EN carcass
volume_up
{noun}

1. general

carcass (also: animation, bustle, existence, life)
carcass
carcass (also: body, frame, anatomy)
volume_up
kropp {comm. gen.}
Improved methods for removing specified risk material from bovine carcasses.
Förbättrade metoder för avlägsnande av särskilt riskmaterial från kroppar av nötdjur.
The same goes for ICCAT, where scientists have reviewed fin to carcass ratios but have not recommended an increase of the ratio.
Det samma gäller för ICCAT, där vetenskapsmän har granskat förhållanden mellan fenor och kroppar men inte rekommenderat någon ökning av förhållandet.
We discovered later that even in Luxembourg a cow was infected with bovine spongiform encephalopathy, and its carcass was also turned into meal.
Vi har upptäckt i efterskott att t.o.m. i Luxemburg hade en ko drabbats av galna kosjukan och att kroppen också hade använts till kadavermjöl.
carcass (also: foundation, frame, framework, hull)
volume_up
stomme {comm. gen.}
carcass (also: bottom, shell, body)
carcass (also: cadaver)
We obtained a total ban on all use of carcasses and parts of diseased animals either as protein meal or, above all, as fat.
Vi fick totalt stopp för all användning av kadaver och delar från sjuka djur, både som proteinmjöl och framför allt som fett.
While we cannot stop the meat being consumed, if animals are to be slaughtered, they must be slaughtered in their countries of origin and transported to other countries as carcasses.
Vi kan inte stoppa människor från att konsumera kött, men de djur som ska slaktas bör slaktas i ursprungslandet och transporteras till andra länder som kadaver.
In addition, we both think that the letters considered by the Commission for identifying carcasses are not the most appropriate, since they may give rise to confusion with the sex of the animal.
Dessutom anser vi båda att de bokstavsbeteckningar som kommissionen överväger för identifiering av kadaver inte är de lämpligaste, eftersom man kan blanda ihop dem med djurets kön.
carcass
volume_up
kroppshydda {comm. gen.}
carcass (also: fragment)
volume_up
spillra {comm. gen.}
carcass
volume_up
tomt skal {n} [fig.]
carcass (also: shell)
volume_up
byggnadsstomme {comm. gen.}
carcass
volume_up
djurkropp {comm. gen.}
carcass
volume_up
slaktkropp {comm. gen.}
carcass (also: cadaver)
volume_up
död djurkropp {comm. gen.}
carcass
volume_up
livhank {comm. gen.}
carcass
carcass

2. colloquial

carcass
volume_up
lekamen {comm. gen.}

Synonyms (English) for "carcass":

carcass
English

Context sentences for "carcass" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWould a carcass trade not be better for Europe to be considering?
Skulle det inte vara bättre för Europa att överväga en handel med slaktkroppar?
EnglishThat gives us full traceability of sheep on an individual basis from the farm of origin to carcass.
Det ger oss full enskild spårbarhet hos får från ursprungsanläggning till slakt.
EnglishSome people made the point that carcass transport should replace live animal transport.
Vissa personer menade att transporter av slaktkroppar borde ersätta transporter av levande djur.
EnglishAll forms of carcass are, as recommended by the author, authorized for support.
Som föredraganden redan har rekommenderat, så skall alla slag av slaktkroppar omfattas av de befrämjande åtgärderna.
EnglishThat gives us full traceability of sheep on an individual basis from the farm of origin to carcass.
Det ger ingen grund för kontroll av skrapie eller genotypning, som måste baseras på enskild identifiering.
EnglishIt is only in cigarette filters, car tyres and such like that carcass fat will be permitted to be used in the future.
Det är bara i cigarettfilter, bildäck och liknande som kadaverfett får användas i framtiden.
EnglishI would like to see the live trade ultimately replaced by a carcass trade, with animals slaughtered locally.
Jag skulle vilja att transporten av levande djur till slut ersätts av handel med kött, där djuren slaktas lokalt.
EnglishThe transportation of meat should be in carcass form and not 'on the hoof' where animals can and do suffer very greatly.
Transporten av kött skall ske i form av slaktkroppar och inte "på hov" , där djur kan lida väldigt mycket och också gör det.
EnglishThe transportation of meat should be in carcass form and not 'on the hoof ' where animals can and do suffer very greatly.
Transporten av kött skall ske i form av slaktkroppar och inte " på hov ", där djur kan lida väldigt mycket och också gör det.
English- Amendment 1 which would suspend any change in the fin to carcass ratio pending a review; (…)
– Enligt ändringsförslag 1 skulle en eventuell förändring av förhållandet mellan fenornas vikt och den färska vikten skjutas upp i väntan på granskning; (…)
EnglishSecondly, the place of slaughter is obviously a piece of information I can provide at an abattoir, and I can also state where the carcass was cut up.
För det andra vet man på slaktorten var djuret slaktades, och det går även att fastställa var det styckades.
EnglishI would like to see the live trade ultimately replaced by a carcass trade, with animals slaughtered locally.
I de fall det är nödvändigt att transportera levande djur hoppas jag att vi till sist kommer att få en lagstiftning som är både fast och rättvis för industrin.
EnglishThe same goes for ICCAT, where scientists have reviewed fin to carcass ratios but have not recommended an increase of the ratio.
Det samma gäller för ICCAT, där vetenskapsmän har granskat förhållanden mellan fenor och kroppar men inte rekommenderat någon ökning av förhållandet.
EnglishWe discovered later that even in Luxembourg a cow was infected with bovine spongiform encephalopathy, and its carcass was also turned into meal.
Vi har upptäckt i efterskott att t.o.m. i Luxemburg hade en ko drabbats av galna kosjukan och att kroppen också hade använts till kadavermjöl.
EnglishI must say to start with, that it is a Union objective to do away with the live transport of slaughter cattle in favour of carcass exports.
Jag måste på förhand säga att det principiellt skall vara en strävan och ett mål för unionen att inställa transporter av slaktboskap till förmån för köttexport.
EnglishI abstained on the poultry carcass issue, primarily because I believe there is evidence to refute the claims that we need to keep the ban in place.
Jag lade ner min röst i ärendet om slaktkroppar av fjäderfä, framför allt på grund av att jag anser att det finns skäl att tillbakavisa påståendena om att vi måste behålla förbudet.
EnglishWe have also seen that the export of carcass meat is favoured over that for live slaughter cattle, receiving much higher export subsidies.
Vidare kan man fastställa att köttexporten har gynnats på bekostnad av export av levande nötboskap för slakt, och exportsubventionering för slaktade halva djur mycket mer än levande nötboskap.