EN

brief {noun}

volume_up
1. general
brief
volume_up
advokat {comm. gen.} [coll.]
Let me read what it says in my brief - and as it is in my brief it must be true!
Låt mig läsa vad det står i mitt sammandrag - och eftersom det står där måste det vara sant!
Let me read what it says in my brief - and as it is in my brief it must be true!
(EN) Låt mig läsa vad det står i mitt sammandrag - och eftersom det står där måste det vara sant!
And Amendment No 14 which seeks to limit to brief data the compliance information in reports to the Commission, which is not sufficient for the Commission's purposes.
Ändringsförslag 14 där man vill begränsa efterlevnadsinformation i rapporter till kommissionen till korta sammandrag, vilket inte är tillräckligt för kommissionens syften.
   – Mr President, I should first of all like to extend warm thanks to Mr Roche for his brief from the Council, and particularly for what he said about older workers.
Först vill jag uttrycka mitt varma tack till Dick Roche för hans referat från rådet, särskilt för det som han sade om äldre arbetstagare.
brief
2. law
brief
I have to be very careful to stick strictly to my brief as draftsman for the Economic Committee.
Jag måste vara väldigt noga med att hålla mig till min resumé såsom föredragande av yttrandet för ekonomiutskottet.
I briefed European Union heads of mission before my departure to Montenegro where I had meetings yesterday evening with President Djukanovic and Prime Minister Vujanovic.
Jag gav en resumé över Europeiska unionens huvudsyften med besöket innan jag reste till Montenegro där jag i går kväll sammanträffade med president Djukanovic och premiärminister Vujanovic.
Here is a brief recap: since 1879, the British colonial administration has been bringing Indians from the subcontinent to work in Fiji, primarily in the cotton and sugar cane industries.
Här följer en kort resumé: Sedan 1879 har den brittiska kolonialförvaltningen hämtat arbetskraft från Indien för att utföra arbeten i Fiji, framför allt inom bomulls- och sockerindustrin.

Synonyms (English) for "brief":

brief

Context sentences for "brief" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn this brief intervention I cannot address all the issues raised in the report.
I detta korta inlägg kan jag inte beröra alla de frågor som tas upp i betänkandet.
EnglishI will permit you...... a brief, brief glimpse of the future.
För att återgälda tjänsten, kommer jag att ge dig en liten blick av framtiden.
English(CS) Madam President, just three brief comments on the Commissioner's statement.
(CS) Fru talman! Bara tre korta kommentarer som rör kommissionsledamotens uttalande.
EnglishThe purpose of this brief review is to underline the essence of this matter.
Syftet med denna korta genomgång är att understryka det väsentliga i denna fråga.
EnglishPhotos where you will need a brief moment to think to figure out the trick.
Foton där du behöver ett ögonblick för att tänka till, för att klura ut tricket.
EnglishMr President, Commissioner, I should like to ask three very brief questions.
Herr talman, herr kommissionär! Jag skulle vilja ställa tre mycket snabba frågor.
EnglishA general rule is to include the following brief statement in all public material:
En generell regel är att ta med följande korta deklaration i allt publikt material:
EnglishI will give a very brief response and then Mrs Schreyer will go into the details.
Jag ger ett mycket kortfattat svar och sedan kommer Schreyer att redovisa detaljerna.
English   – Mr President, let me start by making a brief comment on what Mr Mann said.
   – Herr talman! Låt mig börja med att i korthet kommentera det som Thomas Mann sade.
EnglishLet me give you a brief example of how this concept is put into practice.
Låt mig ge ett litet exempel på hur det står till med detta begrepp i praktiken.
EnglishI shall therefore attempt to make a brief comment, and am honoured to be able to do so.
Jag skall försöka göra ett litet påpekande och det är en ära att kunna göra det.
EnglishI should like, first of all, to thank the Commission for its brief statement.
Jag vill till att börja med tacka kommissionen för detta korta uttalande som gjorts.
English. - (SV) Mr President, let me first make two brief observations.
förslagsställare. - Herr talman! Först vill jag göra två korta konstateranden.
EnglishThe October paper, which is the basis of our present discussion, is a brief document.
Dokumentet från oktober, som utgör grunden för vår diskussion i dag, är kortfattat.
EnglishIn the brief time that I have available, I would like to mention three points.
På den korta tid jag har till mitt förfogande vill jag ta upp tre punkter.
EnglishWe welcome the dynamism which Commissioner Monti has brought to his brief.
Vi välkomnar den dynamik som kommissionär Monti har tillfört sin föredragning.
EnglishIf you will allow me, I would like to ask you a brief question on an urgent matter.
Jag skulle vilja ställa en liten fråga, om ni tillåter, med tanke på att det brådskar.
EnglishMr President, I would like to thank the Commissioner for his brief response.
Herr talman! Jag vill tacka kommissionsledamoten för hans kortfattade svar.
EnglishMr President, I have three brief comments to make on these three excellent reports.
Herr ordförande! Tre förträffliga betänkanden och tre korta kommentarer från min sida.
EnglishThis would then be a European Public Prosecution Office with a limited brief.
Det handlar då om en europeisk åklagarmyndighet med en begränsad funktion.