EN

by {preposition}

volume_up
by (also: from, o', of, off, out of)
The liberalisation of the energy markets was blocked by my country and by France.
Avregleringen av energimarknaderna blockerades av mitt land och av Frankrike.
The improvement of fuel is rejected by the oil industry on the grounds of cost.
En förbättring av bränslena avvisas av oljeindustrin på grund av höga kostnader.
The financial execution of these projects is carried out by the European Commission.
Det slutgiltiga genomförandet av dessa projekt utförs av Europeiska kommissionen.
by (also: about, for, on, past, round)
I will now put to the vote the request to postpone the debate on the report by Mr Orlando.
Vi går till omröstning om begäran om ajournering av debatten om Orlandos betänkande.
Although this is a matter of Community law, it is not being applied by the Member States.
Dessa används emellertid inte, även om det handlar om gemenskapsrätt.
I will now put to the vote the request to postpone the report by Mrs Karamanou.
Vi går nu till omröstning om begäran om ajournering av betänkande Karamanou.
by (also: at, of, with)
By the way, this whole business of talking to the dead, it's not that big a deal.
Förresten, det här med att prata med de döda, det är inget märkvärdigt med det.
Such conflicts cannot be resolved by military methods or with bullets and bombs.
Sådana konflikter kan inte lösas med militära metoder eller med kulor och krut.
I end by congratulating John again, and wish him every success with the award.
Jag slutar med att åter gratulera John, och önska honom all framgång med priset.
by (also: across, for, into, o', onto, over, to, upon)
Because it was taken up by the people, the citizens and by private associations.
Därför att det vilade människor, medborgare och privata sammanslutningar.
View the presentation by clicking the Slide Show icon on the main toolbar.
Titta presentationen genom att klicka ikonen Bildskärmspresentation verktygslisten.
Untenable situations have arisen at the Eurotunnel caused by stowaways on trains.
Vid Eurotunneln uppstod ohållbara förhållanden grund av gömda flyktingar tågen.
That means an increase from 12 000 aircraft to roughly 25 000 aircraft by 2020.
Det innebär en ökning från 12 000 flygplan till omkring 25 000 flygplan till 2020.
Draft amendments to the draft general budget 2003 as modified by the Council
Ändringsförslag till förslaget till allmän budget för 2003 såsom ändrat av rådet
Indeed, by 2002 we will have connected every school in Britain to the Internet.
Till år 2002 skall vi faktiskt ha alla skolor i England uppkopplade till Internet.
This ought to happen through unanimous decisions and not by majority decision.
Det bör ske genom enhällighet och inte genom majoritetsbeslut.
This is often done by reviewing previous student work, and through interviews and tests.
Ofta görs detta genom tidigare studentarbeten och genom intervjuer och tester.
Sometimes you boost trust through action, and sometimes by non-action.
Ibland ökar ni förtroendet genom handling och ibland genom icke-handling.
by (also: of, off, on)
A line results by 1, a parabola with 2, generally in n a parabola of the n order.
Vid 1 är resultatet en linje, vid 2 en parabel, vid n i allmänhet en parabel av n-ordning.
We must stick by the Kyoto Protocol at the conference in The Hague.
Vi måste hålla fast vid Kyoto-protokollet vid Haag-konferensen.
By then, there will be major problems in combating AIDS and also tuberculosis.
Och då uppstår stora problem vid bekämpningen av aids men också vid bekämpningen av tuberkulos.
In 2003, 24% of agricultural holdings were headed by a person under 45 years of age.
Under 2003 drevs 24 procent av jordbruksföretagen av en person under 45 år.
The legal protection afforded Europeans is inferior to that enjoyed by Americans.
Rättsskyddet för europeiska medborgare ligger under det för amerikanska medborgare.
Investment in equipment will increase by 4.8 % in 1997 and 6.3 % in 1998.
Investeringar i utrustningar kommer att öka med 4, 8 % under 1997 och med 6, 3 % under 1998.
Not by building houses over there, but by organising a true peace conference.
Inte genom att bygga hus där utan genom att arrangera en verklig fredskonferens.
People react by voting with their feet and go where they can earn a crust.
Folk reagerar genom att rösta med fötterna, genom att ge sig iväg, på jakt efter bröd.
Not only by attacking NATO, but also by duplicating its structures.
Inte bara genom att attackera Nato utan även genom att upprepa dess strukturer.
by (also: among, amongst, at)
Consistent checks by producers, but also by farmers, must supplement the system.
Konsekventa kontroller hos producenten, men också hos jordbrukarna, måste komplettera systemet.
I agree with the modest satisfaction expressed by our rapporteur, Mr Blak.
Jag delar den förbehållsamma tillfredsställelsen hos vår föredragande Blak.
It is not currently being dealt with by the WTO panel's review procedure.
Det är inte något som för ögonblicket utgör en del av review -proceduren hos panelen hos WTO.
We judge the progress of the applicant states by the Copenhagen and Madrid criteria.
Vi bedömer staternas framsteg enligt kriterierna från Köpenhamn eller Madrid.
This particular hormone is - as described by the committee - clearly a carcinogen.
Detta specifika hormon är - enligt kommitténs beskrivning - tydligt cancerframkallande.
By order of the President, they are searching all vehicles for guns and drugs.
Enligt presidentens order genomsöks alla fordon efter vapen och droger.
That should be done by 2010 for terrestrial areas and by 2012 for marine areas.
Detta ska ha utförts senast 2010 för landområden och senast 2012 för havsområden.
The nuclear power station in Medzamor must, as agreed, be shut down by no later than 2004.
Kärnkraftverket i Medzamor måste stängas som överenskommet senast 2004.
We were promised it by June and we would like to see it delivered by June.
Vi hade blivit lovade den senast i juni och vi skulle vilja se den överlämnad senast i juni.
by (also: per)
It must not matter if they are sent by fax, ordinary letter or by electronic mail.
Det skall inte spela någon roll om de sänds per fax, vanligt brev eller per elektronisk post.
By definition, the Union's research policy is for the citizens of Europe.
Unionens forskningspolitik står per definition i de europeiska medborgarnas tjänst.
The operators expressed reservations concerning retaining priorities by artistic domain.
Dessa visade sig gälla vidmakthållandet av prioriteringar per konstnärligt område.
by (also: afore, before)
Before independence, the conflicts were suppressed by the colonial powers.
Innan självständigheten undertrycktes konflikterna av kolonialmakterna.
The agreements have to be approved by all the national parliaments before they can be ratified.
Alla nationella parlament måste godkänna fördragen innan de kan ratificeras.
And she did that long before her family circumstances were seized upon by the press.
Och hon gjorde detta långt innan pressen fick reda på hennes familjeförhållanden.
Japan subsidises its rice by around five times its market value.
Japan subventionerar sitt ris med omkring fem gånger dess marknadsvärde.
According to the latest information, up to 300 000 people a year are killed by just small particles.
Kostnaderna har varit fyra gånger, ja till och med tio gånger mindre än vad som beräknats i förväg.
In each case, there were objections by the national authorities.
Protester har flera gånger uttryckts av nationella myndigheter.
by (also: past)
It was the despised Samaritan who did not pass by on the other side as others had.
Det var den föraktade samariten som inte passerade obemärkt förbi som de andra.
When are they going to come by and explain things to me? Who's in charge?
När kommer de komma förbi och förklara saker för mig? ~~~ Vem är ansvarig?
So the beginnings of an opportunity have certainly just passed us by.
För detta har tillfället säkert gått oss förbi.
These areas are both absolutely and relatively disadvantaged as they are side by side with areas of considerable affluence.
Dessa områden är både absolut och relativt missgynnade, eftersom de ligger intill områden där innevånarna är betydligt mer välbärgade.
However, we have not been informed from other quarters that these systems have almost collapsed, as indicated by the query.
Vi har emellertid inte från andra håll fått kännedom om att dessa system näst intill har kollapsat, på det sätt som framgår av frågan.
Dithering creates the illusion of new colors and shades by varying the pattern of color pixels.
Ditreringsfunktionen utnyttjar det faktum att det mänskliga ögat uppfattar två färgpunkter (pixlar) som ligger alldeles intill varandra, som en blandning av båda.
You will be executed immediately, by five plasma pellets to the head.
Avrättningen sker omedelbart medelst fem mot huvudet riktade plasmapluppar.
Still more, it forms part of a campaign to eliminate political opponents by means of slurs, intimidation and coercion.
Dessutom utgör den en del av kampanjen som förs för att medelst förtal, hot och tvång undanröja politiska motståndare.
The Commission is right to conclude that this problem must be addressed by shifting from the roads to rail, inland shipping and coastal shipping.
Helt riktigt drar Europeiska kommissionen slutsatsen att det här problemet måste hanteras genom en övergång från vägtransporter till transporter medelst järnväg, inlandssjöfart och kustfart.
SV

by {common gender}

volume_up
1. general
På toppen finns det en liten by där man kan köpa mat, vatten och " souvenirer"
At the top there is a small village where you can buy food, water and "souvenirs".
Vi lever i en " global by ", vi behöver globalt partnerskap.
It is a 'global village ', and we rely on global partnership.
Redan nu, runt polcirkeln - det här är en berömd by i Alaska.
Already, around the Arctic Circle -- this is a famous village in Alaska.
2. "medeltida term"
by (also: stad)

Synonyms (English) for "by":

by

Synonyms (Swedish) for "by":

by
Other dictionary words