EN briefing
volume_up
{noun}

1. general

briefing (also: exposition, pass, passage, review)
volume_up
genomgång {comm. gen.}
I have seen a number of briefings, for example, about Amendment No 7.
Jag har läst ett antal genomgångar, till exempel om ändringsförslag 7.
In a recent briefing, the British Government refers to 'an absence of necessary data on what the appropriate targets should be'.
Under en genomgång nyligen talade den brittiska regeringen om en ”avsaknad av nödvändiga uppgifter om vilka de lämpliga målen borde vara”.
He will be briefing Mr Borys of the AFET Committee on 27 April to bring the committee up to date with all the events.
Han kommer att hålla en genomgång med Piotr Borys i utskottet för utrikesfrågor den 27 april för att informera utskottet om den senaste händelseutvecklingen.
briefing
volume_up
briefing {comm. gen.}
With regard to some of the issues that you want me to address in detail, I think it would be better to give you a briefing at expert level.
När det gäller vissa av de frågor som du vill att jag ska besvara i detalj tycker jag att det vore bättre att ge dig en briefing på expertnivå.
I am offering to provide, in an organised manner, those Members of Parliament who so wish with a complete briefing on the technical measures that we can take at European level.
Jag erbjuder mig att på ett organiserat sätt ge de parlamentsledamöter som önskar en fullständig briefing om de tekniska åtgärder som vi kan vidta på EU-nivå.
This also means that, in any case, I have a great deal of respect for the briefing note which she sent on 10 January but also for the action points which she announced today.
Det innebär också att jag i varje fall har stor respekt för det briefing-PM som hon skickade den 10 januari, men också för de åtgärdspunkter som hon tillkännagav i dag.

2. business

briefing
volume_up
information {comm. gen.}
It would also be involved in the training, briefing, de-briefing and deployment of observers.
Denna skulle också delta i utbildning, information, rapportering och användning av observatörer.
Christian Solidarity Worldwide promptly circulated a briefing to MEPs.
Christian Solidarity Worldwide skickade omedelbart ut information till parlamentsledamöterna.
There will be plenty of briefing about that afterwards.
Det kommer att komma mycket information om detta senare.

Synonyms (English) for "brief":

brief

Context sentences for "briefing" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSpecial representatives may be involved in briefing the European Parliament.2.
De särskilda representanterna får medverka när Europaparlamentet informeras.2.
EnglishAnd of course, the European Parliament will receive a special briefing on the report.
Rapporten kommer naturligtvis att presenteras speciellt för Europaparlamentet.
EnglishBanks and accountancy firms are running seminars and briefing clients.
Banker och redovisningsföretag genomför seminarier och informerar kunder.
EnglishMadam President, I should like to congratulate Mr Leinen and the Commissioner on their briefing.
Fru talman! Jag vill gratulera Jo Leinen och kommissionen till deras redogörelser.
EnglishMr President, I thank the presidency for briefing Parliament just after last week's Council.
Denna tragedi måste bli en vändpunkt för det globala styret i riktning mot en rättvis globalisering.
EnglishIf anyone doubts this, I will gladly supply them with a briefing on the case.
Jag orienterar gärna alla skeptiker om fallet.
EnglishI was pleased to be able to meet them and have a briefing from them.
Jag hade turen att få träffa dem och diskutera med dem.
EnglishHead back to base for deep briefing and cocktails.
Åk tillbaka till basen för rapportering och cocktails.
English   Mr President, I thank the presidency for briefing Parliament just after last week's Council.
   – Herr talman! Jag tackar ordförandeskapet för att ha informerat parlamentet så tidigt efter förra veckans möte i rådet.
EnglishHow could anybody decide on a strategy for Albania when the Council of Ministers had 15 different briefing documents?
Hur kan någon fatta beslut om en strategi för Albanien när ministerrådet har 15 olika informationsdokument?
EnglishThe Commissioner told us at a recent briefing that he does not expect spectacular breakthroughs.
Kommissionsledamoten berättade för oss vid ett informationsmöte nyligen att han inte förväntar sig några spektakulära genombrott.
EnglishThe Foreign Office officials are still briefing that Britain is preparing to use nuclear weapons on Iraq.
Tjänstemännen i utrikesdepartementet har fortfarande instruktioner att Storbritannien förbereder sig på att använda kärnvapen i Irak.
EnglishIt may be that a discussion or briefing session would be held after each meeting of the special committee referred to in Article 133(3).
Det kan gå till så att vi varje gång överlägger eller informeras efter det att 133-kommittén träffats.
EnglishI cannot stress too firmly that you should have come to discuss them with Parliament before briefing the press.
Jag måste mycket bestämt betona att ni borde ha kommit hit och diskuterat förslagen med parlamentet innan ni informerade pressen.
EnglishToday I looked at a briefing from an NGO which said that it was weary of congratulating institutions.
I dag tittade jag på ett meddelande från en icke-statlig organisation, där jag kunde läsa att man var trött på att berömma institutionerna.
EnglishSome services cooperate very well; some are setting up briefing meetings for Members of Parliament - but others are not.
Vissa organ samarbetar mycket bra; en del har börjat ha genomgångar med parlamentsledamöterna - medan andra inte har gjort det.
EnglishOn the basis of this briefing, Member States will have to decide how best to move forward this important issue both nationally and jointly.
Vi är medvetna om de olika förslag som har lagts fram om detta, inbegripet förslag från Europeiska unionens medlemsstater.
EnglishWe could have already read everything that the Council Presidency has presented here by way of a briefing to this House in the press.
Vi skulle redan ha kunnat läsa allt det som rådets ordförandeskap har lagt fram här genom ett meddelande till parlamentet i pressen.
EnglishWhile national governments are still briefing their civil servants, we cannot have a common foreign security policy.
Så länge som de nationella regeringarna fortsätter att ge instruktioner till sina tjänstemän kan vi inte få en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik.
EnglishFrontex is also supporting the Italian authorities in second-line border control activities by the briefing and screening of migrants.
Frontex bistår också de italienska myndigheterna med gränskontrollverksamhet bakom linjerna genom utfrågningar och undersökningar av migranterna.