EN casually
volume_up
{adjective}

casually

Context sentences for "casually" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe must not simply state casually whether we are for or against the Kyoto Protocol.
Vi bör inte rätt och slätt i förbigående fastslå om vi är för eller emot Kyotoprotokollet.
EnglishI draped them casually over the chair in the doctor's office.
Jag draperade dem över stolen i doktorns kontor.
EnglishYou know, if you're just sleeping with somebody casually, you don't really care if they're sleeping with somebody else.
Du vet, om du bara ligger med någon i förbigående, bryr du dig inte riktigt om de ligger med någon annan.
EnglishIt makes a casually optimistic assessment of the euro and is unbalanced in the way that it sings the praises of the internal market.
Det har en oseriöst positiv bedömning av Euron samt en obalanserad hyllning av den inre marknaden.
EnglishI find it regrettable to see so many in this Parliament so casually accepting infringements of the right of ownership.
Jag tycker det är beklagligt att se att så många i detta parlament så lättvindigt accepterar kränkningar av äganderätten.
EnglishWe dealt with this casually today, but we need to take care in future, because otherwise we shall go well over the time announced to Members.
I dag hanterade vi det spontant, men i framtiden måste vi vara försiktiga så att vi inte inkräktar på ledamöternas tid.
EnglishWhile ringing in hospital staff's Tic Tacs, I'd casually ask, "What do you do?"
Och medan jag betjänade personalen, brukade jag fråga "Vad jobbar du med, då?" ~~~ Sedan berättade jag för dem attjag skulle få höften utbytt - om 18 månader.
EnglishIt limits the tendency to issue patents too casually, which has been criticised here, and it does so more effectively than the Commission's original proposal.
Det begränsar tendensen att utfärda patent för slumpmässigt, vilken har kritiserats här, och gör detta effektivare än kommissionens ursprungliga förslag.
EnglishIt is a choice which is never made casually, but in all conscience, and accusations of guilt or even criminal guilt are not the right response.
Det är ett val som aldrig görs lättsinnigt utan på ett fullt medvetet sätt, och anklagelser om skuld eller till och med straffansvar är inte rätt sätt att reagera på detta.
EnglishThe majority in Parliament has declined to see this opportunity, and has casually loosed its grasp on an important instrument of legislative potential within a CFSP.
Majoriteten i parlamentet ville inte se denna möjlighet och lät ett viktigt instrument när det gäller legislativa möjligheter i GUSP glida ur händerna.
EnglishThe strict adherence to the timetable for EMU stands in stark contrast to the way in which the enlargement of the Union was casually pushed onto the back burner at Amsterdam.
Att strikt hålla fast vid tidsschemat för EMU mot bättre vetande, sticker skarpt av mot den nonchalans som man har skjutit unionens utvidgning i långbänk i Amsterdam.
EnglishVery dynamic, enthusiastic and hard-working young people are also extremely well represented, and I do not believe we can casually sweep aside such dynamism and vitality.
Oerhört många dynamiska, entusiastiska och hårt arbetande unga människor deltar också, och jag anser att vi inte utan vidare kan bortse från deras dynamiska kraft och vitalitet.
EnglishDo we want to casually enter into a conflict with China now to obtain raw materials as quickly as possible, or do we want to still be able to benefit from Africa's prosperity at a later date?
Vill vi lättvindigt inleda en konflikt med Kina nu för att få tillgång till råvaror så fort som möjligt, eller vill vi fortfarande kunna njuta av Afrikas rikedom vid en senare tidpunkt?
EnglishMy disgruntled mood is not caused by the author of this report but rather by the Commission which, I believe, has behaved very casually towards such an important aspect of environmental policy.
Detta bevis på dåligt humör vänder sig inte mot betänkandets författare, utan desto mer till kommissionen, som jag anser visat prov på självsvåld inför en så viktig aspekt av miljöpolitiken.