EN card
volume_up
{noun}

1. general

card (also: photo, picture, view)
But the card has been played, and now it is up to the Commission to make a move.
Men lagt kort ligger, och det är dags för kommissionen att hantera detta kort.
When I put one card at a table -- look, it's not one card.
När jag delar ut ett kort på bordet... Kolla, det är inte ett kort.
In Portugal, an identity card, passport or citizen's card number will need to be included.
I Portugal måste ett id-kort, pass eller medborgarens id-kortnummer uppvisas.
One way of achieving this is by ensuring that different payment devices and systems can handle all the various cards and programs.
De skapas bland annat genom att olika betalningsmaskiner och -system accepterar olika kort och olika program.
Furthermore, an additional call for proposals under the 2003 CARDS regional programme is due to be issued soon.
Vidare skall ytterligare en inbjudan att lämna förslag inom ramen för Cards regionala program 2003 utfärdas inom kort.
The EU CARDS programme is of the utmost importance in this situation, as, without a system of administration that functions properly, nothing works.
Betydelsen av EU: s Card-program intar här en nyckelposition, eftersom inget fungerar utan välfungerande administration.
This is why the latest communication from the Commission on multilingualism rightly describes our linguistic diversity as a trump card.
I kommissionens senaste meddelande om flerspråkighet beskriver man därför med rätta vår språkliga mångfald som ett trumfkort.
card (also: bill, chart, list, register)
volume_up
lista {comm. gen.}
card
volume_up
konstig typ {comm. gen.}
card (also: character)
volume_up
lustig person {comm. gen.}
card
volume_up
ullkam {comm. gen.}
card (also: playing card)
There are 120 different possibilities, to pick a sequence of 3 playing cards out of 6 playing cards.
Det finns 120 olika möjligheter att bland 6 spelkort dra en följd av 3 kort.
There are 216 different possibilities to put a sequence of 3 playing cards together out of six playing cards if every card is returned before the next one is drawn.
Det finns 216 olika möjligheter att bland 6 spelkort dra en följd av 3 kort om Du lägger tillbaka varje draget kort igen innan Du drar nästa.

2. colloquial

We have international payment systems such as credit cards, and firms that handle financial transfers.
Det finns internationella betalningssystem i form av kreditkort samt företag som hanterar överföringar av pengar.
If you talk to police officers they will tell you that this company card is the only way of effecting systematic checks on undertakings.
Om man talar med poliser får man höra att detta företagsintyg är den enda möjligheten att systematiskt genomföra kontroller i företagen.
Companies apply to the Tax Board to register for corporation tax (corporate tax card (F-skattsedel), value-added tax (VAT) och employer's contributions.
Hos Skatteverket ansöker företag om registrering för företagsskatt (F-skattsedel), mervärdesskatt (moms) och arbetsgivaravgifter.

3. American English

card (also: plate, sign, signpost)
volume_up
skylt {comm. gen.}
card (also: bill, placard, plate, poster)
volume_up
affisch {comm. gen.}

Context sentences for "card" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn reality, the Blue Card may cause developing countries great intellectual damage.
I verkligheten kan blåkortet orsaka utvecklingsländerna stor intellektuell skada.
English(DE) Madam President, I would like to use the blue card simply to rectify one point.
(DE) Fru talman! Jag skulle vilja använda blåkortet för att korrigera en detalj.
EnglishIt really is time for a standard European driving licence in credit-card format.
Det är verkligen dags för ett standardiserat EU-körkort i kreditkortsformat.
EnglishI do not know if I can do that now - that is what my blue card was based on.
Jag vet inte om jag kan göra det nu - det var därför jag höll upp det blå kortet.
EnglishA card security system has been set up by the Commission’s Joint Research Centre.
Ett kortsäkerhetssystem har inrättats av kommissionens gemensamma forskningscentrum.
EnglishSo they used a national student ID card which was valid but this was refused.
Så de använde en giltig nationell studentlegitimation, men denna godtogs inte.
EnglishThe US has demonstrated this with the Green Card scheme it launched in the past.
Förenta staterna har visat detta med sitt system med Green Card som infördes tidigare.
EnglishThe 'Blue Card' and circular migration are an initial step in the right direction.
Det ”blåa kortet” och cirkulär migration är ett första steg i rätt riktning.
EnglishThe European Health Insurance Card covers its holders for 'essential health care'.
Det europeiska sjukförsäkringskortet ger innehavaren rätt till ”nödvändig sjukvård”.
Englishto initialize this card, you must enter the Administration or Site Security Password.
initiera kortet måste du ange lösenordet (Administratör eller Webbplatssäkerhet).
EnglishYou must apply for your card with the authority of the country where you are insured.
Du måste ansöka om kortet hos försäkringskassan i det land där du är försäkrad.
EnglishSo, when you raise a blue card, unfortunately I cannot always give the floor to you.
När ni viftar med det blå kortet kan jag därför inte alltid tilldela er ordet.
EnglishThe Commission proposal for a social security card is lacking in substance.
Här saknar kommissionens förslag om socialförsäkringskortet egentligt innehåll.
EnglishIn addition they have removed the address and date of birth from the back of the card.
Dessutom har de tagit bort adress och födelsedatum från baksidan av tillståndet.
EnglishThis tab contains all personal data that is to appear on your business card.
Under den här fliken finns alla personliga data som ska visas på visitkortet.
EnglishStrict observance of the Treaty is the best visiting card the euro could have.
En strikt trohet mot fördraget är det bästa kännetecknet för den nya euron.
EnglishBlue card questions on a personal comment under Rule 151 are not permitted.
Blåkortsfrågor om en personlig kommentar enligt artikel 151 är inte tillåtna.
EnglishI feel that, in this field, they are playing the national sovereignty card too rigidly.
Jag anser att de på det här området överdriver vikten av nationell suveränitet.
EnglishUm, I'm sorry, miss, but my computer shows that your credit card's been, um, canceled.
Ursäkta miss, men min dator säger att...... ert kreditkort har blivit... indraget.
EnglishWe need to be consistent in our exercise of the right to ask a blue-card question.
Vi måste vara konsekventa i utövandet av rätten att ställa blåkortsfrågor.