EN broken
volume_up
{adjective}

1. general

broken (also: shot)
But the gene that regulates that down is broken.
Men genen som styr den programmeringen är sönder.
I believe, in actual fact, that we have here a package that should not be broken up.
Jag anser att detta är ett paket som inte bör styckas sönder.
I källaren har avloppsrören gått sönder.
broken (also: busted, fractional, shot)
volume_up
bruten {adj.}
Bruised, broken, bleeding...... in a word: dead!
Blåslagen, bruten, blödande... död!
Like a tiger on a deer, with a cloven hoof and with a broken arm!
Som en tiger på en hjort med en klöv och bruten arm.
Mr Almunia - please - the Stability Pact is broken.
Herr Almunia - snälla - stabilitetspakten är bruten.
broken (also: broke, broken-down, bust, dead)
volume_up
trasig {adj.}
My stomach was proof that I had failed, that it had failed me, that it was broken.
Min mage var beviset på att jag hade misslyckats, att den hade svikit mig, att den var trasig.
It doesn't need a motive, it just has to be broken.
Den behöver inget motiv, bara vara trasig.
That even a clock that's broken ls rlght twlce a day.
Även en trasig klocka har rätt två gånger per dag.
broken
Broken nets spread death and this should worry us.
Trasiga nät sprider död, och detta borde bekymra oss.
And of course, it's your stuff if it's broken.
Och självklart, är det dina saker om de är trasiga.
He was brought in in October 2007 as the new superintendent to basically fix this broken school system.
Han rekryterades i oktober 2007 som ny skoldirektör för att i princip fixa detta trasiga skolsystem.
broken (also: cancelled, discontinuous)
broken (also: disordered, fucked up)
volume_up
störd {adj.}
broken (also: divided)
I would simply like to propose going to Brazil, for example, to see what becomes of children there who are from broken or single-parent families.
Jag skulle bara vilja föreslå att man t.ex. tittar på Brasilien och vad det blir av barnen i splittrade familjer eller familjer med bara en förälder.
I am afraid that the Commission, divided, broken up, weighed down, losing its second Commissioner for the big intergovernmentalized States will be the big loser in the system.
Jag fruktar att kommissionen uppdelad, splittrad, trög och förlorande sin andra kommissionär för de stora mellanstatliga staterna är den stora förloraren i systemet.
broken (also: broken-down)
broken
broken (also: beaten-up)
broken (also: shot)
broken (also: ruined, shot)
broken
Côte d'Ivoire has been broken as a nation by the political misuse of religious differences and of the concept of Ivoirité.
blivit en sönderbruten nation.
It is heartbreaking for any family to lose a member through a road accident, but it is even more tragic and traumatic when the repatriation of a broken body is needed.
Det är sorgligt för alla familjer att förlora en familjemedlem i en trafikolycka, men det är ännu mer tragiskt och traumatiskt när en sönderbruten kropp måste återföras till hemlandet.
broken
broken
With the oppressive brace of dictatorship ripped away, Iraq has burst like a broken dam.
När diktaturens tyranniska bojor slets loss rämnade Irak som en brusten damm.

2. "burglary"

broken

3. military

broken

4. American English

broken
broken
broken
broken
broken
volume_up
tämjd {adj.}

Context sentences for "broken" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would like to emphasise that the negotiations have certainly not broken down.
Jag vill gärna understryka att förhandlingarna absolut inte har brutit samman.
EnglishLast year I experienced its operation directly, having broken my hand in Brussels.
Förra året upplevde jag systemet i verkligheten, när jag bröt handen i Bryssel.
EnglishThe broken line represents the path of the mutant who attacked the president.
Den brutna linjen representerar spåret från mutanten som attackerade presidenten.
EnglishIn fact, the Council has broken its word by refusing this now in this budget.
Rådet har faktiskt brutit sitt löfte genom att vägra detta nu i den här budgeten.
EnglishYou are here to survey the shattered wreckage of your broken European dreams.
Ni är här för att syna de spridda vrakspillrorna av era brustna europeiska drömmar.
EnglishIn Ireland we have a commonly used phrase - " if it is not broken, why fix it ".
I Irland har vi ett ofta använt uttryck - " om det inte är trasigt, varför laga det ".
EnglishI would like to emphasise that the negotiations have certainly not broken down.
. (DA) Jag vill gärna understryka att förhandlingarna absolut inte har brutit samman.
EnglishFurthermore, standards alone are never enough because standards can be broken.
Dessutom är det aldrig tillräckligt med bara normer, eftersom normer kan överträdas.
EnglishIt means quite simply that the EU's chain of legitimacy has long since been broken.
Det innebär nämligen att EU: s legitimitetskedja har brustit för länge sedan.
EnglishEurope's consumer credit market is fragmented, broken down into 27 'mini markets'.
EU:s konsumentkreditmarknad är fragmentiserad, indelad i 27 ”småmarknader”.
EnglishWe got a man with a broken hip...... and some asshole wants a new top for his Caddy?
En gubbe bröt höften, och någon idiot vill ha ett nytt tak till sin Cadillac.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, two taboos have been broken in recent weeks.
Fru talman, mina damer och herrar! De senaste veckorna har det brutits mot två tabun.
EnglishIt is quite true that we cannot allow universal rules on trade to be broken.
Det är helt sant att vi inte kan tillåta att universella regler om handel överträds.
EnglishThere is indeed no lack of broken promises and unfinished tasks in the Union.
Det råder sannerligen ingen brist på brutna löften och oavslutade uppgifter i unionen.
EnglishPerhaps we ourselves do not realise that a number of taboos have recently been broken.
Vi inser kanske inte själva att ett antal tabun har fallit under den senaste tiden.
EnglishNot a single window was broken and not a single thing was stolen from the building.
Inte ett enda fönster krossades och inte en enda sak stals från byggnaden.
EnglishFinally, I should like to emphasise the need for specific data broken down by gender.
Slutligen vill jag lyfta fram behovet av specifik könsuppdelad information.
EnglishThis is why the disastrous vicious circle of loans, debts and new loans must be broken.
Därför måste den katastrofala onda cirkeln av lån, skulder och åter nya lån brytas.
EnglishOver the last few decades these hindrances seem to have been broken through.
Under de senaste decennierna ser det ut som om man har brutit sig igenom dessa hinder.
EnglishFor more than 20 years, promises have been made which have then been broken in practice.
I mer än 20 år har man bara gett löften som inte går att hålla i verkligheten.