage, bridge deck)
It appears that we have a tourism ship that is sailing the seas with nobody on the bridge to direct it or to control it.
Det verkar som om vi har ett turismfartyg som seglar över haven utan någon på bryggan som styr eller kontrollerar det.
Turkey could become a bridge between Europe and the Muslim world and provide us with significant opportunities to solve common problems and fight fanaticism and terrorism.
Turkiet skulle kunna bli en brygga mellan Europa och den muslimska världen och ge oss stora möjligheter att lösa gemensamma problem och bekämpa fanatism och terrorism.
Personally, I think it would be useful for a Muslim, but secularised, country to become a member of the Union, as a bridge between the cultures of Europe and the Arab world.
Jag tror personligen att det vore nyttigt att få ett muslimskt men sekulariserat land som medlem i unionen, som en brygga mellan kulturerna i Europa och arabvärlden.
bridge (also: bridge deck)
6. music: "stringed instruments"
bridge
volume_up
stall {n} (stränginstrument)
We must bridge the gap between the West and the rest of the world, instead of fighting each other.
Vi måste överbrygga klyftan mellan väst och resten av världen i stället för att strida mot varandra.
It built conceptual bridges and demanded practical results, instead of issuing the customary high-sounding but insubstantial declarations.
Ni har byggt broar av förståelse och kommit till konkreta resultat i stället för de vanliga vältaliga men innehållslösa uttalandena.
It is quite straightforward in certain places, but you cannot get over to the other side if you do not use the narrow bridges with the glass parapets.
Det är ganska " transparent " på vissa ställen, men man kan inte komma över till andra sidan om man inte använder de smala broarna med glasräcken.
7. medicine: "dental terminology"
bridge
volume_up
brygga {comm. gen.} (tandläkarterm)
It appears that we have a tourism ship that is sailing the seas with nobody on the bridge to direct it or to control it.
Det verkar som om vi har ett turismfartyg som seglar över haven utan någon på bryggan som styr eller kontrollerar det.
Turkey could become a bridge between Europe and the Muslim world and provide us with significant opportunities to solve common problems and fight fanaticism and terrorism.
Turkiet skulle kunna bli en brygga mellan Europa och den muslimska världen och ge oss stora möjligheter att lösa gemensamma problem och bekämpa fanatism och terrorism.
Personally, I think it would be useful for a Muslim, but secularised, country to become a member of the Union, as a bridge between the cultures of Europe and the Arab world.
Jag tror personligen att det vore nyttigt att få ett muslimskt men sekulariserat land som medlem i unionen, som en brygga mellan kulturerna i Europa och arabvärlden.
SV

bridge {common gender}

volume_up
1. general
bridge (also: aktivitet, bransch, plan, spel)
2. "kortspel"
bridge
volume_up
bridge {noun} (card game)
Vi är efterlysta för skjutningen på Vincent Thomas Bridge.
We're wanted for the shootout on the Vincent Thomas Bridge.
Kroppen av en vit man har dumpats från Bay Bridge.
Male Caucasian body, apparently dumped from the Bay Bridge.
Det är enligt min uppfattning en bridge too far.
In my opinion, this is a bridge too far.

Synonyms (English) for "bridge":

bridge

Context sentences for "bridge" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMoreover, first-generation biofuels serve as a bridge to the second generation.
Dessutom banar första generationens biobränslen väg för den andra generationens.
EnglishMr President, the enlargement process is the bridge from the old Europe to the new.
Herr talman! Utvidgningsprocessen är bron från det gamla Europa till det nya.
EnglishIt is simply a bridge too far to make agreements at European level at this stage.
Det är helt enkelt att gå för långt att göra överenskommelser på EU-nivå i dagens läge.
EnglishThe agreement on a common position appears to be a bridge too far for them.
Att komma överens om en gemensam ståndpunkt verkar vara ett steg för mycket för dem.
EnglishAs is the case with the Messina Bridge, the taxpayer will bear all the risks.
Liksom i fallet med bron i Messina blir det skattebetalarna som står för risktagandet.
EnglishA lot of water has flowed under the bridge since the initial regulations were adopted.
Mycket vatten har flutit under broarna sedan de ursprungliga förordningarna antogs.
EnglishHow can the EU play its part as a bridge-builder and point the US in the right direction?
Hur kan unionen driva på för enighet genom att föra amerikanerna i rätt riktning?
EnglishSeveral options are being examined for the power bridge between Poland and Lithuania.
Flera alternativ undersöks när det gäller elnätsförbindelsen mellan Polen och Litauen.
English(HU) Peter Mandelson is leaving the sinking ship and giving up his captain's bridge.
(HU) Peter Mandelson lämnar det sjunkande skeppet och ger upp sin ställning som kapten.
EnglishSo since then I've been the bridge, and a lot of people have walked over me.
Så sedan dess har jag varit bron, och många människor har gått över mig.
EnglishThe Bosphorus Bridge took me from the more ancient Istanbul to the more modern Üsküdar.
Bosporen-bron tog mig från det mera ålderdomliga Istanbul till det modernare Üsküdar.
EnglishEurope has opted to use the peace dividend to bridge the poverty gap.
Europa har valt att använda den fred som vunnits till att täta fattigdomsklyftan.
EnglishAmong them, let me mention only the Kresna Gorge and the bridge over the Straits of Messina.
Låt mig bara som ett par exempel nämna Kresna-passet och bron över Messinasundet.
EnglishIt is therefore very important that we now prepare ourselves for our role as bridge builders.
Det är därför mycket viktigt att vi nu förbereder oss för rollen som brobyggare.
EnglishThen there is the pay gap that remains unchanged and which we have been unable to bridge.
Sedan har vi löneskillnaderna, som är oförändrade, och som vi inte har lyckats åtgärda.
EnglishOnly the bridge over the Straits of Messina, which is a case apart, remains.
Endast bron över Messinasundet, som är ett fall för sig, finns kvar.
EnglishBridge-building and dialogue between parties is better than the setting up of walls and barriers.
Brobyggande och dialog mellan parter är bättre än resande av murar och barriärer.
EnglishTurning to the substance, as I said just now, some things may be a case of a bridge too far.
Över till innehållet. Jag sade nyss att man i vissa fall kan gå för långt.
EnglishIn the mid-1980s, the vision of creating a genuine single market seemed a bridge too far.
I mitten av 1980-talet tycktes visionen om att skapa en verklig inre marknad orealistisk.
EnglishThe Athens ring road should be completed at the end of 2003 and the bridge completed in 2004.
Kringfartsleden runt Aten bör vara klar till slutet av 2003 och bron 2004.