"bridge over" translation into Swedish

EN

"bridge over" in Swedish

See the example sentences for the use of "bridge over" in context.

Context sentences for "bridge over" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAmong them, let me mention only the Kresna Gorge and the bridge over the Straits of Messina.
Låt mig bara som ett par exempel nämna Kresna-passet och bron över Messinasundet.
EnglishOnly the bridge over the Straits of Messina, which is a case apart, remains.
Endast bron över Messinasundet, som är ett fall för sig, finns kvar.
EnglishOn this point, I would like to emphasise the need to build a bridge over the Straits of Messina.
På denna punkt vill jag betona behovet av att bygga en bro över Messinasundet.
EnglishMadam President, what is this: a bridge over troubled waters?
(EN) Fru talman! Vad är det här: en bro över mörka vatten?
EnglishThe bridge over the Straits of Messina has nothing to do with European integration, but it is on the list.
Bron över Messinasundet har inte något med europeisk integration att göra, men den är med på listan.
EnglishThere is a large bridge over the Danube there and in Croatia, there is an airport, but no adequate road.
Det finns en stor bro över Donau där och i Kroatien finns det en flygplats, men inte någon ordentlig väg.
EnglishThe bridge over the Straits of Messina has nothing to do with European integration, but it is on the list.
Men vi vet också att om vi antar en andel på omkring 20 procent för EU så kommer det att ta 120 år att nå dit.
EnglishOne day, I crossed the bridge over the Oxus River.
En dag korsade jag bron över Oxusfloden.
EnglishWe have built a bridge to cross over to genuine change and we believe that this bridge can be solid if it rests on eight pillars.
Vi har byggt en bro för att uppnå verklig förändring, och vi anser att denna bro kan stå stadigt om den vilar på åtta pelare.
EnglishThe bridge over the abyss can be built only through partnership, involving both the institutions of the Community and the Member States.
Klyftan kan överbryggas endast med hjälp av samarbete i förhållande till såväl gemenskapens institutioner som medlemsländer.
EnglishFinland, isolated as she is by the sea, has through them built at reasonable cost a bridge over to mainland Europe.
Med hjälp av den har det havsisolerade Finland byggt en bro för att man skall kunna fara över till den europeiska kontinenten till rimliga priser.
EnglishAt one point restrictions were imposed on trucks crossing the bridge over the Narva River and oil shipments through Estonia were reduced.
Vid ett tillfälle infördes restriktioner på lastbilar som körde över bron över Narvafloden, och oljetransporter genom Estland minskades.
EnglishOne example, in particular, which we have discussed at length with Commissioner Van Miert, is the project to build a bridge over the Straits of Messina.
Ett exempel som vi har diskuterat särskilt ingående med kommissionsledamot Van Miert är projektet att bygga en bro över Messinasundet.
EnglishI hope that we will be able to bridge the last differences over the next few weeks so that we can finalise an agreement before the summer.
Jag hoppas att vi kommer att kunna överbrygga de sista skillnaderna under de närmaste veckorna så att vi få till stånd en överenskommelse före sommaren.
EnglishBuilding a bridge over the Atlantic under such conditions would be to set up a one-way traffic lane, reduce barriers, and allow the strongest to become even stronger at our expense.
Att slå en bro under sådana förhållanden, det är en enkelriktad bro, att sänka gränserna, det är att hjälpa den starkaste att blir starkare i förhållande till sig själv.

Other dictionary words

English
  • bridge over

Moreover, bab.la provides the Greek-English dictionary for more translations.