EN

careful {adjective}

volume_up
I will give very careful consideration to all your useful comments and ideas.
Jag kommer att ta noggrann hänsyn till alla era användbara kommentarer och idéer.
Clear legislation and careful control of this are yet other tools.
En tydlig lagstiftning och en noggrann kontroll av denna är ytterligare redskap.
The agreement on ethics reflects a careful and responsible balance.
Överenskommelsen om etik återspeglar en noggrann och ansvarsfull balans.
In this we must be careful to strike the right balance between two requirements.
Beträffande detta måste vi vara noggranna med att hitta rätt balans mellan två krav.
We will need to be very careful and conscientious in giving that approval.
Vi måste vara mycket noggranna och samvetsgranna när vi ger vårt godkännande.
In conclusion, I thank Parliament for its careful scrutiny of this document.
Sammanfattningsvis tackar jag parlamentet för dess noggranna prövning av detta dokument.
careful (also: decent, neat, proper, round)
The Commission is currently undertaking a careful assessment of the consequences of the WTO process.
Kommissionen gör för närvarande en ordentlig utvärdering av följderna av WTO-förfarandet.
The somewhat complicated and long-winded reply that I gave is based on a fairly careful analysis of the situation.
Det något komplicerade och långrandiga svar som jag gett bygger på en ganska ordentlig analys av läget.
That is obviously something which needs very careful consideration.
Detta är uppenbarligen något som bör övervägas ordentligt.
It requires careful planning, training and not least funding.
Det krävs omsorgsfull planering, utbildning och inte minst finansiering.
The sector is under pressure and we are expected to take a careful approach.
Sektorn är pressad, och vi förväntas föra en omsorgsfull politik.
The question of mandatory origin labelling is very important and needs careful assessment.
Frågan om obligatorisk ursprungsmärkning är mycket viktig och kräver en omsorgsfull bedömning.
This compromise solution was arrived at after careful negotiations over many months.
Man kom fram till denna kompromisslösning efter grundliga förhandlingar under loppet av flera månader.
We must be careful not to close our borders before we have conducted thorough analyses.
Vi måste se till att vi inte stänger gränserna utan grundliga analyser.
The Commission will now take careful stock of the situation and prepare a forward-looking initiativeto take on that challenge.
Vi måste föra en grundlig debatt om finanspolitiken i en vidare ram för att allmänt kunna kontrollera och samordna den ekonomiska politiken.

Context sentences for "careful" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is not a matter of subsidiarity, which we are extremely careful to respect.
Detta handlar inte om subsidiaritet, som vi är mycket noga med att respektera.
EnglishCommissioner Figeľ is here, so I am sure that he has taken careful note of that.
Kommissionsledamot Ján Figeľ är här och jag är säker på att han noterat detta.
EnglishThey will lead to a more careful approach to the preparation of crisis scenarios.
Resultatet kommer att bli en försiktigare hållning när krisscenarier upprättas.
EnglishWe must be very careful to communicate exactly what the EU project is all about.
Vi måste vara mycket noga med att exakt förmedla vad hela EU-projektet handlar om.
EnglishThis is a complex and multi-dimensional issue and requires careful consideration.
Detta är en invecklad och flerdimensionell fråga som kräver noggrant övervägande.
EnglishWe want to be careful with new laws; businesses complain of too much regulation.
Vi vill vara försiktiga med nya lagar, företag klagar över för mycket regleringar.
EnglishSome of the issues raised are much more complex, and merit careful consideration.
Några av frågorna som väckts är mer komplicerade och kräver noggrant övervägande.
EnglishThat is why the nuclear industry has to be more careful than other industries.
Det är därför kärnkraftsindustrin måste vara mer försiktig än andra industrier.
EnglishWe must therefore be extremely careful when passing on this message to society.
Vi måste alltså vara mycket försiktiga när vi sänder detta budskap till samhället.
EnglishWe have to be very careful that we do not do the same with the car industry.
Vi måste vara väldigt försiktiga så att det inte blir likadant med bilindustrin.
EnglishWe are also for the first time taking a careful step towards full harmonisation.
För första gången tar vi också ett försiktigt steg mot en fullständig harmonisering.
EnglishWe have to be careful, though, not to consider these things from one angle alone.
Vi måste dock akta oss för att betrakta dessa händelser ur bara en synvinkel.
EnglishHow careful must Mrs Fischer Boel be if she is not to take the wrong decisions?
Hur försiktig måste Mariann Fischer Boel vara för att inte fatta fel beslut?
EnglishPeople need to be extremely careful how they treat other people in this Chamber.
Vissa personer måste vara försiktiga med hur de behandlar andra människor i kammaren.
EnglishSpeedier sanctions and careful drafting of laws will enable us to solve this problem.
Med snabbare sanktioner och noggrant utarbetade lagar kan vi lösa detta problem.
EnglishThere will be implications that will require careful examination by regulators.
Följderna av allt detta kommer att behöva granskas noggrant av tillsynsmyndigheterna.
EnglishMr President, our rapporteur has done a very careful and very thorough job.
Herr talman! Vår föredragande har gjort ett mycket noggrant och grundligt arbete.
EnglishMarkets can only be opened up gradually when a more careful approach is required.
Marknaderna kan bara öppnas gradvis när det krävs en försiktigare strategi.
EnglishThe Council is taking a very careful approach to the qualitative criteria.
Rådet har en mycket försiktig strategi när det gäller det kvalitativa kriteriet.
EnglishThis instrument already owes a great deal to Parliament's careful scrutiny.
Detta instrument har redan parlamentets ingående granskning att tacka för mycket.