"bud" translation into Swedish

EN

"bud" in Swedish

volume_up
bud {noun}
SV

"bud" in English

EN bud
volume_up
{noun}

bud (also: boss, button, head, knob)
volume_up
knopp {comm. gen.}
Kolla in knopparna.
bud
volume_up
blomsterknopp {comm. gen.}
bud

Synonyms (Swedish) for "bud":

bud

Context sentences for "bud" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLarge ethnic groups have been oppressed and any opposition nipped in the bud.
Stora etniska grupper har förtryckts och oppositionen har kvävts i sin linda.
EnglishAny hesitation or weakening in the policy should therefore be firmly nipped in the bud.
Därför måste man resolut avvärja minsta tvekan eller försvagning inom politiken.
EnglishDoes this mean that Natura 2000 will be nipped in the bud by the financial perspective?
Betyder detta att Natura 2000 kommer att kvävas i sin linda genom budgetplanen?
EnglishCredit to you once again, Mr Verhofstadt, for having nipped this in the bud.
Det hedrar er återigen, herr premiärminister, att ni satte stopp för detta.
EnglishIt is time to nip this tendency in the bud: to stop it ab ovo.
Det är dags att kväva denna tendens i sin linda: att stoppa den redan från början.
EnglishSection VIII(B) – European Data Protection Supervisor (2006/2021 (BUD)).
Avsnitt VIII (B) – Europeiska datatillsynsmannen (2006/2021 (BUD)).
EnglishSuch tendencies should be firmly brought under control and nipped in the bud.
Sådana tendenser måste kraftfullt bromsas och förhindras.
EnglishI'll start with the tossed Californian bud salad, then a shake-shake.
Jag börjar med en kalifornisk sallad och därefter en shake-shake.
EnglishLet me break it down like a fraction for you about my man Fred " Bud " Kelly.
Låt mig förklara mer exakt, om min polare Fred Bud Kelly
EnglishRisks therefore need to be identified early, assessed scientifically and nipped in the bud.
Riskerna måste därför identifieras i ett tidigt skede, bedömas vetenskapligt och kvävas i sin linda.
EnglishIn order to nip that sort of thing in the bud, we want the precise legal framework, which you have promised us.
För att kväva sådana saker i sin linda vill vi ha just den rättsliga ram som ni lovade oss.
EnglishAny inclination to abuse alcohol must be nipped in the bud.
Missbrukstendenserna måste bekämpas på ett tidigt stadium.
EnglishThere is a need to invest in the development of computer systems which will effectively nip such things in the bud.
Man måste investera i utveckling av datorsystem som effektivt kan kväva detta i sin linda.
EnglishNow, I believe that problems should be nipped in the bud.
Jag menar nu att man skall kväva problemen i sin linda.
EnglishFred " Bud " Kelly made skates out of whiskey bottles...... at his uncle's farm in the early 1900s.
Fred Bud Kelly, Gjorde skridskor av Whiskey flaskor. på sin farbrors gård, tidigt 1900, där borta i Nova Skotia.
EnglishConsequently, more efforts must be made to nip potential conflicts in the bud as a matter of urgency.
Det är alltså högst angeläget med större ansträngningar för att lösa potentiella konflikter på ett tidigt stadium.
EnglishHope of improvement threatens to be nipped in the bud if the Commission keeps refusing to look into the mirror.
Förhoppningar om förbättring hotar att försvinna om kommissionen fortsätter att vägra se sig själv i spegeln.
EnglishParliament, however, nipped this proposal in the bud by tightening up the conditions for migration considerably.
Parlamentet stoppade emellertid detta förslag i sin linda genom att kraftigt skärpa villkoren för invandring.
EnglishGrowth would even end up going into reverse if restrictive measures were to nip the recovery in the bud.
Tillväxten skulle till och med kunna hamna på tillbakagång om åtstramningsåtgärderna kväver återhämtningen i sin linda.
EnglishExisting measures have to be reviewed regularly, so as to be able to nip any undesirable trends in the bud.
De befintliga åtgärderna måste ses över regelbundet, så att man kan kväva eventuella oönskade tendenser i sin linda.