EN

case {noun}

volume_up
1. general
This is a case where a little momentum needs to be imparted.
Här gäller det att få igång en dynamisk process.
In any case, the spring European Council marks the beginning, not the end, of the process.
I vilket fall som helst innebär Europeiska rådets vårmöte inledningen, och inte slutet, på denna process.
That is something we have in any case learned from this process.
Det har vi i alla fall lärt oss av denna process.
case (also: affair, article, asset, cause)
volume_up
sak {comm. gen.}
As usual, Mrs Cederschiöld makes a very compelling argument for her case.
. – Charlotte Cederschiöld argumenterar som vanligt mycket övertygande för sin sak.
This was also the case for a number of members of the national parliaments.
Samma sak gällde för en mängd ledamöter i de nationella parlamenten.
This may also be the case with the Balkan countries, where it is clear who our partners are.
Samma sak kan gälla Balkanländerna, där det finns självklara samtalspartner.
In these circumstances there would be no case whatsoever for the Helms-Burton Act.
Under dessa förhållanden skulle det inte föreligga något mål för Helms-Burton-lagen.
The Commission's main aim in this case is to rapidly mobilise these funds.
Kommissionens främsta mål i den här frågan är att snabbt uppbåda resurser.
Therefore we will continue with this case, and the statement of objection is under preparation.
Därför fortsätter vi med detta mål, och ett reservationsuttalande förbereds.
In one case a mortgage company operating in Ireland since 2005 has already repossessed 30 homes.
I ett fall hade ett hypoteksföretag som verkade på Irland redan återtagit 30 hus sedan 2005.
Those of us from Parliament who visited Darfur in 2004 saw with our own eyes razed houses scattered with empty shell cases.
De av oss från Europaparlamentet som besökte Darfur under 2004 såg med egna ögon hus som jämnats med marken blandat med tomma skal av hus.
With this regulation, we are helping to construct the European home, in this case in a virtual form.
Vi bygger med denna förordning på det europeiska huset, nämligen i virtuell form.
This is not the case with the associated Mediterranean countries in question.
Det är inte fallet för de associerade Medelhavsländerna i fråga.
This is not entirely theoretical as the case of the Danish cartoons illustrates.
Detta är inte en helt teoretisk fråga som fallet med de danska teckningarna visar.
Concerning your second question about the case law of the European Court of Justice.
Din andra fråga, Europeiska gemenskapernas domstols rättspraxis.
Finally, the burden of proof may be reversed on a case-by-case evaluation.
Slutligen kan bevisbördan omvändas vid utvärderingar från fall till fall.
This will depend very much on the subject and activity from case to case.
Detta kan bero väldigt mycket på sakfrågan och aktiviteten från fall till fall.
The principle of case-by-case assessment must apply for agriculture.
Inom jordbruket måste principen om en bedömning från fall till fall gälla.
It is not an urgent case and it is not even a 'breach of the Rule of Law' case.
Det är inte ett brådskande ärende och det är inte ens ett ärende som ”bryter mot rättsordningen”.
1.Is the case of Rizana Nafeek still being actively followed by the Commission?
1.Följs Rizana Nafeeks ärende fortfarande aktivt av kommissionen?
This was a case comparable to Kralowetz, but on a smaller scale.
Detta ärende var jämförbart med Kralowetz, även om det inte var lika allvarligt.
In such a case, this major heading that cohesion policy represents is also extremely important.
I detta läge är den mer övergripande rubrik som sammanhållningspolitiken representerar också oerhört viktig.
Anti-dumping cases - state of play and prospects (debate)
Antidumpningsärenden - läge och framtidsutsikter (debatt)
I take careful note of the concerns expressed here about specific cases in the energy sector.
Jag har ingen information i detta läge, så jag kan inte diskutera dem.
This case has not, in any case, been brought up in the Council of the European Union.
Denna händelse har för övrigt inte tagits upp i Europeiska unionens råd.
The tragic case of Marie Trintignant is no isolated incident.
Marie Trintignants tragiska fall är ingen enstaka händelse.
Moreover, in case train use declined, Switzerland was to be granted a protective clause.
Schweiz skall dessutom beviljas en skyddsklausul i händelse av en nedgång i järnvägens godstransporter.
case (also: affair, business, concern, deal)
In any case, the affair also teaches us a lesson for the future.
Hur som helst lär oss denna affär också en läxa inför framtiden.
Recent press reports have highlighted a worrying case involving the Polish minority in Belarus.
De senaste medieuppgifterna talar om ännu en oroande affär som rör den polska minoriteten i Vitryssland.
In Denmark, we had a case concerning the Great Belt bridge, where the loan was rather too large.
I Danmark var det en affär kring bron över Stora Bält, där man hade fått ett litet för stort lån.
case (also: packet, pack, ash)
volume_up
ask {comm. gen.}
As I have already said, the request would be made on a case-by-case basis.
Som jag redan har sagt skulle man ta ställning till en begäran från fall till fall.
It means that, in this case, we speak with one voice.
Det är goda nyheter, för därigenom stärker vi vår ställning.
We must also occupy a stronger position than is currently the case in terms of the way we cooperate.
Vi måste också nå en starkare ställning än i dag när det gäller vårt sätt att samarbeta.
case (also: bag, carrier, carrier bag)
In their case, the physical state of the housing is worrying.
I deras fall är husens fysiska tillstånd oroande.
Is it not the case that to defend this state of affairs means an embarrassing humiliation with regard to one's own ideology?
Är det ideologiskt förödmjukande för dem om de inte försvarar sakernas tillstånd?
If that is the case we have to ask if there is the political will to sustain a free market in permits.
Om så är fallet måste vi fråga oss om det finns någon politisk vilja att tillämpa en fri marknad för tillstånd.
case (also: cabinet, chest, container, tray)
volume_up
låda {comm. gen.}
Ta in en låda Grönstedt till mig.
An agreement should not hang on a case of tomatoes.
Dessa jordbruksprodukter, Aelvoet har redan sagt det, ett avtal får ändå inte haka upp sig på en låda tomater.
And an equal footing, in this particular case, means parity.
Ett jämbördigt förhållande är i det här fallet det samma som lika möjligheter.
Indeed, ‘as long as this is the case there will never be a ‘single currency’.
Så länge som detta förhållande råder kommer valutan sannerligen inte att vara en verkligt ”gemensam” valuta.
In any case, everyone is now aware that we need to be more careful in our dealings with nature.
Under alla omständigheter är alla i dag medvetna om att vi måste vara mer försiktiga i vårt förhållande till naturen.
case
volume_up
box {comm. gen.}
The Commission proposal permits the installation of heating systems in the passenger compartment as long as a hermetically sealed casing is used which is fireproof even if it overheats.
Kommissionens förslag tillåter installation av förbränningsvärmare i passagerarutrymmet, såvida man använder ett hermetiskt tillslutet hölje som inte medför brandfara ens vid överhettning.
case (also: arm)
volume_up
karm {comm. gen.}
The first year, 2001, was a special case which we discussed last year.
Det första året, 2001, innebar en särskild omständighet som vi diskuterade förra året.
In any case, the motto of the European Union is “ unity with diversity”.
Under alla omständigheter är Europeiska unions motto ” Förenade i mångfalden ”.
There may be special circumstances in the case of this request.
Det kan finnas särskilda omständigheter i samband med denna begäran.
case (also: capsule, casing, socket)
The first casing - erected shortly after the disaster in 1986 - still conceals a dangerous seat of fire, and nuclear energy remains a source of future risks.
Under den kapsel som anlades kort efter katastrofen 1986 döljer sig fortfarande en farlig brandhärd och kärnkraft fortsätter att vara en källa till framtida risker.
It's shown being presented here, put into its case by the director of the National Museum of Tehran, one of the many women in Iran in very senior positions,
Här visas den där den presenteras, lagd i sitt fodral av Teherans nationalmuseums föreståndare, en av många
Seconds before opening the metallic case...... I envisioned all the evil flowing into the world.
Sekunder före jag öppnar metall fodralet...... föreställde jag mig all ondska i välden.
case (also: cap, cosy, cozy, fairing)
volume_up
huv {comm. gen.}
It's a cigarette case that belonged to the Duke of Windsor.
Ett diamantbestrött cigarett-etui som tillhört hertigen av Windsor.
case (also: cloak, jacket, mantle)
case (also: scabbard)
volume_up
slida {comm. gen.}
case (also: cap, capsule, casing, collar)
volume_up
hylsa {comm. gen.}
They have three functions: armour penetration capability, spraying shards of shrapnel from the casing, and starting a fire.
De har tre funktioner: förmåga att genomtränga pansar, sprida skärvor av granatsplitter från hylsan och starta bränder.
rapid detection of all suspect cases through good surveillance,
Snabb lokalisering av alla förmodade sjukdomsfall genom effektiv övervakning.
And cases of these conditions - which are often preventable - are on the rise.
Sådana sjukdomsfall, som ofta går att förhindra, är på uppgång.
In all events, the fact is that there are also cases in Europe.
Men faktum är att det i alla händelser förekommer sjukdomsfall även i Europa.
2. law
He referred to an ongoing court case of which the Commission is aware.
Han hänvisade till ett pågående rättsfall som kommissionen känner till.
We have had a recent court case involving an incident of that kind in Ireland.
Vi hade nyligen ett sådant rättsfall i Irland.
However, we cannot support the use of EU money in a civil court case in Northern Ireland.
Däremot kan vi inte stödja att EU-medel går till ett civilt rättsfall i Nordirland.
3. botany
case (also: shell)
We on our part must reargue the case for Europe in every generation.
Vi å vår sida måste återupprepa skälen för Europa i varje generation.
In this case, as in the ozone depleting substances regulation to which this proposal is related, that is environmental protection.
Det förklaras tydligt i skälen till förordningen att huvudsyftet är att bidra till reduktionsmålen för den globala uppvärmningen.
Given our time constraints, I do not want to explain our reasons in every case, but my previous comments apply.
Jag kan nu med tanke på den för korta tiden inte gå in på skälen för det i de enskilda fallen, men av vad jag sagt här bör det framgå.
4. print
5. grammar

Context sentences for "case" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe know, as Mr Medina Ortega has just said, that this is not, in fact, the case.
Vi vet, som Medina Ortega precis sade, att detta i själva verket inte är fallet.
EnglishThis is the case, for example, with Mexico and the countries of Central America.
Detta är till exempel fallet när det gäller Mexiko och länderna i Centralamerika.
EnglishI have cited as an example the very case you mentioned, namely the highway code.
Som exempel har jag åberopat precis det ni nämnde, nämligen trafikföreskrifterna.
EnglishThis is the case of Mumia Abu-Jamal, who has been on death row for over 20 years.
Det gäller Mumia Abu-Jamal som har varit dödsdömd i över 20 år. Han är inte rik.
EnglishPrivacy should not be compromised as happened in the case of the Harbour Report.
Integriteten får inte äventyras så som skedde i fallet med Harbour-betänkandet.
EnglishThe railways must become more efficient, much more dynamic, than is now the case.
Järnvägarna måste bli effektivare, mycket mer dynamiska än vad som nu är fallet.
EnglishIt is not a case of us asking for money for ourselves, as alleged by the press.
Det handlar inte om att vi begär pengar till oss själva som det påstås i pressen.
EnglishThe railways have highly skilled staff and this must remain the case in future.
Järnvägarna har högt kvalificerade medarbetare och ska ha detta även i framtiden.
EnglishPolicy is extremely important in this field, for example in the case of Darfur.
Politiska principer är av yttersta vikt på detta område, t.ex. i fallet Darfur.
EnglishThis has not always been the case, and so we have every reason to be gratified.
Så har inte alltid varit fallet och vi har därför all anledning att vara nöjda.
EnglishIn this case it is not enough to ask the United States to clarify the situation.
I det här fallet räcker det inte med att be Förenta staterna klargöra situationen.
EnglishI have had a problem with the courts, a civil case which has dragged on and on.
Jag har haft ett problem med rättvisan, en civilprocess som blev mycket utdragen.
EnglishAnimals which die on farm are in any case excluded from the food and feed chain.
Djur som dör på gårdar undantas i alla händelser från livsmedels- och foderkedjan.
EnglishIf that is the case, we cannot resort to solutions which sound good but are false.
Om så är fallet kan vi inte tillgripa lösningar som låter bra men som är falska.
EnglishThey insert a useful complementary reference to the words used in the case law.
De tillför en användbar tilläggsreferens till de ord som tillämpas i rättspraxis.
EnglishToday this is not the case, and this deficiency is the reason for the imbalance.
I dag finns inte allt detta, och det är denna brist som är orsaken till obalansen.
EnglishIn this case, the instrument necessary to amend a directive is another directive.
Det som enligt rangskalan krävs för att ändra ett gammalt direktiv är ett nytt.
EnglishImmigration also needs to be linked to employment, as has already been the case.
Invandringen behöver också kopplas till sysselsättningen, vilket redan har gjorts.
EnglishBut this is particularly relevant in the case of the European Voluntary Service.
Detta är särskilt relevant i fallet med Europeisk volontärtjänst för ungdomar.
EnglishHowever, it may well be the case that tools such as XBRL tagging can develop that.
Men det kan mycket väl vara så att verktyg som XBRL-tagging kan utveckla detta.