EN

to can [canned|canned] {verb}

volume_up
1. general
What's more, these types of modifiable objects can be incorporated into presentations.
Objekt som du ändrar på detta sätt kan du förstås även lägga in i presentationer.
To set a border, you can also use the Borders icon on the object bar.
Du kan även lägga in en inramning genom att använda ikonen Inramning på objektlisten.
So we can do that here -- we can just put in a little search term.
. ~~~ Vi kan bara lägga in ett litet sökord.
2. American English, slang
Jag kan givetvis inte sparka honom.
Maybe there's something I could fire him for.
Det kanske finns nåt jag kan sparka honom för.
I do not believe we can resolve this matter by returning the proposal to the Committee on Legal Affairs.
Jag tror inte att vi kan sparka håll på bollen genom att skicka tillbaka förslaget till utskottet för rättsliga frågor.
Vad det kan göra är att anställa och avskeda chefer.
Vi kan inte avskeda hela kommissionen.
A monitoring centre cannot replace the political will to prevent big business sacking workers to make bigger profits.
Ett övervakningscentrum ersätter inte den politiska viljan att hindra de stora företagen från att avskeda för att få större vinst.
Hey, can you quit with this attitude so we can eat?
Kan du lägga av med den där attityden så vi kan äta?

Context sentences for "to can" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt can therefore be said that the European Central Bank has performed very well.
Det kan därför hävdas att Europeiska centralbanken har uträttat ett gott arbete.
EnglishAs the Commission's President, Mr Barroso, said, we can and should do much more.
Som kommissionsordförande José Manuel Barroso sa kan och bör vi göra mycket mer.
EnglishNo institution can be without criticism, without constructive criticism that is.
Ingen institution klarar sig utan kritik, det vill säga utan konstruktiv kritik.
EnglishFor all these diseases which today can be cured and eradicated, there are drugs.
I dag finns det läkemedel för alla dessa sjukdomar och de kan botas och utrotas.
EnglishWe should have answered the Commissioner, who asked: what can the Commission do?
Vi borde ha svarat kommissionsledamoten som frågade: Vad kan kommissionen göra?
EnglishBut it also helps producers, because then consumers can compare like with like.
Men den hjälper också producenterna, för då kan konsumenterna jämföra samma sak.
EnglishThe mistake made in that regard last winter can now be seen everywhere you look.
Det misstag som gjordes i det avseendet förra vintern märks nu var man än tittar.
EnglishThis is another example of European Realpolitik, which you can count us out of.
Det är ännu ett exempel på europeisk realpolitik som ni kan räkna bort oss från.
EnglishRisk-based controls - then how can we tell that a coal barge is smuggling people?
Riskbaserade kontroller - men hur kan vi veta att en kolpråm smugglar människor?
EnglishAfter very long negotiations, we have an agreement that my group can sign up to.
Efter långa förhandlingar har vi en överenskommelse som min grupp kan godkänna.
EnglishHonour killing is a hideous crime and we must do everything we can to combat it.
Hedersmord är avskyvärda brott och vi måste göra allt vi kan för att bekämpa dem.
EnglishI can only encourage the Commission to exert more pressure on the Member States.
Jag kan bara uppmana kommissionen att utöva mer påtryckningar på medlemsstaterna.
EnglishI believe we can make this contribution on several fronts at European level, too.
Jag anser också att vi kan arbeta för detta i ett flertal europeiska sammanhang.
EnglishIn that way, we should obtain a driving licence we can use in the rest of Europe.
På så sätt skulle vi få ett körkort som vi kan använda också i resten av Europa.
EnglishWe want this independent review, since this can also generate more transparency.
Vi vill ha denna oberoende granskning, eftersom det också kan skapa större insyn.
Englishthey can serve as an effective meeting point between universities and businesses;
De kan tjänstgöra som en effektiv mötespunkt mellan universiteten och företagen.
EnglishMr President, firstly can I completely concur with what Mr Sumberg has just said.
(EN) Herr talman! För det första instämmer jag helt i vad David Sumberg just sa.
EnglishThere can be no doubt about the importance of balance between these two pillars.
Det kan inte råda någon tvekan om hur viktig balansen är mellan dessa två pelare.
EnglishWith your support I believe we can achieve success at the Copenhagen Conference.
Med ert stöd tror jag att vi kan uppnå goda resultat vid Köpenhamnskonferensen.
EnglishI can accept a majority of your proposals either in their entirety or in spirit.
Jag kan godkänna de flesta av era förslag antingen i sin helhet eller andemening.