EN carry-on
volume_up
{noun}

  1. general
  2. British English, colloquial

1. general

2. British English, colloquial

carry-on (also: bother, brawl, dispute, flare-up)
This is a debating chamber where democracy rules, and there is no need for a carry-on such as we witnessed this morning for the benefit of the TV cameras.
Det här är en debattkammare där demokratin styr, och det finns inget behov av ett sådant bråk som vi bevittnade i morse framför tv-kamerorna.
carry-on
carry-on (also: carryings-on, carrying-on)
volume_up
oväsen {o.sg.}

Context sentences for "carry-on" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English   After that short interlude, we will now be able to carry on with our votes.
   – Efter detta korta mellanspel kommer vi nu att kunna fortsätta omröstningen.
EnglishThe proposal from Mr Cunha, however, will be almost impossible to carry through.
Ett mer långtgående förslag än Cunhas anser jag dock knappast är genomförbart.
EnglishWe have arrived at a point where newspapers carry on regular commercial trade.
Vi har kommit till en punkt där tidningar sysslar med regelrätt handel av varor.
EnglishIt is not enough to carry out social impact assessments of European legislation.
Det räcker inte att göra sociala konsekvensanalyser av europeisk lagstiftning.
EnglishFurthermore, Serbia must continue with reforms under way and carry out new ones.
Vidare måste Serbien fortsätta med de reformer som inletts och genomföra nya.
EnglishIndeed, we have a right to carry out this process; it is conferred by the treaties.
Faktum är att vi har rätt att genomföra denna process. Den grundas på fördragen.
EnglishI therefore welcome the fact that you wish to carry out an independent review.
Jag välkomnar därför det faktum att ni vill genomföra en oberoende granskning.
EnglishCan we ask Mr Füle to carry out an investigation into honour killings in Turkey?
Kan vi be Stefan Füle att genomföra en undersökning om hedersmord i Turkiet?
EnglishYou spoke about the Danube, but it is simply not enough to carry out studies.
Ni talade visserligen om Donau, men man får inte nöja sig med att göra studier.
EnglishI also want to emphasise what Mr Harbour said about the 'must carry ' principle.
Jag vill också understryka vad Malcolm Harbour sade om principen must carry.
EnglishI want to carry in my heart forever the key word of the Olympics -- passion.
Jag vill alltid bära med mig, i hjärtat, nyckelordet från olympiaden – passion.
EnglishThey failed to carry out such screening, which, in our view, was a requirement.
De lät bli att göra en sådan behovsbedömning, vilket enligt vår mening var ett krav.
EnglishIt is now time for us to carry out an interim review of the aid effort in Haiti.
I det här läget bör vi göra en interimsöversyn över stödinsatserna i Haiti.
EnglishYou have expressed your intention to carry out what you call new economic reforms.
Ni har uttryckt avsikter om att ta itu med vad ni benämner nya ekonomiska reformer.
EnglishIt is inevitable that they will carry equipment which is synchronised with Galileo.
Det är svårt att förhindra att det finns system som är synkroniserade med Galileo.
EnglishWe considered it opportune to carry out this alignment as proposed by Parliament.
Vi ansåg att det var lämpligt att genomföra den anpassning som parlamentet föreslog.
EnglishI also want to emphasise what Mr Harbour said about the 'must carry' principle.
Jag vill också understryka vad Malcolm Harbour sade om principen must carry.
EnglishAnd I carry this around as a symbol, really, of the challenge and also the hope.
Och jag bär denna omkring som en symbol för utmaningen men också för hopp.
Englishit may carry out any other financial operation linked with its objectives.
Den får företa varje annan finansiell transaktion inom ramen för sina uppgifter.
EnglishEvidently, the European Union must carry out a political assessment of the sanctions.
Europeiska unionen måste naturligtvis göra en politisk bedömning av sanktionerna.