"bringing up" translation into Swedish

EN

"bringing up" in Swedish

EN bringing up
volume_up
{gerund}

bringing up (also: to bring up, to draw, to lift, to pick up)
It is therefore also foolhardy of the Belgian Presidency to play the anti-globalisation game by bringing up the Tobin Tax, which would directly counteract economic recovery and increased trade.
Det är därför också dumdristigt av det belgiska ordförandeskapet att gå antiglobaliseringens ärenden genom att ta upp Tobin-skatten, som direkt skulle motverka ekonomisk återhämtning och ökad handel.
bringing up (also: to mention, to name, to note, to notice)
I wish to end by bringing up one aspect on which the Commission and Parliament are in agreement: the need to find a legislative approach to the problem of noise pollution in the railway sector.
Avslutningsvis vill jag nämna en punkt där kommissionen och parlamentet är eniga: behovet av att komma fram till en lagstiftningslösning på problemet med bullerförorening i järnvägssektorn.
bringing up
(FR) I apologise for bringing up the past, Francis; I did not mean to do so.
Förlåt att jag tar upp det förflutna Francis, det var inte min avsikt.
The honourable Member is bringing up a separate issue.
Den ärade ledamoten tar upp en annan aspekt.
The honourable Member is bringing up a separate issue.
Den ärade ledamoten tar upp en annan aspekt.

Synonyms (English) for "bringing up":

bringing up

Context sentences for "bringing up" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSecondly, both parents are equally responsible for bringing up their children.
För det andra har båda föräldrarna lika stort ansvar för att uppfostra sina barn.
EnglishGermany is bringing up the rear when it comes to growth in the euro zone at under 2.2%.
Tyskland har jumboplatsen i tillväxten i Euroland med knappt 2,2 procent.
EnglishGermany is bringing up the rear when it comes to growth in the euro zone at under 2.2 %.
Tyskland har jumboplatsen i tillväxten i Euroland med knappt 2,2 procent.
EnglishThe job of bringing up children within the family deserves to be fully recognised as such.
Uppfostringsarbete inom familjen förtjänar att erkännas fullt ut som yrkesverksamhet.
EnglishThis means bringing up the thorny issue of revamping the Rapid Alert System.
Här kommer vi in på den svåra fråga som rör omorganiseringen av systemet för tidig varning.
EnglishIt is particularly important that fathers are included in bringing up children.
Det är särskilt viktigt att fäderna engageras i barnens uppväxt.
EnglishChildbirth and bringing up a child are still seen as a necessary evil.
Att föda och uppfostra ett barn ses fortfarande som ett nödvändigt ont.
EnglishThis is partly due to their role in childbearing and bringing up their families.
Detta beror delvis på deras roll att föda och uppfostra barn.
EnglishRunning a home and bringing up children is largely unseen work.
Att sköta ett hushåll och uppfostra barn är till stor del ett osynligt arbete.
EnglishThat is unacceptable, and means that we are bringing up the rear of the EU.
Detta är oacceptabelt, och innebär att vi ligger sämst till i EU.
EnglishWhat has happened is that we have become more aware of the difficulty of bringing up children.
Vad som har skett är att vi har blivit mer medvetna om svårigheten att uppfostra barn.
EnglishThe freedom of choice of parents in relation to bringing up their children is to be undermined.
Föräldrarnas valfrihet när det gäller deras barns uppfostran kommer att undermineras.
EnglishSo today I will just be bringing you up to date on the main issues under discussion.
I dag kommer jag därför endast att göra en delredovisning av de viktigaste frågor som diskuteras.
EnglishIt is women who accept the consequences of motherhood and who bear the burden of bringing up children.
Det är kvinnor som bär moderskapets konsekvenser och som tar ansvaret för att uppfostra barnen.
EnglishBringing up children, especially transferring standards and values, is of vital importance to our society.
Barnuppfostran, särskilt överföringen av normer och värden är livsviktigt för vårt samhälle.
EnglishEuropean industry ought to maintain its leadership in key sectors and not find itself bringing up the rear.
EU:s industrier måste behålla ledarskapet på nyckelområdena och får inte hamna på efterkälken.
EnglishThe sorry country bringing up the rear in this case, I might add, is Germany with only around 2%.
Det eländiga land som kommer sist i detta fall är, kan jag tillägga, Tyskland, med bara omkring 2 procent.
EnglishIt is essential to introduce flexible provisions regarding pensions for women bringing up children.
Det är viktigt att införa flexibla bestämmelser för pensioner till kvinnor som stannar hemma med sina barn.
EnglishThank you, Mrs Doyle, for bringing Parliament up to date.
Tack för att ni försåg kammaren med dagsaktuella nyheter.
EnglishAt the outset, like my colleagues, I want to thank Commissioner Kinnock for bringing us up to date.
Jag vill börja med att, liksom mina kolleger, tacka kommissionär Kinnock för att han uppdaterar vår kunskap.