"to call up" translation into Swedish

EN

"to call up" in Swedish

Similar translations for "to call up" in Swedish

up adverb
up adjective
Swedish
up preposition
Swedish
call noun
call sign noun

Context sentences for "to call up" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr President, the recent gas supply crisis is a wake-up call for the European Union.
Den senaste energiförsörjningskrisen är en tankeställare för Europeiska unionen.
EnglishAfter 11 September, the bombings in Madrid, London and Turkey are a wake-up call.
Efter den 11 september är bombningarna i Madrid, London och Turkiet en väckarklocka.
EnglishMr President, your report of March 2004 was a real 'wake-up call' for Romania.
Herr talman! Ert betänkande från mars 2004 var en verklig väckarklocka för Rumänien.
EnglishThe latter need a wake-up call, to ensure the Pyrenees do not become depopulated.
Dessa senare områden behöver få sig en tankeställare, så att Pyrenéerna inte avfolkas.
EnglishIt is time to give ourselves a reality check and to receive the wake-up call.
Det är dags att vi stämmer av med verkligheten och får oss en tankeställare.
EnglishThe call is being set up now and that is why you have to forgive me and let me go.
Samtalet kopplas upp nu och det är därför som jag ber er ursäkta mig och låta mig gå.
EnglishThe Russian-Ukrainian energy crisis served as a wake-up call for the European Union.
Den rysk-ukrainska energikrisen blev en väckarklocka för Europeiska unionen.
EnglishThe latter need a wake-up call, to ensure the Pyrenees do not become depopulated.
Men jag känner till ett land som ligger på 83 procent av snittinkomsten.
EnglishYou can then only choose commands that call up the page items allowed in HTML mode.
Då kan du bara utföra kommandon som leder till sidelement som är tillåtna i HTML-läge.
EnglishIn conclusion, this dispute has again been a real wake-up call for us all.
Sammanfattningsvis har den här tvisten ånyo varit en riktig väckarklocka för oss alla.
EnglishI welcome both the summit and the action plan as a wake-up call to our governments.
Jag välkomnar både toppmötet och handlingsplanen som en väckarklocka för våra regeringar.
EnglishThey have given us an important wake-up call to look at these issues more seriously.
De har gett oss en viktig signal om att vi bör vara mer uppmärksamma på de här frågorna.
EnglishWhat is meant by the call to 'come up with a new strategic concept'?
Vad menas med uppmaningen att ”utarbeta ett nytt, gemensamt strategiskt koncept”?
EnglishIf you call up the context menu of a selected slide, you will see the Show/Hide Slide command.
Om du öppnar snabbmenyn till en markerad dia ser du också kommandot Visa diabild.
EnglishFirst question: If I want to ask them to call up -- because they do hear them through the ear.
Första frågan: Om jag vill be dem ringa upp -- för de hör ju dem genom öronen.
EnglishThese disasters are clearly a wake-up call for us to take greater action.
Katastroferna är klart en väckarklocka för oss att vidta mer åtgärder.
EnglishThe current activities will at least have served as a wake-up call for Member States.
De aktuella åtgärderna kommer åtminstone att ha fungerat som väckarklocka för medlemsstaterna.
EnglishThat must be a wake-up call for us to do more for gender equality in the European Union.
Detta måste vara en tankeställare för oss om att vi måste göra mer för jämställdheten i EU.
EnglishThey were perhaps a wake-up call that allowed us to overcome many of our differences.
Händelserna var kanske en väckarklocka som fick oss att överbrygga många av våra motsättningar.
EnglishI decided to follow up the call directly by visiting Burma on 15 and 16 May.
Jag bestämde mig för att följa upp denna uppmaning direkt genom att besöka Myanmar den 15-16 maj.