EN

burst {noun}

volume_up
Many things have been attributed to the European Union's credit in a burst of artificial euphoria, but we must put things into perspective.
Många saker har tillmätts EU i ett utbrott av konstlat lyckorus, men vi måste ha rätt perspektiv.
If we now generally rejoice at the bursting out of democracy in Egypt or even in Tunisia, then we are ignoring reality.
Om vi nu allmänt jublar över demokratins utbrott i Egypten eller till och med Tunisien ignorerar vi verkligheten.
And this sort of whole phenomenon of having short bursts of time to get things done reminds me of another thing that doesn't work when you're interrupted, and that is sleep.
Och hela fenomenet att ha korta utbrott av tid att få saker gjorda påminner mig om en annan sak som inte fungerar när du blir störd, och det är sömn.
burst (also: rupture)
burst

Context sentences for "burst" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIn Baghdad, armed individuals burst in, shooting 52 people and wounding 200.
I Bagdad bröt sig beväpnade individer in och sköt ihjäl 52 människor och sårade 200.
EnglishWe have seen the technological bubble in the new economy burst in the United States.
Vi har sett den nya ekonomins tekniska luftslott rasera i Förenta staterna.
EnglishWith the oppressive brace of dictatorship ripped away, Iraq has burst like a broken dam.
När diktaturens tyranniska bojor slets loss rämnade Irak som en brusten damm.
EnglishAnd when it burst, the size of its country bubble is the size of the population.
När den delas motsvaras varje lands bubbla av dess befolkningsmängd.
EnglishNever seen a police car flip and cause other cars to burst into flames.
Har aldrig sett en polisbil slå runt och få andra bilar att flamma till eld.
EnglishTwo years ago, however, the bubble burst, causing substantial collateral damage.
Men för två år sedan sprack bubblan och orsakade avsevärda skador.
EnglishIf it does not, the Lisbon agenda will show itself to have been a soap bubble waiting to burst.
Annars visar sig Lissabonagendan ha varit en såpbubbla som kommer att punkteras.
EnglishOther systems all burst at some point if they continue to expand.
Alla andra system exploderar i ett visst skede om de fortsätter att expandera.
EnglishThe 35-hour week has burst upon Europe, as a recent headline in the El Pais newspaper put it.
De 35 timmarna har stormat in i Europa, skrev nyligen tidningen El Pais i en rubrik.
EnglishIn this way, Kyoto and Bonn will culminate in an unparalleled burst of innovation.
Då kan Kyoto och Bonn leda till en innovation utan motstycke.
EnglishBurst Test the clamped conditions Numerical modeling of blast
Sprängförsök under inspända förhållanden Numerisk modellering av sprängning
EnglishWe can duplicate the energy burst, which should open a similar twist...
Vi kan spåra energiutbrottet och hitta en motsvarande kröklokal.
EnglishThus, the bubble of ultraliberal globalisation is about to burst.
Den ultraliberala globaliseringsbubblan kommer snart att spricka.
EnglishWhen will the European Council have such a burst of lucidity?
När kommer Europeiska rådet att komma till sådan plötslig insikt?
EnglishSome of us still recall the time when hydroelectric dams burst.
Vi minns också exemplet med vissa kraftverksdammar som brustit.
EnglishAnd anybody who is hit with this feels this sudden burst of heat and just wants to get out of the way.
Och alla som träffas med den känner ett snabbt slag av hetta och vill bara komma ur dess väg.
EnglishThe River Vistula had already burst its banks at the end of May.
Floden Wisła hade sprängt sina bankar redan i slutet av maj.
EnglishThe boil perhaps needed to burst, but, above all, we must not leave.
Kanske behövdes droppen som fick bägaren att rinna över, men det viktigaste är att vi inte avbryter arbetet.
EnglishIn energy production, the highest numbers of casualties have been reported in locations where dams have burst.
Inom energiproduktionen har flest olycksoffer rapporterats från platser där dammar har brustit.
EnglishIf the whole of the expenditure were to be taken from the EU budget, the multiannual financial framework would burst!
Om hela utgiften skulle tas från EU-budgeten skulle den fleråriga budgetramen klappa ihop!

"burst of gunfire" in Swedish

burst of gunfire
Swedish
  • explosion av skottlossning
More chevron_right

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.