EN broadening
volume_up
{noun}

broadening (also: widening)
volume_up
breddning {comm. gen.}
Obviously there are certain points on which we are not all agreed, myself included: for example, broadening the definitions.
Självklart finns det vissa punkter där vi inte är helt överens, inte jag heller - till exempel breddning av definitionerna.
The only way society stays together is if the multipliers in society function, so we need an upgrading of the May meeting and we need a broadening.
Det enda sättet att hålla ihop samhället är att ha fungerande kanaler, och därför behöver vi en uppgradering och en breddning av mötet i maj.
We should consequently strive to ensure that aid offered to these countries is linked to a significant broadening of trade relations with Africa.
Vi bör därför sträva efter att se till att när bistånd erbjuds dessa länder ska detta ske i samband med en avsevärd breddning av handelsförbindelserna med Afrika.

Synonyms (English) for "broadening":

broadening
English

Context sentences for "broadening" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis applies equally to any weakening or broadening of the scope of the directive.
Detta gäller även alla försvagningar eller utökningar av direktivets omfattning.
EnglishFor that reason too, broadening of the product liability directive is justified.
Även av den anledningen är en utvidgning av direktivet om produktansvar berättigad.
EnglishTo this end, we must consider the possibility of broadening the preferential margin.
I detta sammanhang måste vi överväga möjligheten att utöka förmånsmarginalerna.
EnglishLowering the threshold and broadening the cultural arena is therefore a positive thing.
En sänkning av tröskeln och ett breddande av den kulturella arenan är därför något positivt.
EnglishWhere are the opportunities for broadening the financial initiatives taken at Member State level?
Var finns det möjligheter att utöka de finansiella insatserna på medlemsstatsnivå?
EnglishLowering the threshold and broadening the cultural arena is therefore a positive thing.
Varför utvidgar vi då inte räckvidden för kulturhuvudstadsidén?
EnglishFirstly, the broadening of the definition is fully acceptable.
För det första är utvidgningen av definitionen helt och hållet godtagbar.
EnglishIt is primarily a question of broadening the field to cover the Mediterranean countries.
Det handlar i första hand om att utvidga verksamhetsområdet att omfatta Medelhavsregionens Medaländer.
EnglishIn my opinion, by broadening our horizons, we retain a sense of realism.
Jag tror att en blick på världen gör oss realistiska.
English– improving the quality of life through the broadening of public services and the creation of jobs,
– förbättrad livskvalitet genom att de offentliga tjänsterna breddas och arbetstillfällen skapas.
EnglishThis strategy involves both a broadening of cooperation in different areas, as well as financial cooperation.
Strategin innehåller såväl fördjupat samarbete inom olika områden som finansiellt samarbete.
EnglishI am glad that we are broadening this principle to include the neighbouring countries of South-East Europe.
Jag är glad att vi utökar denna princip till att även innefatta våra grannländer i Sydosteuropa.
EnglishIt seems to me that there are three: the first innovation is the broadening of the scope of activity of the group.
De är enligt min mening tre: Den första nyheten är att gruppens verksamhetsområde vidgats.
EnglishThis is good news for the broadening of the trade relations with all Member States of the Union itself.
Detta är goda nyheter för breddningen av handelsförbindelserna med alla själva unionens medlemsstater.
EnglishClearly integrating Poland into the EU's transport system is the same as broadening the waistline of Europe.
Att tydligt integrera Polen i EU: s transportsystem är detsamma som att göra Europas midja bredare.
EnglishClearly integrating Poland into the EU' s transport system is the same as broadening the waistline of Europe.
Att tydligt integrera Polen i EU:s transportsystem är detsamma som att göra Europas midja bredare.
EnglishIn particular, I agree with the strengthening of the SOLVIT network and the broadening of its activities.
Framför allt håller jag med om att av Solvit-nätverket bör förstärkas och att dess verksamhet bör utvidgas.
EnglishA proper media policy providing cultural values is crucial to broadening the understanding between our nations.
I samband med detta ämne vill jag ställa följande fråga: varför måste vi reglera programmen i våra TV-kanaler?
EnglishIn the meantime, Parliament is busy debating minor issues together with the possibility of broadening its competences.
Under tiden arbetar parlamentet med att debattera mindre frågor och möjligheten att utöka sina behörigheter.
EnglishThe Tampere conclusions were in favour of broadening the scope, in other words for other, serious crimes to fall within its scope.
Slutsatserna från Tammerfors var att vi skulle utvidga det, att även andra allvarliga brott skulle ingå.