"brochure" translation into Swedish

EN

"brochure" in Swedish

EN brochure
volume_up
{noun}

1. "printed pamphlet or booklet"

brochure (also: booklet, leaflet, pamphlet)
volume_up
broschyr {comm. gen.}
This brochure needs circulating much more widely than at present.
Denna broschyr behöver spridas mycket mer än vad som skett hittills.
Mark this box to print the front of a brochure.
Markera den här rutan om du vill skriva ut framsidorna i en broschyr.
Mark this box to print the back of a brochure.
Markera den här rutan om du vill skriva ut baksidorna i en broschyr.
brochure (also: leaflet)
volume_up
folder {comm. gen.}
brochure
Mark this option to print your document in brochure format.
Genom att markera den här kryssrutan kan du skriva ut dokumentet som prospekt.
You can not select age name, date, and time if you marked Brochure in the page options.
Du kan inte välja Sidnamn, Datum eller Tid när du har markerat Prospekt som sidalternativ.
Fold the pages in the center, put them together, and the brochure is ready.
Vik sidorna på mitten och prospektet är färdigt.

Synonyms (English) for "brochure":

brochure

Context sentences for "brochure" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey shall not be distributed among intermediaries, trainers or brochure publishers.
De ska inte fördelas mellan mellanhänder, utbildare eller broschyrtryckare.
EnglishI mean, honey, I looked at the brochure... and there was a Fiesta on the cover... not a Bingo.
Älskling, jag såg broschyren... och det fanns en Fiesta på omslaget... inte en Bingo.
EnglishThe information brochure from our very own Parliament is being attacked by the chemical industry, by CEFIC.
Vårt parlaments informationsbroschyr angrips av den kemiska industrin, av Cefic.
EnglishI have the brochure here, and everyone can see that it is a comic strip and therefore fictional.
Jag har broschyren här, och alla kan se att det är en tecknad serie och alltså en fiktiv berättelse.
EnglishFold the pages in the center, put them together, and the brochure is ready.
Vik sidorna på mitten och prospektet är färdigt.
EnglishIt is an information brochure and a comic strip.
Det gäller en informationsbroschyr, och det är en tecknad serie.
English

Download brochure (pdf)

Ladda ner broschyren (pdf-fil)

 

  

EnglishIf you print a document in portrait on a landscape page, two opposing sides in a brochure will be printed next to each other.
Om du skriver ut ett dokument i stående format skrivs två motstående sidor i prospektet ut bredvid varandra.
EnglishTwenty years ago, most people chose trips from a travel brochure and then went to a local travel agency to book them.
För 20 år sedan valde de flesta ut resor ur en resekatalog, och sedan gick de till en lokal resebyrå för att boka dem.
EnglishDownload brochure (pdf)
EnglishThe brochure should contain a list of estimates of penalties which can be imposed on a driver for infringement of a particular rule.
Broschyren bör innehålla en lista över uppskattningar av sanktioner som kan utdömas till en förare för överträdelse av en viss regel.
EnglishI have heard that our own President, Mr Cox, has decided to stop distributing this brochure, which is called Troubled Waters.
Det har kommit till min kännedom att vår egen talman, Pat Cox, har beslutat att inte längre dela ut den här broschyren, som kallas Troubled Waters.
EnglishThe brochure mentions the Charter on Fundamental Rights and the fact that the European Parliament exercises democratic control over the Commission's activities.
I broschyren nämns stadgan om grundläggande rättigheter och det faktum att Europaparlamentet utövar demokratisk kontroll över kommissionens verksamheter.
EnglishCalling on the Commission, which has already expressed its support, to produce and distribute as widely as possible an information brochure on gender budgeting.
Att be kommissionen, som redan har förklarat sig positiv, att ta fram en informationsbroschyr om gender budgeting som skall spridas på ett heltäckande sätt.
EnglishA non-ecommerce site may have downloadable files and PDF documents, product demonstrations, brochure requests, quote requests and subscription signups.
En webbplats som inte är e-handelsplats kan innehålla hämtningsbara filer och PDF-dokument, produktdemonstrationer, förfrågan om broschyrer, offertförfrågan och prenumerationsanmälan.
EnglishFurther, why, in response to a number of questions here, the contract in the tender brochure, properly entered into, which was won by the Human Rights Foundation, was never enacted.
Varför dessutom, som svar på en rad frågor här, kontraktet i anbudsbrochyren, som ingåtts på ett korrekt sätt, och som gått till Stiftelsen för mänskliga rättigheter, aldrig genomfördes.