EN

call {noun}

volume_up
1. general
The second call in item 4 is a call for the Commission to reflect.
Det andra kravet i punkt 4 är ett krav som kommissionen skall fundera på.
Here there is the call for the creation of a free-trade area with the US by 2015.
Här finns ett krav på skapandet av ett frihandelsområde med Förenta staterna 2015.
I support the rapporteur's call for investment in healthcare systems to be increased.
Jag stöder föredragandens krav på ökade investeringar i hälsovårdssystemen.
Then the victim should be able to call upon this compensation body in his own country.
Då skall den skadelidande kunna ta detta ersättningsorgan i anspråk sitt eget land.
To look the other way is to throw away our own rights and our claim to call ourselves civilised.
Att vända bort blicken är att kasta bort våra egna rättigheter och vårt anspråk på att kalla oss civiliserade.
Mr President, following Mr Souchet's superb speech, I would simply, in one minute, like to call for two things.
Efter min kollega Souchets utmärkta inlägg vill jag bara ta en minut i anspråk för att framföra två vädjanden.
There are ten roll-call votes for this particular session.
Det finns tio omröstningar genom upprop för det här specifika sammanträdet.
On page 11, my name should be alongside Mr Macartney's as abstaining in the roll-call vote.
På sidan 11 borde mitt namn stå bredvid Macartneys som avstående i omröstningen genom upprop.
We are confident that you will respond to that call: you have the capacity to do so.
Vi litar på att ni kommer att hörsamma detta upprop: ni har kapacitet att göra det.
The cost of a telephone call was extraordinarily high, and the quality of service was often poor.
Kostnaden för ett telefonsamtal var väldigt hög, och tjänstens kvalitet var ofta dålig.
I had a phone call from Bosnia-Herzegovina recently.
För en tid sedan fick jag ett telefonsamtal från Bosnien-Hercegovina.
Does MI6 record confidential conversations, and does it tap telephone calls?
Spelar MI6 in konfidentiella samtal och avlyssnar organisationen telefonsamtal?
call (also: cry, shout, whoop)
Det är ett rop efter verklig fred.
Var snäll och lyssna till deras rop.
These calls have also become increasingly topical.
Detta rop har blivit allt mer aktuellt.
call (also: claim, requirement)
I would like to say that the call for Yemen not to carry out the death sentence on juveniles is an example of the European Union's characteristic minimalist approach.
Jag vill påstå att fordran som riktas mot Jemen att man inte ska tillämpa dödsstraff mot ungdomsbrottslingar är ett exempel på EU:s karakteristiska minimalistiska inställning.
Additionally, some browsers may actually redirect before the JavaScript call from the code can be made.
Dessutom omdirigerar vissa webbläsare innan JavaScripts anrop från koden har gjorts.
One of the arguments to each of these _addItem calls is product name, which would allow you to specify the PDF being downloaded.
Ett av argumenten vid varje anrop av _addItem är produktnamnet, vilket ger dig möjlighet att ange vilken PDF-fil som hämtas.
_getTracker (shown in Step 1) must be placed on the page above the call to _linkByPost.
Spårningskoden i Google Analytics och anrop till _gat._getTracker (se steg 1) måste placeras på sidan ovanför anropet till _linkByPost.
call (also: collection)
It calls on Member States to swiftly adopt Commission proposals for directives on administrative cooperation and mutual assistance in the recovery of taxes and savings taxation.
Den uppmanar medlemsstaterna att snabbt anta kommissionens förslag till direktiv om förvaltningssamarbete och ömsesidigt stöd vid indrivning av skattefordringar och beskattning av sparande.
We came to know and admire him as a man dedicated to his calling, his work and to peace.
Vi kom att lära känna och beundra honom som en man som var trogen sin kallelse och sitt arbete och som kämpade för fred.
I think you came across convincingly - certainly in your first response just now - as you underlined the European calling of the Netherlands.
Jag tycker att ni var övertygande - särskilt i ert första svar nyss - när ni underströk Nederländernas europeiska kallelse.
call (also: buzz, phone call)
The calls for zero limit values can hardly be met by means of legislation alone.
Kraven på nollgränsvärden låter sig knappast uppnås enbart genom lagar.
So when I take a roll-call vote on the motion for a resolution, as your group has requested, a simple majority will be sufficient.
När jag låter begäran från er grupp, förslaget till resolution, gå till omröstning med namnupprop räcker det alltså med enkel majoritet.
What coherence do we have if we call for a collective effort but then allow countries to face difficulties on their own?
Vilken samordning har vi när vi uppmanar till en gemensam insats men sedan låter länderna själva lösa problemen?
call (also: shout)
call (also: lookup, look-up)
2. business
In addition, I have received a request for a roll call vote.
Dessutom har jag fått ett yrkande om omröstning med namnupprop.
However, I call upon the House to decide whether to agree to your request.
Jag skall dock överlåta åt kammaren att besluta i anledning av ert yrkande.
I emphatically support the rapporteur's call for a study of the actual implications of the initiative.
Jag stöder verkligen föredragandens yrkande på en undersökning om vilka följder initiativet verkligen kommer att få.
I would like to say that the call for Yemen not to carry out the death sentence on juveniles is an example of the European Union's characteristic minimalist approach.
Jag vill påstå att fordran som riktas mot Jemen att man inte ska tillämpa dödsstraff mot ungdomsbrottslingar är ett exempel på EU:s karakteristiska minimalistiska inställning.
call (also: claim, demand, request)

Context sentences for "call" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey call for the independence of Tibet and criticise my 'Middle Way Approach' .
De efterlyser ett oberoende för Tibet och kritiserar min "medelvägsinställning".
EnglishThat is why I wish to address the Council and to call on it to change its stand.
Därför vill jag vända mig till rådet och uppmana det att ändra sin inställning.
EnglishAround here when people have a problem, they don't call the mayor, they call me.
När folk här har problem, Så ringer dom inte polisen, Dom ringer mig i stället.
EnglishThey dispute the Polish-German border, and call for the creation of a IVth Reich.
De ifrågasätter den polsk-tyska gränsen och kräver bildandet av ett fjärde rike.
EnglishWe welcome President Saakashvili's decision to call early presidential elections.
Vi välkomnar president Saakashvilis beslut att utlysa ett förtida presidentval.
EnglishWe call on the Commission to present the conclusions of the thematic conferences.
Vi uppmanar kommissionen att sprida resultaten från de tematiska konferenserna.
EnglishI call upon Parliament to endorse this compromise tomorrow with a large majority.
Jag uppmanar parlamentet att stödja denna kompromiss med stor majoritet i morgon.
EnglishThe phenomenon we call globalisation is re-shaping our world view, as you say.
Den företeelse vi kallar globalisering ändrar, som ni säger, vår syn på världen.
EnglishI also call on the Council to set up a new operation, in parallel with Atalanta.
Jag uppmanar också rådet att sätta in en ny operation parallellt med Atalanta.
EnglishThey call for the independence of Tibet and criticise my 'Middle Way Approach '.
De efterlyser ett oberoende för Tibet och kritiserar min " medelvägsinställning ".
EnglishI welcome the call in the report for improved cooperation among the institutions.
Jag välkomnar uppmaningen i betänkandet att förbättra institutionernas samarbete.
EnglishIn this respect, too, I would call on the Commission to finally appoint someone.
Även i detta hänseende vill jag uppmana kommissionen att äntligen utse någon.
EnglishSo Parliament's call for stronger networks of cooperation is music to my ears.
Parlamentets efterlysande av starkare samarbetsnätverk gläder mig därför oerhört.
English   Mr President, if we are to vote now, I should like the vote to be by roll call.
   Herr talman! Om vi ska rösta nu vill jag att omröstningen sker med namnupprop.
EnglishI would like to call for additional funds to be earmarked for developing countries.
Jag skulle vilja begära att ytterligare medel öronmärks för utvecklingsländerna.
EnglishI call on the Commission to emphasise these issues in its dialogue with Russia.
Jag uppmanar kommissionen att framhäva dessa frågor i sin dialog med Ryssland.
EnglishThose who call it a modern form of slavery cannot be accused of exaggeration.
De som kallar det en modern form av slaveri kan inte anklagas för att överdriva.
EnglishTherefore, I call on the Commission to develop a new strategy for world trade.
Jag uppmanar därför kommissionen att utveckla en ny strategi för världshandeln.
EnglishI therefore call on Parliament to start preparing for this challenge right now.
Jag uppmanar därför parlamentet att börja förbereda sig för denna utmaning nu.
EnglishI call on the Commission to fulfil its obligations and take action accordingly.
Jag uppmanar kommissionen att fullgöra sina åtaganden och vidta lämpliga åtgärder.