EN bully
volume_up
{noun}

bully
volume_up
mobbare {comm. gen.}
Marcus är en mobbare.
bully (also: oppressor, tyrant, madam)
volume_up
tyrann {comm. gen.}
bully (also: bucko)
volume_up
översittare {comm. gen.}
Attempts to compromise are always interpreted as weakness by bullies, and China is such a bully.
Försök att kompromissa tolkas alltid som svaghetstecken av översittare, och Kina är en sådan översittare.
History has consistently shown that the correct approach is to stand up to a bully.
Historien har genomgående visat oss att det rätta är att stå upp mot översittare.
Mugabe is an evil man, a bully and a murderer.
Mugabe är en ond man, en översittare och en mördare.

Context sentences for "bully" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe calls a two-to-one majority in Ireland a 'victory for bully boys'.
Han kallar en två tredjedelars majoritet i Irland för en ”seger för mobben”.
EnglishThis whole unseemly saga has more of the politics of the bully boy about it than of democracy.
Hela den här anstötliga historien innehåller mer av mobbningspolitik än av demokrati.
EnglishIn Russia, it is common practice to arrest peaceful protestors and bully conscripts.
I Ryssland är det vanligt att man arresterar fredliga demonstranter och trakasserar värnpliktiga.
EnglishManagers or staff - anyone can become a victim or a bully.
Vare sig man är chef eller medarbetare kan man bli till offer eller gärningsman.
EnglishWhat is good about this is that no one can bully any other group.
Vitsen med det hela är att ingen kan sätta sig på någon annan grupp.
EnglishThis is a victory for the bully boys; it is a victory for big money and a victory for bureaucrats.
Detta är en seger för översittarna. Det är en seger för stora pengar och en seger för byråkraterna.
EnglishSo you are saying you would keep the Irish people in the dark and bully them into voting 'yes'.
Ni säger följaktligen att ni skulle vilja hålla det irländska folket svävande i okunnighet och skrämma dem till att rösta ?ja?.
EnglishSo you are saying you would keep the Irish people in the dark and bully them into voting 'yes '.
Ni säger följaktligen att ni skulle vilja hålla det irländska folket svävande i okunnighet och skrämma dem till att rösta? ja?.
EnglishHowever we cannot allow Russia to bully its neighbours and use its hydrocarbon resources as a diplomatic weapon.
Vi kan dock inte tillåta att Ryssland trakasserar sina grannar och använder sina kolväteresurser som ett diplomatiskt vapen.
EnglishLocal listings and associated content should not contain materials that threaten, harass or bully other users.
Lokala företagsuppgifter och tillhörande innehåll får inte innehålla något material som hotar, trakasserar eller mobbar andra användare.
EnglishSometimes, people overlook the fact that competition rules are not there to bully businesses or thwart national governments.
Ibland inser inte människor faktumet att konkurrensregler inte är till för att förhindra affärer eller motarbeta nationella regeringar.
EnglishWhat is being done to get the KLA and the Albanian bully-boys, who clearly have no interest in a multi-ethnic Kosovo, under control?
Vad görs för att få UCK och de albanska banditerna, som uppenbarligen inte har något intresse av skapa ett multietniskt Kosovo, under kontroll?
EnglishThis suspicion is not just the product of an understandable fear of proximity to war with a dangerous and unpredictable local bully.
Denna misstänksamhet är inte endast produkten av en förståelig rädsla på grund av närheten till ett krig med en farlig och oberäknerlig lokal buse.
EnglishThe same Maiwolf holding company apparently also owns the debt collection companies which then proceed to harass, bully and threaten businesses to pay up.
Holdingbolaget Maiwolf äger tydligen även de indrivningsföretag som sedan trakasserar, skrämmer och hotar företagen att betala.
EnglishAs has already been proven by your own starting of this process, you are not afraid to stand up to the 'big boys' when they try to bully you around the place.
Som vi redan har sett i och med er inledning av denna process, räds ni inte att stå upp mot ”de stora pojkarna” när de försöker köra med er.
EnglishThose of us in the mainstream parties do not have to be intimidated by the thugs and bully boys of the extremist right, left or fundamentalists of any kind.
De av oss som tillhör de vanliga partierna behöver inte bli skrämda av ligisterna och översittarna i extremhögern eller vänstern eller fundamentalister av vilket slag det vara må.
EnglishIt is perceived as one of the big Member States using bully-boy tactics to impose its will to the detriment of a small nation such as Ireland or Portugal.
Man anser att en av de stora medlemsstaterna använder sig av översittarfasoner för att driva igenom sin vilja till förfång för en liten nation som till exempel Irland eller Portugal.