"cargo" translation into Swedish

EN

"cargo" in Swedish

SV

EN cargo
volume_up
{noun}

cargo (also: baggage, burden, shipment, pack)
volume_up
last {comm. gen.}
They are especially threatening to the safety of vessels, their cargo, passengers and crew.
De utgör ett särskilt hot mot fartygens säkerhet, deras last, passagerare och besättning.
Those ships are dry cargo ships, they are not war vessels.
Dessa fartyg är avsedda för torr last, de är inga krigsfartyg.
The movement of this dangerous cargo at this time is spitting in the face of the victims of September 11.
Att förflytta denna farliga last just nu är att spotta offren för den 11 september i ansiktet.

Synonyms (English) for "cargo":

cargo

Context sentences for "cargo" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt involves applying the measures to cargo ships as well as to passenger ships.
Det innebär att tillämpa åtgärderna på lastfartyg i samma mån som på passagerarfartyg.
EnglishI even shipped cargo to Afghanistan when they were fighting my fellow Soviets.
Jag försåg till och med Afghanistan när de krigade med mitt hemland Sovjet.
EnglishCuriously, the exact composition of the cargo has still not been clarified.
Märkligt nog är man fortfarande inte klar över lastens exakta sammansättning.
EnglishWhy not let the NS-cargo/ DB-cargo combination compete directly with SNCF.
Varför inte låta kombinationen NS-cargo / DB-cargo konkurrera direkt med SNCF?
EnglishThis is why Brussels has targeted port services, cargo-handling, pilots and dockers.
Därför har EU riktat in sig på hamntjänster, godshantering, lotsar och hamnarbetare.
EnglishIt is no longer only the intention to shift cargo, but to improve every modality.
Syftet är inte längre att endast byta lasten, utan att förbättra vartenda transportsätt.
EnglishFreight services, or cargo handling, should simply remain in the directive.
Tjänster vid lastning, lasthantering, bör helt enkelt bli kvar i direktivet.
EnglishThe companies responsible, the ship and the cargo owners must pay up for their negligence.
Ansvariga företag, båtens och fraktens ägare, måste betala för sin försumlighet.
EnglishThose ships do not contain any more toxic materials than any other normal cargo ship.
Dessa fartyg innehåller inte fler giftiga material än något annat normalt lastfartyg.
EnglishWhy not let the NS-cargo/DB-cargo combination compete directly with SNCF.
Varför inte låta kombinationen NS-cargo/DB-cargo konkurrera direkt med SNCF?
EnglishSuch is the case in my country, where a cargo vessel has caused the death of a fisherman.
Så är det till exempel i mitt land där ett lastfartyg har förorsakat en fiskares död.
EnglishIf these traces are not from an EU-authorised variety, the cargo is not allowed to unload.
Om dessa spår inte kommer från en EU-godkänd sort får lasten inte lastas av.
EnglishVery often, seaports are the first and last ports of call for cargo in Europe.
Kusthamnarna är ofta start- och slutpunkt för lasttrafiken i Europa.
EnglishPort reception facilities for ship-generated waste and cargo residues
Mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester från fartyg
EnglishThey have been tied up for five days now and their cargo is not being moved.
De har nu suttit fast i fem dagar och varorna kan inte transporteras.
EnglishCargo handling and pilotage, based on national rules, should be included, absolutely.
Vi måste absolut få med att lasthanteringen och lotsningen skall ske enligt nationella regler.
EnglishThe companies responsible, the ship and the cargo owners must pay up for their negligence.
De ansvariga företagen, fartyget och ägarna till lasten måste betala för sin försumlighet.
EnglishMillions more lost their lives during the slave hunt or one of the infamous cargo ships.
Ytterligare några miljoner omkom under slavjakten eller på ett av de beryktade lastfartygen.
EnglishThe VVD is against including the cargo handling services in this directive.
VVD är emot att ta med lasthanteringstjänster i detta direktiv.
EnglishMy British colleagues could then accept the inclusion of cargo handling without any concern.
Mina brittiska kolleger skulle gott kunna godkänna medtagandet av lasthanteringen utan oro.