EN careless
volume_up
{adjective}

careless (also: cool, incautious, negligent, slap-dash)
The strange thing is that seldom has such a radical decision been taken in such a careless way.
Det underliga är framför allt att ett sådant genomgripande beslut kommit till på ett sådant vårdslöst sätt.
I trust that everyone will agree that the careless use of pesticides is dangerous both for man and the environment.
Jag är säker på att alla kommer att hålla med om att vårdslös användning av bekämpningsmedel är farligt både för människan och för miljön.
careless (also: negligent, remiss, slapdash, slipshod)
However, it is careless of the Commission and the Council to have omitted to submit the report to Parliament.
Det är emellertid ett bevis på slarvighet från kommissionens och rådets sida att ha försummat att lägga fram förslaget för parlamentet.
This is said to be due to filters being replaced too infrequently, leakage of battery acid on account of careless handling of materials, etc.
Detta orsakas av att filtren inte byts ut tillräckligt regelbundet, att batterisyra läcker ut på grund av slarvig hantering av materialet osv.
Such a careless use of terms does not belong in a legal text, in which, moreover, definitions have to be laid down and the framework of criminal law agreed.
Ett så slarvigt bruk av begrepp passar inte i en lagtext i vilken definitionerna märk väl måste slås fast och den straffrättsliga ramen utarbetas.
careless (also: unmindful)
careless (also: irresponsible, unresponsive)
careless (also: incautious, indiscreet, unwary)
careless (also: imprudent, negligent, unattentive)
careless (also: heady, rash, reckless, unthinking)
careless (also: cheerful)
careless
careless (also: bland, casual, flippant, lackadaisical)
This is an irritatingly inaccurate and careless statement.
Detta uttryck är pinsamt luddigt och nonchalant.
It was a difficult task in that we were working on a temporary basis with a Council that was often careless, heedless and given to putting off addressing or resolving issues until the last minute.
Det var en svår uppgift eftersom vi tidvis arbetade med ett råd som ofta var nonchalant, tanklöst och väntade med att ta upp eller lösa frågor till sista minuten.
careless (also: unfocused)

Synonyms (English) for "careless":

careless
English

Context sentences for "careless" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is true that the Russian banks, which are weak and fragmented, have been careless.
Visst har de ryska bankerna, som är svaga och splittrade, varit oförsiktiga.
EnglishThere must be no careless action regarding a new 'European Gold Coast'.
Det får inte bli något vårdslöst agerande när det gäller en ny europeisk guldkust.
EnglishCareless lorry drivers are driving into traffic queues because their reactions are too slow.
Ouppmärksamma förare kör in i bilköer för att deras reaktionsförmåga är för långsam.
EnglishThe most important factor was the excessively careless lending of money by private banks.
Den viktigaste faktorn har varit det privata bankväsendets lättsinniga utlåning av pengar.
EnglishIf children are careless about their diet, there is an increased risk of malnutrition.
Om barnen slarvar med sin kost ökar risken för undernäring.
EnglishIf, however, we are careless and this hammer drops on our foot, then we shall be able to walk no further.
Men om vi slarvar och tappar hammaren på foten, kommer vi inte att kunna gå längre.
EnglishCareless expansion of public expenditure will result in problems regardless of the choice of currency.
Slapp offentlig utgiftsexpansion kommer att leda till problem oavsett val av valutasystem.
EnglishThe strange thing is that seldom has such a radical decision been taken in such a careless way.
Det underliga är framför allt att ett sådant genomgripande beslut kommit till på ett sådant vårdslöst sätt.
EnglishMoreover, the report is full of careless formulations.
Dessutom är betänkandet fullt av vårdslösa formuleringar.
EnglishIt is careless and erroneous to ascribe every sign of Euroscepticism to previous enlargements and fatigue.
Det är vårdslöst och falskt att skylla varje tecken på euroskepticism på tidigare utvidgningar och trötthet.
EnglishAll in all, due to political imbalance and careless use of language, recital K is completely inappropriate.
Allt sammantaget är skäl K på grund av den politiska obalansen och det odiplomatiska ordvalet fullständigt fel.
EnglishHowever, it is careless of the Commission and the Council to have omitted to submit the report to Parliament.
Det är emellertid ett bevis på slarvighet från kommissionens och rådets sida att ha försummat att lägga fram förslaget för parlamentet.
EnglishIt was a difficult struggle, and the careless Swedish translation was just the last straw.
Vägen dit var svår och den eftersatta översättningen till svenska var liksom bara pricken över i: et.
EnglishThe opposition, along with various non-governmental organisations and individual citizens, have complained about careless governance in different cases.
Oppositionen, tillsammans med olika icke-statliga organisationer samt enskilda medborgare, har klagat över olika fall av vårdslöst styre.
EnglishIn the fight against fraud and the careless handling of European monies, we must rely far more on cooperation with national parliaments.
Vid bekämpandet av bedrägerier, i samband med den slarviga hanteringen av EU-medel, måste vi i större omfattning samarbeta med de nationella parlamenten.
EnglishSuch a careless use of terms does not belong in a legal text, in which, moreover, definitions have to be laid down and the framework of criminal law agreed.
Ett så slarvigt bruk av begrepp passar inte i en lagtext i vilken definitionerna märk väl måste slås fast och den straffrättsliga ramen utarbetas.
EnglishMassive sums have been spent to save careless banks: I feel that spending on 23 million small and medium-sized enterprises can only be an asset.
Stora summor har utbetalats för att rädda oaktsamma banker. Jag anser att det inte kan vara något annat än en tillgång att satsa på 23 miljoner små och medelstora företag.
EnglishRegrettably, technical progress has made us grow careless, with the result that buildings are ever more frequently erected in ever closer proximity to flood-prone areas.
Genom den tekniska utvecklingen har vi blivit alltmer oaktsamma, vilket har lett till att vi i allt större omfattning uppför byggnader allt närmare områden som drabbas av översvämningar.
EnglishA careless attitude towards sanctions against EU partners is a worrying development, giving rise to fears that our Europe of Law will slowly turn into a Europe of the Law of the Jungle.
Ett lättsinnigt umgänge med sanktioner mot parter i EU är en oroande utveckling, som gör att man kan befara en att rättsstatens Europa driver iväg och blir ett Europa med den starkares rätt.